Difference between revisions of "Places History

 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{TopLine}}
{{TopLine}}
[[Category:Place]]
<languages /><translate>
<languages /><translate>


==Plaatsen== <!--T:1-->
==Plaatsen== <!--T:1-->
<i>Plaatsen</i> (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de [[Waze Map Editor]]. Hier vind je de instructies voor het maken van een <i>plaats</i> in de [[Waze Map Editor|WME]]. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de [[Place categories|Plaatscategorieën]] pagina.
<i>Plaatsen</i> (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de [[Waze Map Editor]]. Hier vind je de instructies voor het maken van een <i>plaats</i> in de [[Waze Map Editor|WME]]. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de [[Place categories|Plaatscategorieën]] pagina. Plaatsen kunnen alleen gedefinieerd worden wanneer de Plaatsen [[Waze_Map_Editor#Layers_menu|Kaartlaag]] geactiveerd is.<br>
<br />
<br />
A Place can be a <i>Point</i> or an <i>Area</i>. Above a given size  <i>Area Places</i> become visible in the client. A <i>Point Place</i> is never visible, but both types can be searched and navigated to. There is also a third kind of Place called [[#Residential or Private Places|Residential]], which are private addresses. These are always Point Places.<br />
Een plaats kan gedefinieerd worden als een <i>punt-</i> of een <i>areaplaats</i>. Boven een bepaalde grootte worden <i>Areaplaatsen</i> zichtbaar in de app. Een <i>Puntplaats</i> is nooit zichtbaar, maar op beide typen kan worden gezocht, geselecteerd en naartoe worden genavigeerd. Er is ook een derde soort plaats genaamd [[#Residential or Private Places|Residential places]], dit zijn privéadressen. Dit zijn altijd puntplaatsen.<br />
===Point Places===
===Puntplaatsen===
Point Places don't show on the Wazers device. They can be used to help Wazers find locations, especially when they are not or wrongly listed in other destination search engines. As they are searchable from the [[Waze app|app]], accurate positioning of a point location and providing a full address (including [[house numbers|street number]]) are both utterly important.<br />
Puntplaatsen worden niet weergegeven in de app. Ze worden alleen gebruikt om Wazers te helpen locaties te vinden, vooral wanneer ze niet of verkeerd worden vermeld in andere zoekmachines. Omdat de plaatsen opgezocht/geselecteerd kunnen worden vanuit de [[Waze app|app]], zijn de nauwkeurige positionering van een puntplaats en het verstrekken van een volledig adres (inclusief [[House numbers|straatnummer]]) beide uiterst belangrijk.<br />
<br />
<br />
In the [[Waze Map Editor|WME]], a Point appears as a small circle:<br />
In de [[Waze Map Editor|WME]] wordt een puntplaats als een kleine circel vertoond met uizondering van een <i>residential place</i>, die als een kleine driehoek wordt getoond.<br />
[[File:Wme place.png]]  Standard point<br />
[[File:Wme place.png]]  Standaard puntplaats<br />


<!--T:2-->
<!--T:2-->
[[File:Wme place selected.png]] Selected point<br />
[[File:Wme place selected.png]] Geselecteerde puntplaats<br />


<!--T:3-->
<!--T:3-->
[[File:Wme place changed.png]] Modified point<br />
[[File:Wme place changed.png]] Gewijzigde puntplaats<br />


[[File:Wme place pending update.png]] Modified point, pending for approval<br />
<!--T:19-->
[[File:Wme place pending update.png]] Gewijzigde puntplaats, wachtend op goedkeuring<br />
<br />
<br />
The Waze routing server will navigate the Wazer onto the segment which is physically closest to where the <i>Point</i> is placed. <br />
De Waze-routeringsserver navigeert de Wazer naar het segment dat fysiek het dichtst bij is waar de <i>Puntplaats</i> is geplaatst. <br />
The Point Marker is the stop point. Typically, if the Place is inside a building, the marker should be located at or near the location's main entrance door. Try to imagine where you would stop to drop someone off for this location.
De puntmarkering is het stoppunt. Als de plaats zich in een gebouw bevindt, moet de markering doorgaans bij of nabij de hoofdingang van de locatie worden geplaatst. Probeer je voor te stellen waar je zou stoppen om iemand voor deze locatie af te zetten.<br>
===Area Places=== <!--T:4-->
 
<i>Area Places</i> appear in the [[Waze app]]. Too many of them can clutter the map, creating large gray zones that do not help Wazers orient themselves. Therefore, it is important to use <i>Area Places</i> only when they are distinctive and significant enough to orient drivers. Care should be taken not to snap to road segment nodes, because this makes it more difficult to edit the place and/or segments later on.<br />
====Icoontjes en puntmarkeringen==== <!--T:21-->
Icoontjes en puntmarkeringen zijn gekleurd per categorie.<br>
Voor een betere zichtbaarheid worden nu icoontjes en puntmarkeringen weergegeven volgens het zoomniveau, namelijk:
* Zoomniveau 18-22: icoontje
* Zoomniveau 17: puntmarkering; icoontje met muispointer boven de plaats
* Zoomniveau 16 en lager: niets.
 
