Kruhové objezdy History

Revision as of 20:55, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 64 revizí: legacy pages transfer)


Rychlý souhrn

 • Kruhové objezdy nekreslíme od ruky, v editoru se používá zvláštní segment Kruhový objezd.
 • Nakreslete přípojné cesty až do středu budoucího kruhového objezdu. Pak nakreslete samotný objezd. Části segmentů uvnitř kružnice budou smazány.
 • Typ segmentů kruhového objezdu (Silnice I./II./III. třídy, cesta atp.) je nejlépe nastavit na nejčastěji se vyskytující z napojených větví. Při stejném počtu nastavte "vyšší" typ segmentu.
 • Segmenty kruhového objezdu mohou nést jméno města, ale nesmějí mít název ulice.
 • Kruhový objezd po vytvoření uzamkněte na nejvyšší dostupnou úroveň (max. L4).

Detailní popis

Kruhové objezdy jsou pro server Waze zvláštním typem segmentu. Jakmile se řidič blíží ke kruhovému objezdu, je zobrazena specifická ikonka v aplikaci indikující kruhový objezd s číslem odpovídajícím výjezdu, který je nutné použít. Zakreslení kruhového objezdu z obyčejných segmentů neodhalí Waze, že se jedná o kruhový objezd.

Co je a co není kruhový objezd

Znacka-kruhovy-objezd.png

Většina Evropy používá kruhové objezdy jako náhradu křižovatek poměrně často. I když se mohou vyskytovat silniční stavby, které na první pohled vypadají jako kruhový objezd, tak jimi zdaleka být nemusí. Rozhodující je přítomnost značky Kruhový objezd. Mapování čehokoliv jiného s pomocí segmentů kruhového objezdu vnáší chaos do navigačních instrukcí a je proto zakázáno. Zde je několik příkladů, co není kruhovým objezdem:

Co není kruhový objezd
Popis Obrázek
Křížení cest, kde není nijak specifikován a zvýrazněn střed, kolem kterého by vozidla kroužila a chybí dopravní značka kruhový objezd - ať už klasická vertikální nebo horizontální (namalovaná na silnici). RdAbt-Not1.png
Jednoduchý segment cesty, který vede do cul-de-sac (rozšířený konec cesty, zpravidla obklopen nemovitostmi. Takováto zakončení mohou být v případě velké rozlehlosti mapována jako smyčka, ale nikdy ne jako kruhový objezd. Jct cul-de-sac island ex.png

Jak vytvořit kruhový objezd z křižovatky

Ukážeme si, jak vytvořit z křižovatky co nejsnáze kruhový objezd. Tato situace je jednoduchá, protože máme na mapě všechny potřebné segmenty.

Roundabout 01.png
Výchozí stav, kdy silnice neodpovídají skutečnosti; nový kruhový objezd musíme zakreslit do Waze

Nejprve přesuneme spojení cest do středu budoucího kruhového objezdu. Stačí myší chytit uzel a potáhnout:

Roundabout 02.png

Teď máme křížení cest uprostřed budoucího rondelu:

Roundabout 03.png

Dva jižní segmenty je nutno odpojit od středu a propojit je níže. Následně od nich vést cestu až do středu nového kruhového objezdu:

Roundabout 05.png

Kruhový objezd má ve skutečnosti čtyři nájezdy/výjezdy. Západní je připravený pro budoucí využití. Takže zakreslíme i tento malý, který se bude do budoucna hodit. To nám také pomůže dávat řidičům lepší instrukce ohledně čísla výjezdu, který je nutno použít. Řidič na kruhovém objezdu bude tento nedokončený výjezd vidět jako výjezd a tak je taková úprava obvykle žádoucí.

Jakmile máme hotovo, uložíme si rozpracovanou práci.

Podržte kurzor na ikoně přidání cesty v pravém horním rohu obrazovky DrawRoads.jpg a vyberte Kruhový objezd. Můžete také použít klávesovou zkratku O.

Přesuňte kurzor do středu kruhového objezdu. Kurzor má tvar +, protože jsme v režimu tvorby kruhového objezdu. Klikněte do středu a potáhněte myší. Začne se kreslit kružnice, která má uprostřed průměr kruháče:

Roundabout 06.png

Jakmile jste spokojeni s velikostí a tvarem kruhového objezdu, klikněte myší. WME vytvoří zvláštní jednosměrné segmenty mezi cestami, podle kterých Waze pozná rondel. Střed - spojení cest - je odstraněn a všechny ovlivněné cesty dostanou oranžovou barvu změněných neuložených segmentů:

Roundabout 07.png


Všechny segmenty a části segmentů, které jsou uvnitř kruhového objezdu, budou vymazány.


