Radary a kamery History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Úvod

Tato stránka si klade za cíl vysvětlit postup zaznamenání/smazání a určení správné kategorie radarů a kamer ve Waze.

Waze v této chvíli podporuje tři druhy radarů a kamer:

  • Radar měřící rychlost.
  • Kamera monitorující průjezd vozidla na světelné křižovatce "na červenou".
  • Falešná kamera/radar (atrapa).

Typy radarů a kamer

Radary měřící rychlost

Rychlost.jpg Pevně instalované radary všech druhů měřící rychlost. Zjednodušeně řečeno, radary u kterých dostanete pokutu, pokud kolem nich projedete rychleji než je povoleno.

Poznámky:

  1. Waze aktuálně neumí pracovat s úsekovými radary měřícími průměrnou rychlost, proto "vstupní" i "výstupní" radary zadáváme stejně, jako jakékoli jiné.
  2. Jakékoli mobilní radary hlásíme v klientu jako "Policie" a ne jako radar!.

Kamera monitorující průjezd na červenou

Semafor.jpg Kamera monitorující průjezd "na červenou".


Poznámka:

  • POZOR nejedná se o zpomalovací semafory, dnes hojně instalované na začátku obce nebo před přechody pro chodce. 
  • Rychlost u této kamery, by při potvrzení v editoru měla být vždy nastavena na nulu, aby na ně byl přijíždějí uživatel upozorněn bez ohledu na to, jakou rychlostí se blíží.

Falešný radar

Falesna.jpg Falešná kamera představuje napodobeninu skutečného radaru, která ale radar neobsahuje a nemůže tudíž rychlost měřit.
Pozor, nejedná se o tzv. infocedule, ukazující vaši aktuální rychlost, tyto nehlásíme ani v editoru nepotvrzujeme!
A nejedná se ani o dočasně nefungující radary, nebo momentálně prázdné schránky do kterých může být radar kdykoli umístěn.

Ohlášení radaru v klientu

Pro ohlášení radaru, použij pravé (reportovací) menu v klientu a zvol možnost "Kamera". Vyber správný typ radaru nebo kamery, případně zvol opačný směr pokud je to třeba a odešli.


Report kamera2.png
Report kamera1.png


Poznámky:

  1. Hlášení o existenci radaru/kamery bude umístěno do mapy na místo, ve kterém jsi se nacházel ve chvíli stlačení "reportovacího" menu. Takže stačí zmáčknout menu a s dokončením hlášení počkat do chvíle, kdy to dopravní situace dovolí.
  2. Nahlášený radar/kamera se objeví v klientu až poté, co byl "potvrzen" v editoru.
  3. V místech, kde se kamera nachází v obou směrech, je potřeba ji nahlásit pro každý směr zvlášť.

Potvrzení radaru/kamery v editoru

Radar/kamera, který je nahlášen Wazerem z klienta se zobrazí v mapě až poté, co je potvrzen v editoru. Pokud nedojde k potvrzení do cca 3 týdnů, bude automaticky smazán systémem. Nepotvrzený radar/kamera je v editoru vybarven hnědě. Po potvrzení změní barvu na šedou.

Nepotvrzený Potvrzený
UK Cams Unconfirmed Speed.png
UK Cams Unconfirmed RLC.png
UK Cams Unconfirmed Fake.png
UK Cams Confirmed Speed.png
UK Cams Confirmed RLC.png
UK Cams Confirmed Fake.png

(Poznámka: vzhled ikon v klientu a v editoru je rozdílný. Takto vypadají ikony v editoru)

Před tím než schválíš nahlášený radar/kameru v editoru, pokus se co možná nejpečlivěji ověřit jestli se na místě opravdu nachází. Stejně tak dávej pozor abys neschvaloval duplikáty.

Mnoho oblastí ve Waze mapě je zaplaveno radary, které však v reálu neexistují. Většinou se jedná o tzv. infocedule, které však do mapy nepatří a to ani jako "Falešný radar"!

Umístění radaru/kamery

Při nahlašování radaru z klienta se ho vždy nemusí podařit umístit přesně. Proto, když potvrzuješ radar v editoru použij k určení co možná nejpřesnější polohy letecké snímky nebo Streetview. Současně je ale důležité si uvědomit, že letecké snímky mohou být vůči reálu posunuté a snímky ve Streetview mohou být zastaralé a není tak dobré se na ně spoléhat úplně stoprocentně.

