Page 1 of 1

[באר שבע] היגוי שם רחוב מארי קירי  Topic is solved

PostPosted: Sat Sep 28, 2019 1:58 pm
by lg1992
סיוון מבטה את שם הרחוב Demary Kyry. דיווחתי בטופס עוד ביוני, אבל זה עדיין לא תוקן. בבקשה להעביר את הבעיה לחברה.

Re: [באר שבע] היגוי שם רחוב מארי קירי

PostPosted: Sat Sep 28, 2019 2:34 pm
by yaacobyy
כתבתי להם (הם לא הבינו מה הבעיה).

Re: [באר שבע] היגוי שם רחוב מארי קירי

PostPosted: Thu Oct 03, 2019 6:46 am
by yaacobyy
תוקן.

Re: [באר שבע] היגוי שם רחוב מארי קירי

PostPosted: Thu Oct 03, 2019 6:03 pm
by lg1992
תודה רבה.

Re: [באר שבע] היגוי שם רחוב מארי קירי

PostPosted: Sun Jan 05, 2020 9:16 am
by yaacobyy
נראה שהם פתרו את הבעיה.