Page 1 of 2

פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Sat Jul 15, 2017 9:57 am
by hen20001
סגמנט גישה (פסקה רביעית)
דיון
כביש ללא מספר יקבל את השם המקובל אם יש כזה, או שם תיאורי תמציתי, למשל "כביש המחצבה". לרוב במקרים אלה מדובר בכביש גישה לישוב או אתר כזה או אחר.

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Sat Jul 15, 2017 11:30 am
by hen20001
מגבלת מהירות בכיכר
דיון
כאשר כיכר נמצאת בשטח דרכים עירוניות וכל המקטעים הנכנסים ויוצאים מהכיכר הם בעלי מגבלת מהירות של 50 קמ"ש, ואין תמרור הגבלת מהירות אחרת בכיכר, תוכנס אותה מגבלת מהירות גם על מקטעי הכיכר. בכל מקרה אחר, לא תוכנס מגבלת מהירות במקטעים של הכיכר.

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Sat Jul 22, 2017 5:10 pm
by hen20001
מיפוי נתיבים בצמתים
דיון
באופן כללי, צמתי "+" או צמתי "T" שאינם כוללים נתיבי פניה, עדיפים מבחינת פשטות המפה והוראות הניווט ויש לשאוף לשמור על פשטות זו. עם זאת, רצוי להוסיף נתיב פניה לצומת אם הדבר משפר באופן משמעותי את איכות הוראות הניווט או את מהימנות המפה.
(ראה בוויזופדיה את התנאים בהם מותר להוסיף נתיב פניה, ואין להוסיף נתיב כזה כשלא מתמלא אחד התנאים הרשומים שם).

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Tue Jul 25, 2017 4:15 am
by hen20001
מתי לפצל/לאחד דרך דו כיוונית/שתי דרכים חד כיווניות ומתי לא
דיון
  • אם הניווט בדרך המדוברת עובד בצורה חלקה ללא דיווחים חריגים על תקלות או בקשות עדכון עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא, אין מה לתקן כביש תקין.
  • אם לאיזור שבו נמצאת הדרך המדוברת יש מנהל או מנהלי איזור רצוי להיוועץ בהם לפני תחילת העבודה, במידה ואין מנהל איזור ולאחר סקירה של הקוים המנחים הרשמיים לתחילת עבודת מפה מסוג זה המפורטים בהמשך אפשר לצרף Permalink של הדרך המדוברת בפורום Waze ישראל ולקבל משוב נוסף מממפים ומנהלי איזור מנוסים.
(לפני כל פיצול יש לפתוח דיון בפורום).

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Mon Aug 07, 2017 6:18 am
by hen20001
ציון כיוון במחבר (נק' 8)
דיון
כאשר השילוט כולל את ציון הכיוון, אזי נציין אותו גם בשם המחבר. שילוט שכזה מקובל במספר כבישים ספציפיים (למשל כביש 6 ונתיבי איילון) ומופיע לעיתים רחוקות גם בשילוט בכבישים נוספים. במקרים בהם השילוט לא כולל את הכיוון, לא נציין את הכיוון בשם המחבר אפילו אם הכיוון כן מופיע כחלק משם הכביש אליו נכנס המחבר.

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Thu Aug 31, 2017 12:06 pm
by hen20001
כבישים בין עירוניים (נק' 3)
דיון
בכביש מהיר, או בכביש בין עירוני ראשי מפוצל, נסמן את שני כיווני התנועה בשמות נפרדים, כך למשל: "70 צפון", "70 דרום". למרות שברוב הכבישים ציון הכיוון אינו מופיע בשילוט, עדיין הדבר מאפשר הנחיות ברורות יותר ודיווח פקקים ברור, מופרד ונכון יותר. בכבישים מפוצלים מסוגים אחרים לא נסמן כיוון.

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Fri Sep 08, 2017 4:34 pm
by hen20001
מתי לפצל דרך דו כיוונית
דיון
ניתן לפצל דרך דו כיוונית לשתי דרכים חד כיווניות במצבים הבאים:
בכביש בין עירוני: כל כביש שהינו בעל 2 נתיבים או יותר לכל כיוון, עם הפרדה בנויה בין המסלולים (מעקה בנוי, שטח הפרדה או אי תנועה).
בכביש עירוני: אם לפחות אחד משני המקרים הבאים מתקיים, ובלבד שהתנאי מתקיים לאורך שעולה על 200 מטר:
מקרה ראשון : אם ישנם יעדי ניווט לאורך קטע הרחוב המיועד לפיצול, וגם אסור או קשה לחצות אותו ברגל.
להלן מספר דוגמאות שבהן קיים קושי לחצות רחוב:
יש גדר
יש צמחיה באזור ההפרדה (שיחים צפופים או פרחים או דשא שאסור לעלות עליו)
כביש שנראה מסוכן במיוחד לחצותו ברגל
יש ברחוב נתיבים נפרדים לתחבורה ציבורית (בצדדים או באמצע)
מקרה שני : כביש דו מסלולי דו נתיבי שהמהירות המותרת בו בשני המסלולים היא לפחות 70 קמ"ש (זהו כביש עם מאפיינים דומים לכביש בין עירוני).
בקשה לפיצול שלא עומדת בתנאים הנ"ל מצריכה אישור חריגה של מובילי הקהילה.

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

PostPosted: Thu Sep 21, 2017 3:56 pm
by hen20001
פרסה בצומת
דיון
הכללים להכנסת היתר פרסה במפה אינם זהים להיתר ביצוע פרסה על פי תקנות התעבורה.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Sat Oct 28, 2017 8:49 pm
by hen20001
שמות למחברים (פסקה שלישית)
דיון
אם ישנם מספר שלטים שונים לאותו המחבר, יש להתייחס לשילוט שמעל לנתיב (אם קיים כזה) או לשלט הגדול ביותר לפני היציאה או לשלט האחרון במידה של שוויון בגדלים. לעיתים ניתן להוסיף יעד חיוני גם אם הוא מופיע רק בשלט משני. כאשר שני השלטים מופיעים באותו מקום מעל המחבר יש להתייחס אליהם כאילו הם שלט אחד גדול המכיל את הכתוב בשניהם.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Tue Oct 31, 2017 5:53 pm
by hen20001
הנחיית פרסה במקום "שמאלה-שמאלה" (סעיף 3, נקודה שניה)
דיון
בסגמנט המחבר בין שני הכיוונים של הכביש המפוצל אין צומת נוסף, ואורכו קטן מ- 30 מטר