Pokud je potřeba radar v editoru posunout, označ ho (objeví se kolem něj kruh) a následně je možné s ním v onom kruhu pohybovat. Je-li potřeba posunout radar dále za hranici kruhu, posuň jej tak daleko, jak je to možné a změnu ulož. Poté klikni na permalink a počkej, než se stránka obnoví. Kruh se okolo radaru opět vycentruje a radar je možné zase posunout až na jeho okraj.

Orientace.jpg
Posun.jpg


Červená tečka za radarem označuje směr jízdy. Správné označení vypadá tak, že se ve směru jízdy nejdříve nachází symbol radaru a až pak teprve červená tečka. To co většina editorů považuje za objektiv je hledáček a tečka je jako pozice kameramana. Dříve takhle vypadaly amatérské 8 mm kamery.

Nastavení rychlosti a potvrzení radaru/kamery

Radar_edit.jpg Po označení radaru v editoru je možné udat rychlost v km/h, na kterou je daný úsek komunikace omezen.

Když je rychlost nastavena, dostane blížící se Wazer se zapnutým klientem hlasové upozornění v případě, že jeho rychlost je vyšší než rychlost zadaná.

Pokud není nastavena žádná rychlost, dostane Wazer hlasové upozornění vždy.

Poté co byl radar dobře umístěn a rychlost byla správně nastavena, zaškrtni pole "Potvrzeno" a ulož změny.

Radar se objeví v klientu jakmile budou změny zpracovány. Upozorňuji, že to může trvat čtrnáct dní i více.

Poznámky:

V zónách kde se mění povolená rychlost v závislosti na dopravním značení nastavujeme rychlost na maximální používanou hodnotu.

Informace o radaru/kameře Upraveno: a uživatelem zobrazované ve Waze editoru nemusí spolu souviset. Je to z důvodu rozdílného přenosu informací z editoru a z klienta. V případě úpravy radaru/kamery v editoru se do Upraveno: přenáší datum úpravy a do uživatelem jméno editora. Z klienta se v případě, že nějaký uživatel při jízdě stiskne u radaru/kamery Už tam není, přenese jen informace o datu do Upraveno: ale uživatelem zůstane nezměněno.

Informace Vytvořeno: a uživatelem zobrazované ve Waze editoru se k sobě vždy vztahují protože se obě přenáší z klienta v okamžiku vytvoření radaru/kamery (v editoru nelze radar/kameru vytvořit).

Odstranění potvrzeného radaru/kamery

Jsou dva způsoby jak odstranit potvrzený radar/kameru (ikona šedé barvy v editoru):

Přes Waze editor

Samzat potvrzenoý i nepotvrzený radar/kameru lze v editoru snadno. Stačí ho označit a stiknout klávesu delete, nebo ikonu koše a uložit změny. Je však třeba poznamenat, že potvrzené radary/kamery může smazat jen editor jehož level je stejný nebo vyšší než level editora, který kameru předním potvrdil.

Přes Waze klienta

Když se uživatel blíží k radaru/kameře dostane v klientu (aplikaci v telefonu) upozornění na němž je tlačítko "není tu". Pokaždé, když toto tlačítko některý uživatel stlačí přičte se jeho výše levelu a ve chvíli, kdy součet překročí výši levelu editora, který radar/kameru potvrdil, změní se tento na nepotvrzený a je možné ho v editoru buď smazat, nebo opět potvrdit.

Poznámka: pokaždé když někdo použije tlačítko "není tu" dojde k aktualizaci data poslední editace radaru/kamery ale nick posledního editora se nezmění.

Příklady radarů a kamer

Radar_ano.jpg

Toto je příklad skutečného radaru, který do Waze rozhodně patří.

Neni_radar.jpg

Toto je naopak příklad infocedule, což není ani radar ani atrapa radaru a do Waze tudíž nepatří!

Kamera_ano.jpg

Příklad kamery monitorující průjezd křižovatkou na červenou, kterou reportujeme i potvrzujeme.

Neni_kamera.jpg

Kamera, která pouze monitoruje dopravní situaci (tato kamera vás nevyfotí a pokutu nedostanete) a do waze tudíž nepatří.


CzechHomeIcon.jpg