Roundabout 08.png

Stejně jako při tvorbě klasických cest je třeba segmentům v kruhovém objezdu přiřadit jméno města (případně potvrdit, že jsou beze jména města). Nezadávejte jméno ulice na segmentech kruhového objezdu, jinak bude docházet k problémům při navigaci.

Má-li kruhový objezd nějaké zvláštní jméno, které je nutno na mapě zobrazovat, využijte pro to pojmenované Místo typu Plocha, konkrétně Junction/Interchange - Mimoúrovňová křižovatka, které bude vyplňovat střed kruhového objezdu.

Roundabout 09.png
Nový rondel po uložení

Můžete se také podívat na v angličtině zachycující tvorbu kruhového objezdu.

Oválné a rozlehlé kruhové objezdy

Pokud kreslíte oválný kruhový objezd, držte při kreslení klávesu Shift. Takto vytvoříte pouze oválné objezdy protažené podél severojižní nebo východozápadní osy. Pokud potřebujete udělat rondel jinak, nakreslete vhodný kruh nebo elipsu a pak postupně upravte pozici geometrických bodů.

Kruhové objezdy není možné dělat větší než 100 m (328 feet) v průměru kvůli snížení nebezpečí smazání cest uvnitř kruhového objezdu. Je-li potřeba nakreslit obří kruhový objezd, je třeba postupovat jako u kruhových objezdů nestandardního tvaru, tj. nakreslit jej co nejlépe realitě to jde a následně posunout geometrické body.

Oprava ručně kreslených kruhových objezdů

Snaživý neznalý editor neví, jak správně vytvořit kruhový objezd, takže jej nakreslí "od oka" z normálních silnic:

FixRAB-01.png

Problém je, že u takto nakresleného objektu Waze neví, že jej má považovat za kruhový objezd. Řidič dostane instrukce "odbočte vpravo" a "odbočte vpravo". Správně nakreslený rondel hlásí kolikátý výjezd použít. Takový ručně nakreslený kruhový objezd je nutné upravit.

Smažeme všechny segmenty šišoidu:

FixRAB-02.png

Dovnitř budoucího rondelu prodloužíme segmenty, které se na něj mají napojovat:

FixRAB-03.png

Není třeba vytvářet zvlášť jednosměrný výjezd a vjezd, pokud jsou blízko sebe. Uložte práci, aby se nevyskytla chyba před závěrečnou fází tvorby.


Vyberte položku "Kruhový objezd" z menu DrawRoads.jpg, případně stiskněte klávesu O. Kurzor se změní na křížek. Ten umístěte do středu rondelu a za stálého držení levého tlačítka myši rozšiřte kružnici na průměr kruhové křižovatky a zároveň přetínala všechny cesty, které se mají napojit:

FixRAB-04.png

V případě zastaralých podkladových map využijte GPS vrstvu, které může dát překvapivě přesnou představu o středu i průměru nového kruhového objezdu.


Po uložení je kruhový objezd červený:

FixRAB-06.png

To znamená, že nejsou potvrzené segmenty rondelu. Vyberte všechny segmenty rondelu a zadejte správné město (případně potvrďte variantu "bez města"). Kruhové objezdy nesmí mít název ulice, takže vždy nastavíme každý segment bez ulice. Má-li kruhový objezd nějaké jméno na místních značkách, nakreslíme Místo typu Mimoúrovňová křižovatka do středu kruhového objezdu a pojmenujeme jej.


Po uložení vidíme řádný kruhový objezd:

FixRAB-07.png

Je zakázáno tvořit kruhové objezdy s pouze jednou napojenou cestou. Kruhové objezdy by měly vždy obsahovat minimálně dvě připojené cesty.

Vytvoření kruhového objezdu z ničeho

Nakreslete nejdříve všechny segmenty, které se mají napojovat do kruhového objezdu a natáhněte je až do středu budoucího objezdu tak, abyste je při kreslení samotného kruhu bezpečně přetnuli. Poté již můžete nakreslit kruhový objezd stejně, jak je popsáno výše.