 
===Areaplaatsen=== <!--T:4-->
<i>Areaplaatsen</i> (gebiedplaatsen) worden getoond in de [[Waze app]]. Te veel areaplaatsen kunnen de kaart onoverzichtelijk maken, waardoor grote grijze zones ontstaan ​​die Wazers niet helpen de weg te vinden. Daarom is het belangrijk om <i>Areaplaatsen</i> alleen te gebruiken als ze onderscheidend en belangrijk genoeg zijn om bestuurders te oriënteren. Zorg ervoor dat je de plaats nodes niet op knooppunten van wegsegmenten legt. Dit maakt het later moeilijker om de plaats en/of segmenten te bewerken.<br />
<br />
<br />
[[Parking Lot Place|Parking Lots]] and [[Gas Station Place|Gas Stations]] should be drawn as areas, regardless of their size. All other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving. See also the paragraph on [[#When_to_use_Area_or_Point|how to determine Area or Point]].<br />
[[Parking Lot Place|Parkeerplaatsen]] en [[Gas Station Place|Benzinestations]] moeten als areaplaatsen worden getekend, ongeacht hun grootte. Alle andere plaatsen worden over het algemeen als een puntplaats getekend, behalve wanneer ze groot en onderscheidend genoeg zijn om te helpen bij de oriëntatie tijdens het rijden. Zie ook de paragraaf over [[#Hoe gebied of punt te bepalen|Kiezen tussen punt- en gebiedplaats]].<br />
<br />
<br />
Generally, an <i>Area Place</i> only covers what a Wazer sees when driving to the actual location. It follows that the Area outline covers the building of the place, but never the whole property. However, an <i>Area Place</i> doesn't have to be as detailed as the building is, actually, it's better to keep the shape roughly. <br />
Over het algemeen dekt een <i>Areaplaats</i> alleen wat een Wazer ziet wanneer hij naar de daadwerkelijke locatie rijdt. Hieruit volgt dat de <i>Areaplaats</i> het zichtbare gebouw aangeeft, niet het grondgebied. Een <i>Areaplaats</i> hoeft echter niet zo gedetailleerd te zijn als het gebouw zelf.<br />
Natural features such as forests, parks, and lakes are drawn to the visible contours.<br />
Natuurlijke elementen zoals bossen, parken en meren worden naar de zichtbare contouren getrokken.<br />
<br />
<br />
Some types of <i>Area Places</i> show in different colors in the [[Waze app|app]]. Generally, Natural features show green (e.g., Park) or blue (e.g., River).<br />
Sommige typen <i>Areaplaatsen</i> worden in de [[Waze app|app]] in bepaalde kleuren weergegeven. Over het algemeen zijn natuurlijke kenmerken groen (bijv. Park) of blauw (bijv. Rivier).<br />
[[File:WME BNL Area Place outline.jpg|thumb|Area Place for the Namur hospital, with the Point Marker at the entrance, and the Move Handle on the top right of the building]]
[[File:WME BNL Area Place outline.jpg|thumb|Areaplaats voor het ziekenhuis van Namen, met de puntmarkering bij de ingang en de verplaatsingshendel rechtsboven in het gebouw]]
<br />
<br />
Each <i>Area Place</i> has a [[File:Wme place stop point.png]] “Point Marker“ , which by default is centered. This point can be moved to where you should arrive, or where to park, even a short distance outside of the marked area, indicated by the black outline (see picture). Again, try to imagine where you would stop to drop someone off for this location.<br />
Elke <i>Areaplaats</i> heeft een [[File:Wme place stop point.png]] “Point Marker“, die standaard gecentreerd is. Dit punt kan worden verplaatst naar waar je moet aankomen of waar je moet parkeren, zelfs op korte afstand buiten het gemarkeerde gebied, aangegeven door de zwarte omtrek (zie afbeelding). Probeer je opnieuw voor te stellen waar je zou stoppen om iemand met deze bestemming af te zetten.<br />
<br />
<br />
If the Area itself needs to be modified, click on the place to select it. Use the geometry points to adjust the shape. To move an area place without changing its shape, drag the [[File:Wme place drag handle.png]] Move Handle icon.<br />
Als het gebied zelf moet worden gewijzigd, klikt u op de plaats om het te selecteren. Gebruik de [[Nodes#Geometrie_knooppunten|geometrie knooppunten]] om de vorm aan te passen. Om een ​​<i>areaplaats</i> te verplaatsen zonder de vorm te veranderen, versleep je de plaats met het [[File:Wme place drag handle.png]] verplaatsingshendel-pictogram.<br />


===Residential or Private Places=== <!--T:5-->
===Residential places / Eigen woning plaatsen === <!--T:5-->
When arriving, Waze proposes to take a picture of your destination. In this way, many private Places are uploaded to [[Waze Map Editor|WME]]. For these private Places, the category <i>residential</i> is used. Private Places will not be searchable, and the identity of whoever created them or attached pictures, will not be exposed. Private Places only contain photos and an exact address, without all the other properties of a Place. The pictures will only show to people driving explicitly to that address. Waze editors will be using the pictures and exact locations to improve the [[house numbers]] database.
Bij aankomst stelt Waze voor om een ​​foto van je bestemming te maken. Op deze manier worden veel privé-plaatsen geüpload naar [[Waze Map Editor|WME]]. Voor deze privé plaatsen wordt de categorie <i>residential place</i> gebruikt. Private Places kunnen niet worden doorzocht en de identiteit van degene die ze heeft gemaakt of foto's heeft bijgevoegd, wordt niet onthuld. Private Places bevatten alleen foto's en een exact adres, zonder alle andere eigenschappen van een Plaats. De foto's worden alleen getoond aan mensen die expliciet naar dat adres rijden. Waze-editors kunnen de foto's en exacte locaties gebruiken om de [[house numbers|huisnummer]]-database te verbeteren.


