מערכת ההרשאות View history

בטבלה להלן מוגדרות ההרשאות לפעולות שונות שניתן לבצע על פי רמת העורך.

פעולה מאיזו רמה ניתן? הערות
אזור עריכה (שבו ניתן לערוך) על פי רמת העורך הסבר לגבי אופן קביעתו ראו בדף אזור עריכה.
יצירת מקום ע"י Trusted user 1 Trusted מתקבל לאחר אישור 30 מקומות שנוצרו ע"י המשתמש.
הכנסת מקום חדש או בקשת עדכון מקום 1 כאשר המשתמש הוא Trusted, וגם המקום לא נעול מעל רמת העורך, המקום/העדכון יוכנס ללא צורך באישור. כאשר יש ניסיון לאחד מספר מקומות הנעולים מעל רמת העורך, מתקבלת שגיאה. בכל שאר המקרים הכנסת/שינוי מקום תייצר בקשת עדכון מקום.
הכנסת הערת מפה 1 לא מותנה באזור העריכה
טיפול בבקשות עדכון (דיווחים) ובעיות מפה 1 בתנאי שנמצא באזור העריכה
תגובה לסגירה RTC באפליקציה 1
הכנסת דיווח באפליקציה 1
השמעת שם רחוב בעורך 1
צפיה במפה פעילה (snapshot mode) 1
יצירת ארוע MTE 1 שינוי ארוע שמישהו אחר יצר מוגבל מרמה 3
סגירת בקשת עדכון שמישהו אחר פתח (UR) 2
מחיקת מקטע בעורך המפה 2 עורך רמה 1 יכול למחוק מקטע שהוא הכניס למפה, עורך רמה 2 יכול למחוק מקטע שלא הוא הכניס למפה אך יש לו מגבלה: ביום מסויים לאחר מחיקת 10 מקטעים, הוא יכול בהמשך למחוק רק מקטעים שהוא הכניס למפה. על פי הכללים בישראל, עורך רמה 2 חייב לקבל היתר בפורום לכל מחיקה של מקטע שלא הוא יצר אותו טרם הביצוע. רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
אישור הכנסה/שינוי מקום שהוצע ע"י מי שאינו Trusted user 2 המאשר נדרש להיות ברמה גדולה או שווה לרמת הנעילה של המקום.
קישור מקום לגוגל 2
ניהול אזור 2 קיימות דרישות קדם נוספות
הכנסת מגן כביש (Road shield) 3 לא מותנה ברמת נעילת המקטע
הכנסת פניות קשות 3 רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הכנסת הנחיית נתיבים בעורך 3 למעט נתיבים רחוקים או כאשר למקטע מוגדרים נתיבים רחוקים באחד הכיוונים. רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הכנסת רוחב כביש בעורך 3 רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הכנסת קופסת צומת (Junction Box) 3 אם אחד המקטעים המשתתפים בפוליגון נעול ברמה גבוהה יותר, אז רמת נעילת המקטע קובעת.
סגירה RTC בעורך 4 אם העורך קיבל הרשאה מיוחדת לאזור מסויים, אזי בלי תלות ברמה שלו, הוא יכול להכניס RTC לכל מקטע באזור ההרשאה, אפילו במקטע נעול מעל לרמתו (גם שותפים CCP כנ"ל). כאשר אין הרשאה כזו, העורך שיש לו את הרמה הנדרשת מימין, יכול לסגור מקטע הנעול עד לרמתו, ושנמצא באזור העריכה שלו.
הוספה ועריכה של מעברי מסילת רכבת 4 רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הוספה ועריכה של הנחיות פניה 4 יש לבדוק בכללים האם נדרש אישור מוקדם בפורום. רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הוספה ועריכה של נתיבים רחוקים 4 רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
הוספה ומחיקה של סימון מצלמת מהירות ממוצעת 4
הוספת תמונות למקומות בעורך המפה 4
הוספה ועריכה של סכנה קבועה 4 אלא אם לסגמנט או לסכנה ספציפית נקבעה רמה גבוהה יותר, אך מחיקת סגמנט נעול נמוך מוחקת גם את הסכנות הקשורות לסגמנט גם אם לסכנה יש רמת נעילה גבוהה יותר מרמת עורך המפה.
סגירת RTC באפליקציה (מיידי) 5 ברמות נמוכות יותר נדרשות מספר סגירות של משתמשים
שינוי העדפת סוג מקטע 5 רמת נעילת המקטע קובעת אם היא יותר גבוהה.
שינוי או אישור בקשת שינוי של מקום בפרסום 5 ברוב המקרים אך לא בכולם.
הכנסה ושינוי מצלמות מהירות 6
שינוי שם יישוב בישראל 6
נעילת מקום/מקטע/הערת מפה עד לרמת העורך מקטעים שאינם נעולים ידנית ננעלים אוטומטית לפי עומס התנועה בהם
פתיחת נעילת מקום/מקטע/הערת מפה רמת הנעילה הקיימת הורדת נעילה למקטעים תבוצע עד 2 רמות כלפי מטה
תגובה להערת מפה, הזזתה או מחיקתה לפי רמת הנעילה של ההערה
הכנסת מספרי בתים לפי רמת הנעילה של המקטע אישור חריגה מהסדר – רמה 3
שינוי מקום ע"י Trusted user לפי רמת הנעילה של המקום
עריכת מקטע (כולל הגבלות) לפי רמת הנעילה של המקטע - בתנאי שנמצא באזור העריכה או קיום הרשאה ארצית.

- חיבור מקטע לצומת אינו מוגבל ברמת הנעילה של המקטעים המתחברים לצומת.
- עריכת הפניות מותרת לפי רמת הנעילה של הסגמנט ממנו מתבצעת הפניה.
- ברמה 1 שינוי שמות מקטעים מוגבל עד 30 ביום.

חסימת משתמש מעריכה, מקומות, דיווח מפגעים Staff משתמש ייחסם אוטומטית מעריכת מקומות או יצירת מקומות לאחר 12 דחיות (בעת כתיבת שורה זו החסימה האוטומטית פועלת אחרת באופן לא ברור)