Značení cest History

Revision as of 20:53, 8 February 2017 by Wottem (talk | contribs) (naimportováno 169 revizí: legacy pages transfer)

Čísla všech silnic v ČR na mapě dopravni info a ŘSD

Jako oficiální zdroj značených silnic v ČR (dálnice, rychlostní komunikace, silnice I., II. a III. třídy) používáme web Silniční a dálniční síť ČR - ŘSD.

Tabulka značení silnic

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Dálnice
Freeway
Segment-dalnice.png Dálnice a rychlostní komunikace
Silnice I. třídy
Major Highway
Segment-1-trida.png Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Minor Highway
Segment-2-trida.png Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Primary Street
Segment-3-trida.png Silnice III. třídy
Ulice
Street
Segment-cesta.png Ulice a ostatní silnice
Nezpevněná
Unpaved
Segment-polni.png Nezpevněné cesty (dříve přeloženo Lesní a polní cesta)
Rampa
Ramp
Segment-rampa.png Sjezdy a mimoúrovňové křižovatky
Ulička na parkovišti
Parking Lot Road
Segment-ulicka-na-parkovisti.png Parkoviště, odpočívadla, čerpací stanice apod.
Soukromá cesta
Private Road
Segment-soukroma.png Neveřejné komunikace, vjezd zakázán dopravním značením.

Dálnice

WME: Dálnice, Freeway.


Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

Znacka-d.png Znacka-r.png
Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Freeway seznam cz.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Informace o dálnicích ČR na Wikipedii a na ŘSD

Silnice I. třídy

WME: Silnice I. třídy, Major Highway.

Silnice I. třídy jsou v ČR určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. Označují se jednomístným nebo dvojmístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo I oddělené lomítkem.

Znacka-1.png
Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Seznam silnic první třídy na Wikipedii a na ŘSD

Silnice II. třídy

WME: Silnice II. třídy, Minor Highway.

Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy. Označují se třímístným číslem před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo II oddělené lomítkem.

Znacka-2.png
Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Seznam silnic druhé třídy na Wikipedii

Silnice III. třídy

WME: Silnice III. třídy, Primary Street.

Silnice, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. V terénu ani v mapách se zpravidla číslem neoznačují. V úředních dokumentech a specializovaných mapách se označuje se čtyřmístným nebo pětimístným číslem, před nímž se někdy uvádí ještě římské číslo III oddělené lomítkem.

Značení v jiných mapách Obrázek
Google Maps Bílá čára při zoom 5 a vyšším
Prim str google.png
Seznam Mapy.cz Silnější bílá čára
Prim str cz.png
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Pravidla označování ramp

WME: Rampa, Ramp.

Označujeme jen rampy, kterými opouštíme komunikaci (D, R, I. tř.), případně kde se na nich rozvětvuje směr. Obvykle se nejedná o sjezdy na odpočívadlo nebo k čerpací stanici.

Znacka-exit+krizeni.png
Symbol exitu a křížení dálnic
Typ silnice Označení rampy
D + R Exit xxx název / název (SK)
Ostatní rampy » název / název / název (D)
  • xxx - vždy km dle dopravní značky,
  • název - jméno cíle dle značky,
  • / - oddělovač řádku,
  • » - alt+0187 nebo alt+175.

Název je vždy podle návěstí a obsahuje název obce kam se jede. Zadáváme jeden až dva výrazy podle textu na dopravní značce. Řidič nestihne přečíst dlouhý text. Dlouhý text navíc na malém displeji zakrývá mapu. Např.:

  • Exit 258 Kroměříž-západ
  • Exit 265 Uh. Hradiště / Zlín
  • Exit 112A Wien (A) / Jihlava
  • » Bratislava (SK)
  • » Bogatynia (PL) / Zitta (D)

Místní komunikace

Místní komunikace rozlišují se třídy I. až IV., přičemž místní komunikace IV. třídy jsou zejména pěší komunikace. Ve Waze je to:

Ulice

WME: Ulice, Street.

Ulice, místní komunikace pro motorová vozidla.

Nezpevněná

WME: Nezpevněná, Unpaved.

Obvykle lesní a polní cesty. Opravdu není potřeba zakreslit do mapy všechny lesní a polní cesty, ale jen ty které jsou použitelné pro jízdu autem, viz Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty

Účelová komunikace

Účelové komunikace nepodléhají evidenci a zákon neomezuje, kdo smí být jejich vlastníkem. Mohou být buď veřejně přístupné nebo neveřejné, nevztahuje se však na ně institut obecného užívání ani povinnost zajistit schůdnost chodníku pro majitele přilehlé nemovitosti.

Ulička na parkovišti

WME: Ulička na parkovišti, Parking Lot Road

Parkoviště, odpočívadla, obslužné komunikace vedoucí přes čerpací stanice apod.

Soukromá cesta

WME: Soukromá cesta, Private Road

Neveřejné komunikace, komunikace s dopravní značkou zákaz vjezdu, průjezd zakázán atp.

Znacka-zakaz-vjezdu.png Znacka-zakaz-vjezdu-vmv.png Znacka-prujezd-zakazan.png
Příklad značek, které označují soukromou cestu

Jako soukromou cestu označujeme také silnice v uzavřených areálech. Tzn. silnice, které jsou "za branou". K veřejným silnicím připojujeme jen soukromé cesty vedoucí branou, která je obvykle otevřená nebo u které je obsluha. Viz Areály.

Do mapy nekreslíme cesty v soukromých zahradách, cesty vedoucí k rodinným domům atp.

Další typy komunikací kudy Waze nenaviguje

Před zakreslením těchto komunikací do mapy, je dobré si položit otázku k čemu to motoristovi bude dobré? Důvodů proč tyto segmenty nekreslit je víc. Mezi hlavní patří dodržovaní pravidla simplicity EN a skutečnost, že při nepřesném zaměření GPS pozice Waze uživatele přilepí na nejbližší segment, což může být zrovna chodník nebo schodiště, a pak samozřejmě naviguje úplně nesmyslně.

Cesty, které Waze nepoužívá pro navigaci:

Typ silnice ve Waze Editor Waze Typ silnic v ČR
Stezka pro chodce
Walking Trail
Segment-stezka-pro-chodce.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Pěší zóna
Pedestrian Boardwalk
Segment-pesi-zona.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Schodiště
Stairway
Segment-schodiste.png Až na výjimky nekreslíme, viz Chodníky
Železnice
Railroad
Segment-zeleznice.png viz Železnice
Ranvej
Runway/Taxiway
Segment-ranvej.png Vzletová, přistávací a pojížděcí dráha na letišti, viz Letiště

Segmenty kudy Waze nenaviguje na cesty pro auta obvykle nenapojujeme. Ve výjimečných případech je možné cesty pro pěší k silnici připojit do stávající křižovatky (neměl by vzniknout nový uzel).