<!--T:6-->
<!--T:6-->
[[File:WME Places convertresidential.jpg|thumb]] Public Places can be turned into private Places, but private Places cannot be turned into public Places. Use the link located under the buttons for Point or Area in the menu, to convert Places mistakenly labeled as public into private.<br />
</i>[[File:WME Places convertresidential.jpg|thumb]]Openbare plaatsen kunnen worden omgezet in privé-plaatsen, maar privé-plaatsen kunnen niet worden omgezet in openbare plaatsen. Gebruik de link onder de knoppen voor Punt of Gebied in het menu om plaatsen die ten onrechte als openbaar zijn gelabeld, om te zetten in privé.<br />
More on this topic see the [[Residential Place]] page.
Meer over dit onderwerp zie de [[Residential Place]] pagina.


===Combined Places=== <!--T:7-->
===Gecombineerde plaatsen=== <!--T:7-->
[[File:Wme places mall area with points.png|thumb|Point Places within an Area Place]] Point Places within an Area Place are allowed and mostly used for shops in a shopping mall, faculties within a University campus, etc.. Avoid Areas within Areas, as this may become confusing on the client's display.
[[File:Wme places mall area with points.png|thumb|Punt Plaatsen binnen een Area Plaats]] Punt Plaatsen binnen een Gebied Plaats is toegestaan ​​en wordt meestal gebruikt voor winkels in een winkelcentrum, faculteiten binnen een universiteitscampus, etc.. Vermijd Gebieden binnen Gebieden, omdat dit verwarrend kan worden op het scherm van de klant.


==When to use Area or Point== <!--T:8-->
==Hoe gebied of punt te bepalen== <!--T:8-->
[[Parking Lot Place|Parking Lots]] and [[Gas Station Place|Gas Stations]] are always drawn as Area Place. Most other places are generally drawn as a Point Place, except when they are large and distinctive enough to help in the orientation during driving, which will often be the case with an Event Center, Factory, Hospital, Office, Camping, Shopping malls, Museums (e.g.,Rijksmuseum, Amsterdam), Monuments (e.g., Mardasson, Bastogne), Schools, Tourist Site, Attraction, Sports Court or Stadium and natural features. They are mapped as areas at the (building) outline and usually don't cover streets. <br />
[[Parking Lot Place|Parkeerplaatsen]] and [[Gas Station Place|Benzinestations]] worden altijd getekend als Area Place. De meeste andere plaatsen worden over het algemeen getekend als een puntplaats, behalve wanneer ze groot en onderscheidend genoeg zijn om te helpen bij de oriëntatie tijdens het rijden, wat vaak het geval zal zijn bij een evenementencentrum, fabriek, ziekenhuis, kantoor, camping, winkelcentra, musea (bijv. Rijksmuseum, Amsterdam), grote monumenten, scholen, toeristische site, attractie, sportveld of stadion en natuurlijke kenmerken. Ze worden in kaart gebracht als gebieden op de (gebouw)omtrek en overdekken meestal geen straten.<br />


<!--T:17-->
<!--T:17-->
The [[Place categories|table of categories]] also gives a guideline to choose between point and area places, according to their category, sub-category and probable area size.<br />
De [[Place categories|categorietabel]] geeft een richtlijn om te kiezen tussen punt- en areaplaatsen, via hun categorie, subcategorie en waarschijnlijke gebiedsgrootte.<br />


==Places details== <!--T:9-->
==Plaats details== <!--T:9-->
Any Place - Point or Area - should contain as much information as possible.  
Elke plaats - punt of area - moet zoveel mogelijk informatie bevatten.  


