הגבלות חלקיות History

קישור קצר להעתקה: https://tinyurl.com/2p87p5s6
דף זה מתאר את נושא הגדרת הגבלות חלקיות על מקטע (Time Based Restrictions / TBR) או על פנייה (Time Based Turn Restrictions / TBTR). התאור כולל את הגדרת אופן הכנסת ההגבלות השונות שניתן להחיל על מקטע במפה או על פנייה.

הגדרת הגבלות חלקיות

ישנם שני סוגים של הגבלות חלקיות:

 • הגבלות על מעבר במקטע (TBR)
 • הגבלות על פנייה (TBTR)

כדי להכניס הגבלות חלקיות יש ללחוץ על Add restrictions.PNG בחלון העריכה הצידי (עבור TBR) או בחלונית שמוצגת בעת ריחוף עם הסמן על חץ הפנייה הירוק או הצהוב (עבור TBTR). עבור TBTR נפתח ישירות החלון של הגדרת ההגבלות (ראה בהמשך), אך עבור TBR נפתח החלון הבא:
Restrictions direction.PNG.
ניתן לקבוע אם זה כביש אגרה וכן ניתן להוסיף הגבלה על כיוון אחד או כיוון אחר או על שני הכיוונים של המקטע. ההוספה מתבצעת ע"י לחיצה על Add New.JPG ואז נפתח חלון הגדרת ההגבלות:
Restrictions.jpg

