مسیرهای رانندگی

مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

تهران, IR