===General tab=== <!--T:10-->
===Tabblad Algemeen=== <!--T:10-->
The General tab for a <i>Place</i> is where you complete all of the basic information: categories, name, description, gas brand, residential/public, hours of operation, country, state, city, street and house number.<br />
Het tabblad algemeen: hier vul je alle basisinformatie in: categorieën, naam, beschrijving, benzinemerk, residential/openbaar, openingstijden, land, staat, stad, straat en huisnummer.<br />
<br />
<br />
'''Category'''
'''Categorie'''
: Places need at least one <i>category</i> to be assigned, but may belong to several others. Always choose the main category first. For example, a Gas Station may also be “Convenience Store”, “Car Wash”, or “Charging Station”. For a more detailed explanation of categories, see the [[Place categories]] page.<br />
: Plaatsen hebben minimaal één <i>categorie</i> nodig om te worden toegewezen, maar kunnen tot meerdere andere behoren. Kies altijd eerst de hoofdcategorie. Een benzinestation kan bijvoorbeeld ook "Gemakswinkel", "Carwash" of "Laadstation" zijn. Voor een meer gedetailleerde uitleg van categorieën, zie de [[Place categories|Plaats categorieën]] pagina.<br />
<br />
<br />
'''Name and address'''
'''Naam en adres'''
:If possible, provide <i>name</i> and <i>address</i>. The naming of a Place should be done in the formal language of the location where the place is situated. Use the official name of the Place. In bi-lingual areas, use the alternative name.  
:Geef indien mogelijk <i>naam</i> en <i>adres</i> op. Gebruik de officiële naam van de plaats. Voeg eventueel een alternatieve naam toe.  
:If at the <i>External Providers</i> field (see below), a Google link is specified, add the Google name as alternative name.  
:Wanneer in het <i>Externe aanbieder</i> veld (zie hier beneden), een Google link is opgegeven, voeg dan ook de Google-naam toe als alternatieve naam.
:The address is especially useful to guide Wazers to the Place. <br>
:Het adres is vooral handig om Wazers naar de plaats te leiden.<br>
::<small>Bij de [[Waze_Map_Editor#Layers_menu|Kaartlaag]] <i>Plaatsen</i> kan aangegeven worden of de plaatsnaam op het [[Waze Map Editor|WME scherm]] vertoond moet worden. De vertoning van plaatsnamen vindt plaats vanaf een bepaald zoomlevel.</small><br>
<br />
<br />
'''Description'''
'''Beschrijving'''
: The Description field is visible in the [[Waze app]] meant for helpful and objective information related to the Place itself.
: Het veld Beschrijving is zichtbaar in de [[Waze app]] bedoeld voor nuttige en objectieve informatie met betrekking tot de plaats zelf. Houd het compact.
: Some Places are paid for: don't change the description if it isn't clearly wrong.
: Voor sommige plaatsen moet betaald worden: verander de beschrijving niet als deze niet duidelijk verkeerd is.
: Don't use the description field for own notes or remarks to other editors.
: Gebruik het beschrijvingsveld niet voor eigen notities of opmerkingen aan andere redacteuren.
<br />
<br />
'''Entry points'''
'''Toegangspunten'''
: Add, if necessary, <i>Entry points</i> so Waze is able to navigate you to the right side of the place. Use one place per destination. The navigation chooses the nearest entry point.<br>
: Voeg, wanneer nodig, <i>Toegangspunten</i> toe zodat Waze je naar de goede kant van de plaats kan navigeren. Gebruik één plaats per bestemming. De navigatie kiest het dichtstbijzijnde toegangspunt.<br>
::<small> If a hospital has different destinations for the general entrance and for emergency/first aid at the other side of the building - create an area place for the hospital with its own entry point and a point place for the emergency/first aid entrance.</small><br>
::<small> Als een ziekenhuis verschillende bestemmingen heeft voor de algemene ingang en voor spoedeisende hulp/eerste hulp aan de andere kant van het gebouw - creëer een gebiedsplaats voor het ziekenhuis met een eigen ingangspunt en een puntplaats voor de eerste hulp/eerste hulp toegang tot hulp.</small><br>
:Don't put entry points on top of road segments but a little beside them to get the best left/right notification. Every entry point should have a name, the name will be shown in the [[Waze app|client]] ETA screen. It’s important to keep the name short to fit the card and make sure it’s easily understandable. <br />
:Plaats toegangspunten niet bovenop wegsegmenten, maar een beetje ernaast om de beste links/rechts-melding te krijgen. Elk toegangspunt moet een naam hebben, de naam wordt getoond in het [[Waze app|client]] ETA-scherm. Het is belangrijk om de naam kort te houden, zodat deze bij de kaart past en zorg ervoor dat deze gemakkelijk te begrijpen is. <br />
<br />
<br />
'''External providers'''
'''Externe aanbieders'''
: Waze allows you to connect to POI from <i>external providers</i>, from <b>L2</b> and higher. One of the providers is <i>Google Maps</i>.  
: Met Waze kun je, met <b>L2</b> en hoger, verwijzingen toevoegen met POI's van <i>externe aanbieders</i>. Een van de externe aanbieders is <i>Google Maps</i>.
: When a Place is linked, drivers can select any destination from search results in the app, whether the result is from Waze or Google, it will always lead you to the navigation stop point from Waze.
: Wanneer een plaats is gekoppeld, kunnen bestuurders elke bestemming selecteren uit de zoekresultaten in de app, of het resultaat nu van Waze of Google is, het zal je altijd naar het navigatiestoppunt van Waze leiden.
: When linking a Google POI, add the Google name as alternative name. Then - if, in the [[Waze app|app]] a Google search result is selected, the navigation will lead you to the Waze place.
: Voeg bij het koppelen van een Google POI de Google-naam toe als alternatieve naam. Dan - als in de [[Waze app|app]] een Google-zoekresultaat is geselecteerd, leidt de navigatie je naar de Waze-plek.
: Searching for a place will result in duplicate results (same name) if more than one Waze Place is linked to the same Google POI.
: Zoeken naar een plaats resulteert in dubbele resultaten (dezelfde naam) als meer dan één Waze Place is gekoppeld aan dezelfde Google POI.