 1. מדובר על הגדרת הגבלות ולא על היתרים.
 2. ניתן לבחור אם ההגבלה חלה על אחד הנתיבים או על כל הנתיבים (מקטע שלם). זו בחירה שקיימת רק ב- TBR ולא ב- TBTR.
 3. ניתן להגדיר אם ההגבלה יוצרת סוג מיוחד של נתיב כגון נתיב מהיר. זו בחירה שקיימת רק ב- TBR ולא ב- TBTR. בחירה זו משפיעה על ההנחיה שתתקבל בכניסה לנתיב או למקטע. כאשר המקטע כולו משמש כנתיב רב תפוסה או כנתיב מהיר, יש להגדיר את הסוג ולא להשאיר "אף אחת".
 4. הגדרת הימים בהם חלה ההגבלה.
 5. הגדרת השעות בהן חלה ההגבלה.
  • זמן ההתחלה הוא מתחילת הדקה המוגדרת. למשל 05:59 זה למעשה 05:59:00
  • זמן הסיום כולל תמיד את כל הדקה המוגדרת עד סופה. למשל אם מוגדר עד 05:59 אז ההגבלה תיפסק בדיוק ב- 06:00.
  • כאשר יש שעון קיץ, הזמן מתייחס אוטומטית לשעון הקיץ ואין צורך לעדכן את השעות (בהנחה ששעון הנייד מעודכן).
  • כאשר תקופת הזמן כוללת את חצות, אזי הסיום יהיה ביום למחרת. למשל יום ב' 16:00 עד 05:00 אומר שההגבלה תתחיל ביום ב' אחה"צ ותסתיים בבוקר של יום ג'. אין צורך לסמן את יום ג' בהגבלות כי הוא כלול בהגבלה של יום ב'. באופן דומה ימים א-ה בשעות 22:00 עד 05:00 זו הגבלה בכל לילה שבא אחרי יום חול, וההגבלה האחרונה מסתיימת ביום ו' בבוקר.
 6. הגדרת טווח תאריכים בהם חלה ההגבלה (אם יש). בחירת כל שבוע היא הגבלה שחלה בכל התאריכים. בחירת טווח תאריכים (כולל לחיצה על "בצע" בסיום הבחירה) יוצרת הגבלה רק בטווח התאריכים הנבחר (כולל הראשון והאחרון).
 7. יש להגדיר משהו בשדה הזה. ניתן להגדיר בו חריגים שלהם מותרת הנסיעה כחריגה למרות ההגבלה (לפי סוג רכב או מספר נוסעים או מנוי), או שניתן להגדיר על איזה סוג כלי רכב חלה ההגבלה (ניתן להגדיר לכולם) או במקרה שההגבלה היא שיש אגרה, אז ניתן להחריג לסוגים מסויימים (למשל בעלי מנוי) שההגבלה לא חלה עליהם.
 8. הכנסת החריגים (סוג רכב למשל).
  • יש חובה להגדיר משהו בשדה הזה (אחרת לא ניתן לשמור).
  • כאשר מגדירים חריגים שרק להם אסור, אז ניתן לבחור שזה יהיה לכל סוגי כלי הרכב או לסוגים מסויימים בלבד. Restricted Vehicles Types.JPG Restricted Vehicles.JPG
  • כאשר כמעט לכל סוגי הרכב אסור לעבור, רצוי להגדיר את החריגה כהיתר או מספר היתרים למספר סוגים קטן ולא לסמן את שאר הסוגים כאסורים, ולהיפך, לא להכניס רשימת סוגים מותרים על הרבה סוגים (נניח מעל 3-4) אלא לאסור על שאר הסוגים.
  • כאשר מגדירים חריגים שלהם מותר (או ללא אגרה), אז צריך לבחור כל אחד בנפרד (לא ניתן לבחור לכולם או למספר סוגים למשל). על כל חריג יש ללחוץ על סימן + ולהגדיר את סוג החריג, ואז לחיצה על הסוג (לא על ה x) מאפשרת להחליף אותו בסוג אחר. Allowed Vehicles.JPG Allowed Vehicles for Toll Segment.JPG
  • ניתן להגדיר חריג המורכב ממספר תנאים שכולם חייבים להתקיים (יש "וגם" ביניהם) על מנת שההיתר יהיה בתוקף. זה מתבצע ע"י לחיצה נוספת על סימן + שמופיע בתנאי שכבר הוגדר קודם לכן. לדוגמה ניתן להתיר בנתיב הימני רכב פרטי עם מינימום 3 נוסעים, או דוגמה אחרת ניתן להגדיר היתר לרכב פרטי עם מנוי.
  • תוספת חריגים שלהם מותר מתבצעת ע"י לחיצה על הוספת חוק חדש.
  • כאשר הוגדרו מספר חריגים להיתר, אז ההיתר הוא לכל אחד מהם בנפרד, כאילו יש "או" ביניהם.
 9. תיאור או הסבר על ההגבלה (כגון: הנסיעה במשך שעות היום אסורה עקב עבודות בכביש).
 10. הערת הסבר שעל שאר כלי הרכב שלא הוגדרו כחריגים ההגבלה חלה לפי ההגדרה. לדוגמה אם ההגבלה היא שאסור לכלי רכב לנסוע בכיוון צפון ויש הגדרת חריגה שלאוטובוסים מותר לנסוע לכיוון צפון, אז רכב שאינו אוטובוס לא יקבל ניווט לכיוון צפון דרך המקטע המוגבל.

הערות:

 1. הגדרת הימים, השעות והתאריכים (בתוך הגדרת הגבלה מסויימת) היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה חיתוך של ההגבלות).
 2. כאשר לוחצים על Add New.JPG כאשר כבר קיימת הגבלה אחת או יותר, יוצרים הגבלה נוספת. בין ההגבלות יש תנאי של "או" (מספיק שהתנאים המוגדרים באחת ההגבלות יתקיימו כדי שההגבלה המסויימת שבה התקיימו התנאים תיכנס לתוקף). יש לשים לב לכך שכל הגדרת היתר היא למעשה הגדרת הגבלה לתנאי המשלים. לדוגמה אם מעבר בנתיב הימני מותר לאוטובוס בלבד, אזי קיימת הגבלה לכל סוגי הרכב פרט לאוטובוס. כדי להבין מה ההגבלה הכוללת, צריך להפוך (במחשבה) כל היתר לצורת ביטוי של הגבלה לפני שמפעילים את התנאי של "או" בין ההגבלות בשורות השונות. לדוגמה במקרה המוצג להלן:
  Several Partial Restrictions.JPG
  יש 3 שורות כאשר בשתי שורות יש הגבלות ובשורה אחת יש היתרים. כדי להבין מה ההגבלה הכוללת בשלב ראשון מסתכלים על שורת ההיתר כמגבלה והיא שאסור לרכב לנסוע בנתיב הימני בכיוון A ל- B למעט אם הוא מסוג מונית או אוטובוס או רכב פרטי עם 4+ נוסעים. כעת מפעילים את הכלל של "או" בין המגבלות ומקבלים שבימי ו',ש' אסור המעבר מ- A ל- B באופן כללי במקטע המדובר, ביום א' אסור המעבר בכיוון A ל- B למוניות וכן בכל יום אסור לרכב לנסוע בנתיב הימני בכיוון A ל- B אלא אם הוא אוטובוס או מונית או פרטי עם 4+ נוסעים. מכאן יוצא למשל שלמונית אסור לנסוע בכלל בכיוון A ל- B בימים א', ו',ש' ובימים האחרים מותר למונית לנסוע בכל נתיב כולל הנתיב הימני בכיוון A ל- B. דוגמה נוספת: אם הגבלה אחת היא שאסור לנסוע לכיוון צפון בימי א', והגבלה אחרת היא שבימי ב' אסור לרכב פרטי לנסוע לכיוון צפון, אזי רכב פרטי לא יקבל ניווט לכיוון צפון בימים א-ב ואילו כלי רכב שאינם פרטיים לא יקבלו ניווט לכיוון צפון רק בימי א'.
 3. ניתן להגדיר הגבלות חלקיות על מספר מקטעים ביחד (בוחרים מספר מקטעים), אבל במקרה כזה כאשר מגדירים הגבלה שחלה על כיוון A>B למשל אז צריך לשים לב שכל המקטעים מוגדרים עם כיוון זהה (למשל בכולם A בצד מזרח ו- B בצד מערב).
 4. ניתן לקרוא בוויקי באנגלית על Partial restrictions שמוסבר בפירוט רב מאד.
 5. לכל המעוניין, ניתן לקרוא על השוואת סגירות זמן אמת והגבלות חלקיות.

הגדרת נקודות איסוף/הורדה

הערה: הגדרה זו אינה בשימוש יותר עקב הפסקת שירות Waze carpool.
בבחירת מקטע מסוג רחוב, רחוב ראשי, כביש בין עירוני משני, ניתן להגדיר האם להתיר או לאסור עצירה במקטע הזה לצורך איסוף/הורדה של נוסע. הגדרה זו שימשה בעבר את אפליקציית הקארפול לצורך קביעת המיקום לאיסוף/הורדת נוסע (PUDO = Pick Up/Drop Off). ההגדרה מתבצעת ע"י פתיחת החלון כמו בהגדרת TBR ולחיצה על לשונית איסוף/הורדה, ואז מקבלים את החלון הזה:

PUDO Definition.JPG

בכל כיוון בנפרד ניתן להגדיר שמותר או שאסור לעצור. ברירת המחדל היא "לא ידוע" וההתייחסות למצב כזה היא כאילו מותרת עצירה. בסוגי המקטעים שלא ניתן להגדיר בהם איסוף/הורדה וכן במקטעי כיכר ובמקטעים קצרים (עד 10 מ' למקטע עם שם ועד 40 מ' למקטע חסר שם), ההתייחסות היא שהעצירה אסורה גם אם מוגדר אחרת.
במקרים שניתן להגדיר, ההגדרה צריכה להתבצע באופן הבא (בכל צד בנפרד):

 • אם אסור לעצור לאורך כל המקטע, אז צריך להגדיר איסור עצירה, אחרת יש להגדיר היתר עצירה.
 • תחנות אוטובוסים אסורות לעצירה (על פי חוק).
 • כאשר יש חניית רחוב, יש להתיר עצירה.
 • אין לחלק מקטע רק לצורך הגדרת איסוף/הורדה.