Rychlost View history


Rychlost v aplikaci

Rychlostní omezení jsou ve Waze implementováno od verze 4. Zobrazování rychlostí je v Česku zapnuto a funguje.

Přímo v aplikaci lze nahlásit chybu v mapě klepnutím na tachometr a vybráním správné rychlosti.

Zadání rychlosti

Do mapy zadáváme jen trvalá rychlostní omezení, ne dočasné místní úpravy.

Vybraný segment má různé rychlosti pro oba směry

Při zadávání rychlosti v obci je nutné pečlivě ověřit hranice obce podle místní znalosti případně podle Street View atp. Zjištěné nedostatky je nutné ihned opravit.

Zadání a změna rychlostního omezení v editoru

 • Vybrat segment(y) s omezenou rychlostí. Více segmentů musí být stejného typu.
 • Pro každý směr zadat rychlost v km/h (nastavení editoru).
Pro každý směr zadat rychlost pro daný směr
 • Rychlost lze zadat na sjízdných segmentech typu:
  •  D + R 
  •  I. třída 
  •  II. třída 
  •  III. třída 
  •  Ulice 
  •  Rampa 
  •  Ulička na parkovišti 
  •  Soukromá cesta 
  •  Nezpevněná 
 • Rychlosti nezadávat na segmentu Přívoz a na všech nesjízdných segmentech.
 • Pokud je třeba změnit segment s rychlostí na typ, u kterého nelze rychlost zadat, před změnou smaž rychlostní limity. Totéž udělej při změně obousměrného segmentu na jednosměrný nebo změně směru jednosměrného segmentu.


Pravidla

 • V editoru musí být nastavené metrické jednotky. Nastavení se nachází v levém panelu na záložce s ikonou ozubeného kola.
 • Rychlosti zadávat podle skutečnosti, fotky na Street View mohou být zastaralé.
 • Zbytečně nedělit segment kratší než 100 m. Když je na krátkém segmentu více rychlostí, nastavit rychlost z jeho delší části.
 • Využívat maximálně již existujících křižovatek.
 • Nedělit segmenty na přejezdech a nevytvářet na železničním křížení křižovatku (junction). Tzn. nezadávat rychlosti na přejezdech.
 • Dlouhé segmenty rozdělovat po částech s několikatýdenním odstupem.
 • Nezadávat rychlosti pro nákladní automobily.
 • Nezadávat dočasná (např. přenosné značení) a časová (v určité denní době; zadá se rychlost pro většinu dne s ohledem na větší penetraci uživatelů) rychlostní omezení. Výjimkou jsou dlouhodobá omezení na D1 mezi Prahou a Brnem.
 • Nezadávat doporučené rychlosti.
 • Na rondel nastavit v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, v obytné zóně 20 km/h a v zóně dopravního omezení uvedenou rychlost, pokud není značkou za každým připojením uvedena jiná rychlost.

Rychlosti a dopravní značky

Mimo obec obvykle nastavujeme 90 km/h, na silnici pro motorová vozidla 110 km/h a na dálnici 130 km/h. V obci nastavujeme obvykle 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h.

Pro připomenutí význam některých dopravních značek.

Značka Jméno Rychlost
Nejvyšší povolená rychlost Podle čísla
Zóna s dopravním omezením Podle čísla
Obec 50 km/h (80 km/h na D+R)
Obytná zóna 20 km/h
Pěší zóna 20 km/h
Kontroluj konec obce. Při zadávání rychlostí v obcích kontroluj správné umístění značky IS12a/b (bílé cedule). Chybu oprav.


Skript WME Speeds

Skript přebarvuje segmenty podle nastavené rychlostí. Pro každých 10 km/h je nastavena jiná barva:

 • 0 - 10 km/h
 • 11 - 20 km/h
 • 21 - 30 km/h
 • 31 - 40 km/h
 • 41 - 50 km/h
 • 51 - 60 km/h
 • 61 - 70 km/h
 • 71 - 80 km/h
 • 81 - 90 km/h
 • 91 - 100 km/h
 • 101 - 110 km/h
 • 111 - 120 km/h
 • 121 - 130 km/h
 • 131+ km/h

Čárkované segmenty

Čárkovaný segment značí určitou abnormalitu.

 • Čárkovaný růžový - rychlost je nastavena pouze pro jeden směr.
 • Čárkovaný s barvou rychlosti - nastavena různá rychlost pro směr A > B a B > A; barva je odvozena od nižší rychlosti.
Screen z WME při používání WME Speeds

Skript je dostupný na https://greasyfork.org/cs/scripts/12402-wme-speeds

WME Speedhelper

Skript šetří práci při zadávání rychlostí na segmentech.

 • Vybrat jeden nebo více segmentů stejného typu.
 • Kliknout na symbol rychlosti.
 • Po kliknutí na symbol rychlosti se vyplní touto rychlostí textová pole.

Rychlosti na symbolech byly vybrány s ohledem na nejčastější výskyt rychlostních omezení v ČR.