: If there are more than one places defined for one POI, link the <i>external provider</i> to the most important one. Example: Underground station with more than one entrance defined, use the main entrance.<br />
<!--T:20-->
: Als er meer dan één plaats is gedefinieerd voor één POI, koppel je de <i>externe aanbieder</i> aan de belangrijkste. Voorbeeld: Metrostation met meer dan één ingang gedefinieerd, gebruik de hoofdingang.<br />
<br />
<br />
In the picture below you see an example from the Rijksmuseum in Amsterdam.<br />
Op onderstaande foto zie je een voorbeeld uit het Rijksmuseum in Amsterdam..<br />
<br />
<br />
[[File:Place-rijksmuseum-amsterdam.png|750px]]
[[File:Place-rijksmuseum-amsterdam.png|750px]]
<br />
<br />
===More Info tab=== <!--T:11-->
 
You can provide the website address and phone number in the “More Info” tab, where you can also select optional services, like Wifi, Toilets, Terrace or Parking for customers (not to be drawn separately!). Information in this tab are shown in the search results. From there you can click the website address or telephone number and activate your browser or phone function. Therefore, they should be in a usable format:<br />
===Tabblad Meer Info=== <!--T:11-->
Je kunt het websiteadres en telefoonnummer opgeven in het tabblad "Meer Info", waar je ook optionele diensten kunt selecteren, zoals Wifi, Toiletten, Terras of Parkeren voor klanten (niet apart tekenen!). Informatie op dit tabblad wordt weergegeven in de zoekresultaten. Van daaruit kunt u op het websiteadres of telefoonnummer klikken en uw browser- of telefoonfunctie activeren. Daarom moeten ze in een bruikbaar formaat zijn:<br />
<br />
<br />
[[File:WME Places searchresults EN.png|230px|thumb]]
[[File:WME Places searchresults EN.png|230px|thumb]]
'''Website'''
'''Website'''
: The website address is best written as www.address.extension, like www.casca.nl. Leave out http:// or https://.
: Het websiteadres kan het beste worden geschreven als www.naam.land, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.
: If the website is multilingual and a choice has to be made, if possible default to English.
: Wanneer de website meertalig is en er een keuze gemaakt moet worden, kies dan zo mogelijk voor Engels.
<br />
<br />
'''Telephone'''
'''Telefoon'''
: Telephone numbers should best be written in international format: Generally, the number consists of the country code, followed by the area code (without 0), and than the subscribers number, all without dashes, slashes, brackets and the like. Formatting spaces are allowed but not necessary. One exception: don't preceed 0800 and 0900 numbers with the country code.
: Telefoonnummers kunnen het beste in internationaal formaat worden geschreven: Over het algemeen bestaat het nummer uit de landcode, gevolgd door het netnummer (zonder 0), en dan het abonneenummer, allemaal zonder streepjes, schuine strepen, haakjes en dergelijke. Opmaakspaties zijn toegestaan, maar niet noodzakelijk. Een uitzondering: laat 0800- en 0900-nummers niet voorafgaan door de landcode.
::+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB for landlines,  
::+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB voor vaste lijnnummers,  
::+31 6 CBBBBBBB for mobile numbers
::+31 6 CBBBBBBB voor mobiele nummers
::0800 BBBBBB or 0900 BBBBBB for 0800 and 0900 numbers
::0800 BBBBBB or 0900 BBBBBB voor 0800 en 0900 nummers
<br />
<br />


<!--T:18-->
<!--T:18-->
'''Opening hours'''
'''Openingsuren'''
:Add if possible the opening hours.
:Voeg zo mogelijk de openingstijden toe.


===Photos tab=== <!--T:12-->
===Tabblad Foto's=== <!--T:12-->
Any photos which drivers have added to a Place will appear in the "Photos" tab. In [[Waze Map Editor|WME]], we can only view and delete photos. Photos can only be uploaded via the Waze app, via a [[Place update request|PUR]]. Make a well thought-out decision about discarding a photo. Once a photo is deleted, it cannot be recovered. Delete only if the photo really is unclear, not helpful and/or inappropriate. Photos should not show people's faces, car license plates or any other information that might link to a person. For more guidelines on accepting or discarding photo's see the global Wiki page paragraph [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Places#Place_Updates_.28Moderation.29 Place Updates (Moderation)].
Alle foto's die Wazers aan een plaats hebben toegevoegd, verschijnen op het tabblad "Foto's". In [[Waze Map Editor|WME]] kunnen we alleen foto's bekijken en verwijderen. Foto's kunnen alleen worden geüpload via de Waze-app, via een [[Place update request|PUR]]. Neem een ​​weloverwogen beslissing over het weggooien van een foto. Nadat een foto is verwijderd, kan deze niet meer worden teruggehaald. Verwijder alleen als de foto echt onduidelijk, niet nuttig en/of ongepast is. Op foto's mogen geen gezichten van mensen, kentekenplaten van auto's of andere informatie worden weergegeven die naar een persoon kan verwijzen. Voor meer richtlijnen over het accepteren of weggooien van foto's, zie de algemene Wiki-pagina paragraaf [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Places#Place_Updates_.28Moderation.29 Place Updates (Moderation)].


==Lock Levels== <!--T:13-->
==Lock niveaus== <!--T:13-->
Please consider that places that are fundamental to the functioning of Waze, such as [[Parking Lot Place|Parking Lots]], should be locked at least to Level '''2''' (or higher), to prevent loss of data due to automatic acceptance of submissions. See also the page on [[Place categories]].
Houd er rekening mee dat plaatsen die essentieel zijn voor het functioneren van Waze, zoals [[Parking Lot Place|Parkeerplaatsen]], op zijn minst moeten worden vergrendeld op niveau '''2''' (of hoger), om gegevensverlies te voorkomen, bijvoorbeeld door automatische acceptatie van inzendingen. Zie ook de pagina over [[Place categories|Plaats categorieën]].


