Empower your map edits! Learn how "Suggest an Edit" unlocks new possibilities on  March 10th Office Hours
בפורום זה מרוכזים הטפסים המופיעים בפורומים השונים: דיווח על חוסר חברת תחנות דלק, בקשות מנהל אזור, בעיית היגוי בעברית, בעיית תרגום לעברית ועוד.

ריכוז טפסים