Erikoistilanteet History

Revision as of 17:44, 6 July 2018 by Kumiankka (talk | contribs) (Tarkennus puomia koskevaan ohjeeseen.)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tällä sivulla on lueteltu tyypillisä suomalaisia liikennejärjestelyjä, jotka vaativat normaalista poikkeavan toteutuksen Wazessa.

Läpiajo kielletty

Jos tiellä on liikennemerkki moottoriajoneuvolla ajo kielletty ja sen alla lisäkilpi koskee läpiajoa, niin tie piirretään kartalle käyttäen kahta 5–10 m mittaista yksisuuntaista segmenttiä. Läpiajokiellon suuntaan kulkevien segmentien tyypiksi laitetaan private road / yksityistie. Vastakkaiseen suuntaan kulkevan segmentin tyypiksi laitetaan se mikä kyseisen tien tyypiksi normaalistikin pitäisi tulla.

Läpiajokiellon toteutus. Kuvan segmentit ovan noin 10 metrin pituisia ja ylempi on jaettu kahteen osaan.

Jos läpiajo on kielletty kumpaankin suuntaan, niin tien toiseen päähän piirretään samanlainen järjestely. Poikkeuksena tiet, joissa ei ole risteyksiä. Yhden segmentin mittainen kumpaakin ajosuuntaa koskeva läpiajokielto voidaan piirtää kokonaan käyttäen private road / yksityistie -tyyppiä.

Läpiajokiellon koskiessa isompaa aluetta, kuten asuntoalue tai kaupunginosa, niin yksisuuntaiset segmentit piirretään kaikkiin alueelle johtaviin teihin. Alueen sisällä olevat tiet piirretään normaalisti.

Reititys toimii yksityistielle ja niiltä pois, mutta ei niiden läpi. Se saattaa aiheuttaa pitkän kiertotien jos kohteeseen on vaihtoehtoinen reitti.

Huoltoajo sallittu

Jos ajoneuvolla ajo kielletty tai moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkin alla on lisäkilpi huoltoajo sallittu ja tie on umpikuja, niin se voidaan piiirtää tavallisena kaksisuuntaisena segmenttinä. Kapeat kujat voidaan piirtää private road / yksityistie -tyyppisinä, jolloin niiden kapeus korostuu myös kartalla.

Mikäli tien läpi ajaminen on mahdollista, niin se piirretään samalla tavalla kuin läpiajo kielletty.

Tonteille tai kiinteistöille ajo sallittu

Piirretään kuten huoltoajo sallittu.

Puomi tai portti

Pysyvästi suljettu tie päätetään kartalla puomin kohdalle. Mikäli puomin toiselle puolelle on mahdollista kiertää muuta kautta, segmentti katkaistaan puomin kohdalta ja päiden väliin jätetään vähintään 5 metriä tyhjää. Katkaisukohtaan kannattaa lisätä karttakommentti, jossa kerrotaan katkaisun syy.

Jos puomin takana olevalla alueella on kiinnostava paikka, kuten luontokohde, johon halutaan opastus, voidaan tietä jatkaa puomilta paikan lähelle käyttäen walking trail / kävelypolku -tyyppiä. Navigointi toimii silloin puomille asti. Kaikkia aluella olevia polkuja ei saa piirtää.

Aidattu alue, jonka sisällä on useita teitä, kuten iso teollisuuslaitos tai satama, voidaan piirtää kuten läpiajo kielletty.

Lakiin perustuva yksityistie

Mikäli yksityistien käyttöä ei ole rajoitettu vain tiekunnan osakkaille, se voidaan piirtää kuten vastaava yleinen tie.

Vain tiekunnan omaan käyttöön tarkoitettu tie, jonka käyttämisestä voidaan periä maksu, piirretään käyttäen soveltuvaa tietyyppiä, johon lisätään määre toll road / tietullitie.