==Aspects== <!--T:14-->
==Aspecten== <!--T:14-->
* [[Place update request]]
* [[Place update request|Plaats aanpassings verzoek (PUR)]]
* [[Flagged place]]
* [[Flagged place|Gemerkte plaats]]
* [https://support.google.com/waze/answer/7402261?hl=en Misplaced ad pins form] is intended for reporting issues with advertised places that are wrongly placed on the map. Requests of <b>L4</b> editors are automatically approved by Waze.
* [https://support.google.com/waze/answer/7402261?hl=en Misplaced ad pins formulier] is bedoeld voor het melden van problemen met geadverteerde plaatsen die verkeerd op de kaart zijn geplaatst. Verzoeken van <b>L4</b> editors worden automatisch goedgekeurd door Waze.


==Utilities== <!--T:15-->
==Hulpmiddelen== <!--T:15-->
* Script [[WME Place Interface Enhancements]]
* Script [[WME Place Interface Enhancements|WME Place-interface verbeteringen]]


==Further reading== <!--T:16-->
==Verder lezen== <!--T:16-->
See also the global page on [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Places Places].<br />
Zie ook de globale pagina [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Places Places].<br />
<br />
<br />


</translate>  
</translate>  
{{Bottomline}}
{{Bottomline}}

Latest revision as of 14:20, 23 December 2022

Plaatsen

Plaatsen (Places) zijn opzoekbare bestemmingen op de Waze-kaart, net als de "Points of Interest" die te vinden zijn op bepaalde populaire GPS-apparaten. Ze kunnen worden toegevoegd vanuit de app, maar ook in de Waze Map Editor. Hier vind je de instructies voor het maken van een plaats in de WME. Voor een beschrijving van de verschillende soorten plaatsen zie de Plaatscategorieën pagina. Plaatsen kunnen alleen gedefinieerd worden wanneer de Plaatsen Kaartlaag geactiveerd is.

Een plaats kan gedefinieerd worden als een punt- of een areaplaats. Boven een bepaalde grootte worden Areaplaatsen zichtbaar in de app. Een Puntplaats is nooit zichtbaar, maar op beide typen kan worden gezocht, geselecteerd en naartoe worden genavigeerd. Er is ook een derde soort plaats genaamd Residential places, dit zijn privéadressen. Dit zijn altijd puntplaatsen.

Puntplaatsen

Puntplaatsen worden niet weergegeven in de app. Ze worden alleen gebruikt om Wazers te helpen locaties te vinden, vooral wanneer ze niet of verkeerd worden vermeld in andere zoekmachines. Omdat de plaatsen opgezocht/geselecteerd kunnen worden vanuit de app, zijn de nauwkeurige positionering van een puntplaats en het verstrekken van een volledig adres (inclusief straatnummer) beide uiterst belangrijk.

In de WME wordt een puntplaats als een kleine circel vertoond met uizondering van een residential place, die als een kleine driehoek wordt getoond.
Wme place.png Standaard puntplaats

Wme place selected.png Geselecteerde puntplaats

Wme place changed.png Gewijzigde puntplaats

Wme place pending update.png Gewijzigde puntplaats, wachtend op goedkeuring

De Waze-routeringsserver navigeert de Wazer naar het segment dat fysiek het dichtst bij is waar de Puntplaats is geplaatst.
De puntmarkering is het stoppunt. Als de plaats zich in een gebouw bevindt, moet de markering doorgaans bij of nabij de hoofdingang van de locatie worden geplaatst. Probeer je voor te stellen waar je zou stoppen om iemand voor deze locatie af te zetten.

Icoontjes en puntmarkeringen

Icoontjes en puntmarkeringen zijn gekleurd per categorie.
Voor een betere zichtbaarheid worden nu icoontjes en puntmarkeringen weergegeven volgens het zoomniveau, namelijk:

  • Zoomniveau 18-22: icoontje
  • Zoomniveau 17: puntmarkering; icoontje met muispointer boven de plaats
  • Zoomniveau 16 en lager: niets.


Areaplaatsen

Areaplaatsen (gebiedplaatsen) worden getoond in de Waze app. Te veel areaplaatsen kunnen de kaart onoverzichtelijk maken, waardoor grote grijze zones ontstaan ​​die Wazers niet helpen de weg te vinden. Daarom is het belangrijk om Areaplaatsen alleen te gebruiken als ze onderscheidend en belangrijk genoeg zijn om bestuurders te oriënteren. Zorg ervoor dat je de plaats nodes niet op knooppunten van wegsegmenten legt. Dit maakt het later moeilijker om de plaats en/of segmenten te bewerken.

Parkeerplaatsen en Benzinestations moeten als areaplaatsen worden getekend, ongeacht hun grootte. Alle andere plaatsen worden over het algemeen als een puntplaats getekend, behalve wanneer ze groot en onderscheidend genoeg zijn om te helpen bij de oriëntatie tijdens het rijden. Zie ook de paragraaf over Kiezen tussen punt- en gebiedplaats.