Vždy musí alespoň jedna cest vést do vnitřní části budoucího kruhového objezdu, jinak není možné kruhový objezd vytvořit.

Zamykání kruhových objezdů

Kruhové objezdy jsou tím složitějším, co v editoru vytváříme. Aby nedocházelo k poškození mapy, dohodli jsme se, že budeme rondely zamykat na L4. Proto nezapomeňte rondel zamknout na nejvyšší dostupný level (nejvýše L4).

Úprava geometrie

Po zvolení části objezdu se objeví geometrické uzly (bílé kruhy). Jakýkoliv z nich je možné tažením přemístit tak, aby výsledek lépe seděl na satelitní nebo GPS mapu.

Při vytváření objezdu je možné držením klávesy Shift a tažením směrem ven vytvořit oválný nebo elipsovitý tvar. V tomto módu lze pouze upravovat tvar na osách sever-jih a východ-západ. Pro detailnější úpravu je třeba pracovat s uzly.

Různé segmenty

Někdy se do kruhové křižovatky napojují různé typy segmentů (cest). Aby Waze správně navigovalo, je důležité správně nastavit typ segmentů kruhového objezdu.

Priorita vstupních segmentů pro určení typu segmentů rondelu:

 1.  D/R 
 2.  I. třída 
 3.  II. třída 
 4.  III. třída 
 5.  Ulice 
 6. ulička na parkovišti
 7. soukromá cesta.

Postup určení typu segmentů rondelu:

 1. Najděte dva segmenty s nejvyšší prioritou.
  • Pokud cesta prochází rondelem, počítá se každý segment zvlášť, po jednom na každé straně kruhového objezdu.
  • Pokud je cesta na jedné straně připojena vidličkou (dvě jednosměrky), počítá se jako jeden segment.
  • Pokud vstupuje do rondelu rampa, uvažuje se typ segmentu, ze kterého rampa vychází.
 2. Vyberte kruháč a nastavte jeho segmenty.
  • Použijte typ, který mají dva nejvyšší segmenty.
  • Pokud mají dva nejvyšší segmenty různé typy, použijte nižší typ těchto dvou segmentů.
Návod na určení segmentů kruhového objezdu
Popis 2 nejvyšší Kruháč Obrázek
Na kruháči se kříží silnice III. třídy a ulice. Napojují se 2 ulice obou typů.  III. třída 
 III. třída 
 III. třída  RdAbt PrPr.png
Silnice II. tř. a III. tř. se kříží. Obdoba předchozího případu.  I. třída 
 I. třída 
 I. třída  RdAbt MjMj.png
Jedna silnice III. tř. a tři cesty.  III. třída 
 Ulice 
 Ulice  RdAbt PrSt.png
Silnice I. tř., dvě silnice III. tř. a cesta.  I. třída 
 III. třída 
 III. třída  RdAbt MjPr.png
Silnice I. tř., III. tř. a dvě cesty.  I. třída 
 III. třída 
 III. třída  RdAbt MjPr2.png
Silnice I. tř., II. tř. a dvě silnice III. tř.  I. třída 
 II. třída 
 II. třída  RdAbt MjMn.png
Typy segmentů a počty jsou stejné, jako v předchozím případě. Vzpomeňte si, že dva jednosměrné segmenty vstupující ve stejném místě se počítají za jeden.  I. třída 
 II. třída 
 II. třída  Roundabout - split roads.png
Rampa napojená na silnici I. tř., silnice II. tř. a dvě silnice III. tř.  I. třída 
 II. třída 
 II. třída  Roundabout - ramp.png
Do kruháče vstupují jen rampy. Kruháč bude typu rampa.  Rampa 
 Rampa 
 Rampa  Roundabout - all ramps.png

Nájezd a výjezd

RdAbt-NoDivRd.png

Připojení k rondelu může být postaveno jako jedna obousměrná silnice napojená pravém úhlu. Na mapě to kreslíme stejně. Řidič od navigace dostane hlášení např. použijte druhý výjezd.

Někdy je vhodné nakreslit samostatně vjezd i výjezd jako dva jednosměrné segmenty (vidlička).

Navigační instrukce

V červenci 2016 byly pro ČR nastaveny navigační instrukce jako počítané tj. použijte n. výjezd. V zahraničí může Waze použít jiný typ instrukcí.

Úhel napojení segmentu do rondelu nemá vliv na hlasová hlášení.