Faqja kryesore: Revision history View history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

20 November 2018

  • curprev 17:1717:17, 20 November 2018Veton73 talk contribs 820 bytes +820 Krijoi faqen me "'''Mirë se vini në Wiki Waze të Kosoves.''' Waze është një aplikacion i lirë i internetit dhe i navigacionit mobil që lejon shoferët të ndërtojnë dhe përdorin har..."