Over het algemeen dekt een Areaplaats alleen wat een Wazer ziet wanneer hij naar de daadwerkelijke locatie rijdt. Hieruit volgt dat de Areaplaats het zichtbare gebouw aangeeft, niet het grondgebied. Een Areaplaats hoeft echter niet zo gedetailleerd te zijn als het gebouw zelf.
Natuurlijke elementen zoals bossen, parken en meren worden naar de zichtbare contouren getrokken.

Sommige typen Areaplaatsen worden in de app in bepaalde kleuren weergegeven. Over het algemeen zijn natuurlijke kenmerken groen (bijv. Park) of blauw (bijv. Rivier).

Areaplaats voor het ziekenhuis van Namen, met de puntmarkering bij de ingang en de verplaatsingshendel rechtsboven in het gebouw


Elke Areaplaats heeft een Wme place stop point.png “Point Marker“, die standaard gecentreerd is. Dit punt kan worden verplaatst naar waar je moet aankomen of waar je moet parkeren, zelfs op korte afstand buiten het gemarkeerde gebied, aangegeven door de zwarte omtrek (zie afbeelding). Probeer je opnieuw voor te stellen waar je zou stoppen om iemand met deze bestemming af te zetten.

Als het gebied zelf moet worden gewijzigd, klikt u op de plaats om het te selecteren. Gebruik de geometrie knooppunten om de vorm aan te passen. Om een ​​areaplaats te verplaatsen zonder de vorm te veranderen, versleep je de plaats met het Wme place drag handle.png verplaatsingshendel-pictogram.

Residential places / Eigen woning plaatsen

Bij aankomst stelt Waze voor om een ​​foto van je bestemming te maken. Op deze manier worden veel privé-plaatsen geüpload naar WME. Voor deze privé plaatsen wordt de categorie residential place gebruikt. Private Places kunnen niet worden doorzocht en de identiteit van degene die ze heeft gemaakt of foto's heeft bijgevoegd, wordt niet onthuld. Private Places bevatten alleen foto's en een exact adres, zonder alle andere eigenschappen van een Plaats. De foto's worden alleen getoond aan mensen die expliciet naar dat adres rijden. Waze-editors kunnen de foto's en exacte locaties gebruiken om de huisnummer-database te verbeteren.

WME Places convertresidential.jpg

Openbare plaatsen kunnen worden omgezet in privé-plaatsen, maar privé-plaatsen kunnen niet worden omgezet in openbare plaatsen. Gebruik de link onder de knoppen voor Punt of Gebied in het menu om plaatsen die ten onrechte als openbaar zijn gelabeld, om te zetten in privé.

Meer over dit onderwerp zie de Residential Place pagina.

Gecombineerde plaatsen

Punt Plaatsen binnen een Area Plaats

Punt Plaatsen binnen een Gebied Plaats is toegestaan ​​en wordt meestal gebruikt voor winkels in een winkelcentrum, faculteiten binnen een universiteitscampus, etc.. Vermijd Gebieden binnen Gebieden, omdat dit verwarrend kan worden op het scherm van de klant.

Hoe gebied of punt te bepalen

Parkeerplaatsen and Benzinestations worden altijd getekend als Area Place. De meeste andere plaatsen worden over het algemeen getekend als een puntplaats, behalve wanneer ze groot en onderscheidend genoeg zijn om te helpen bij de oriëntatie tijdens het rijden, wat vaak het geval zal zijn bij een evenementencentrum, fabriek, ziekenhuis, kantoor, camping, winkelcentra, musea (bijv. Rijksmuseum, Amsterdam), grote monumenten, scholen, toeristische site, attractie, sportveld of stadion en natuurlijke kenmerken. Ze worden in kaart gebracht als gebieden op de (gebouw)omtrek en overdekken meestal geen straten.

De categorietabel geeft een richtlijn om te kiezen tussen punt- en areaplaatsen, via hun categorie, subcategorie en waarschijnlijke gebiedsgrootte.

Plaats details

Elke plaats - punt of area - moet zoveel mogelijk informatie bevatten.

Tabblad Algemeen

Het tabblad algemeen: hier vul je alle basisinformatie in: categorieën, naam, beschrijving, benzinemerk, residential/openbaar, openingstijden, land, staat, stad, straat en huisnummer.

Categorie

Plaatsen hebben minimaal één categorie nodig om te worden toegewezen, maar kunnen tot meerdere andere behoren. Kies altijd eerst de hoofdcategorie. Een benzinestation kan bijvoorbeeld ook "Gemakswinkel", "Carwash" of "Laadstation" zijn. Voor een meer gedetailleerde uitleg van categorieën, zie de Plaats categorieën pagina.


Naam en adres

Geef indien mogelijk naam en adres op. Gebruik de officiële naam van de plaats. Voeg eventueel een alternatieve naam toe.
Wanneer in het Externe aanbieder veld (zie hier beneden), een Google link is opgegeven, voeg dan ook de Google-naam toe als alternatieve naam.
Het adres is vooral handig om Wazers naar de plaats te leiden.
Bij de Kaartlaag Plaatsen kan aangegeven worden of de plaatsnaam op het WME scherm vertoond moet worden. De vertoning van plaatsnamen vindt plaats vanaf een bepaald zoomlevel.


Beschrijving

Het veld Beschrijving is zichtbaar in de Waze app bedoeld voor nuttige en objectieve informatie met betrekking tot de plaats zelf. Houd het compact.
Voor sommige plaatsen moet betaald worden: verander de beschrijving niet als deze niet duidelijk verkeerd is.
Gebruik het beschrijvingsveld niet voor eigen notities of opmerkingen aan andere redacteuren.


Toegangspunten

Voeg, wanneer nodig, Toegangspunten toe zodat Waze je naar de goede kant van de plaats kan navigeren. Gebruik één plaats per bestemming. De navigatie kiest het dichtstbijzijnde toegangspunt.
Als een ziekenhuis verschillende bestemmingen heeft voor de algemene ingang en voor spoedeisende hulp/eerste hulp aan de andere kant van het gebouw - creëer een gebiedsplaats voor het ziekenhuis met een eigen ingangspunt en een puntplaats voor de eerste hulp/eerste hulp toegang tot hulp.
Plaats toegangspunten niet bovenop wegsegmenten, maar een beetje ernaast om de beste links/rechts-melding te krijgen. Elk toegangspunt moet een naam hebben, de naam wordt getoond in het client ETA-scherm. Het is belangrijk om de naam kort te houden, zodat deze bij de kaart past en zorg ervoor dat deze gemakkelijk te begrijpen is.


Externe aanbieders

Met Waze kun je, met L2 en hoger, verwijzingen toevoegen met POI's van externe aanbieders. Een van de externe aanbieders is Google Maps.
Wanneer een plaats is gekoppeld, kunnen bestuurders elke bestemming selecteren uit de zoekresultaten in de app, of het resultaat nu van Waze of Google is, het zal je altijd naar het navigatiestoppunt van Waze leiden.
Voeg bij het koppelen van een Google POI de Google-naam toe als alternatieve naam. Dan - als in de app een Google-zoekresultaat is geselecteerd, leidt de navigatie je naar de Waze-plek.
Zoeken naar een plaats resulteert in dubbele resultaten (dezelfde naam) als meer dan één Waze Place is gekoppeld aan dezelfde Google POI.
Als er meer dan één plaats is gedefinieerd voor één POI, koppel je de externe aanbieder aan de belangrijkste. Voorbeeld: Metrostation met meer dan één ingang gedefinieerd, gebruik de hoofdingang.


Op onderstaande foto zie je een voorbeeld uit het Rijksmuseum in Amsterdam..

Place-rijksmuseum-amsterdam.png

Tabblad Meer Info

Je kunt het websiteadres en telefoonnummer opgeven in het tabblad "Meer Info", waar je ook optionele diensten kunt selecteren, zoals Wifi, Toiletten, Terras of Parkeren voor klanten (niet apart tekenen!). Informatie op dit tabblad wordt weergegeven in de zoekresultaten. Van daaruit kunt u op het websiteadres of telefoonnummer klikken en uw browser- of telefoonfunctie activeren. Daarom moeten ze in een bruikbaar formaat zijn:

WME Places searchresults EN.png

Website

Het websiteadres kan het beste worden geschreven als www.naam.land, zoals www.casca.nl. Laat http:// of https:// weg.
Wanneer de website meertalig is en er een keuze gemaakt moet worden, kies dan zo mogelijk voor Engels.


Telefoon

Telefoonnummers kunnen het beste in internationaal formaat worden geschreven: Over het algemeen bestaat het nummer uit de landcode, gevolgd door het netnummer (zonder 0), en dan het abonneenummer, allemaal zonder streepjes, schuine strepen, haakjes en dergelijke. Opmaakspaties zijn toegestaan, maar niet noodzakelijk. Een uitzondering: laat 0800- en 0900-nummers niet voorafgaan door de landcode.
+31 AA BBBBBBBB, or +31 AAA BBBBBBB voor vaste lijnnummers,
+31 6 CBBBBBBB voor mobiele nummers
0800 BBBBBB or 0900 BBBBBB voor 0800 en 0900 nummers


Openingsuren

Voeg zo mogelijk de openingstijden toe.

Tabblad Foto's

Alle foto's die Wazers aan een plaats hebben toegevoegd, verschijnen op het tabblad "Foto's". In WME kunnen we alleen foto's bekijken en verwijderen. Foto's kunnen alleen worden geüpload via de Waze-app, via een PUR. Neem een ​​weloverwogen beslissing over het weggooien van een foto. Nadat een foto is verwijderd, kan deze niet meer worden teruggehaald. Verwijder alleen als de foto echt onduidelijk, niet nuttig en/of ongepast is. Op foto's mogen geen gezichten van mensen, kentekenplaten van auto's of andere informatie worden weergegeven die naar een persoon kan verwijzen. Voor meer richtlijnen over het accepteren of weggooien van foto's, zie de algemene Wiki-pagina paragraaf Place Updates (Moderation).

Lock niveaus

Houd er rekening mee dat plaatsen die essentieel zijn voor het functioneren van Waze, zoals Parkeerplaatsen, op zijn minst moeten worden vergrendeld op niveau 2 (of hoger), om gegevensverlies te voorkomen, bijvoorbeeld door automatische acceptatie van inzendingen. Zie ook de pagina over Plaats categorieën.

Aspecten

Verder lezen

Zie ook de globale pagina Places.

Main Page | Index