Switch to full style

Forum rules

ברוכים הבאים לפורום וייז. אנא שמרו על חוקי הפורום. כמו-כן מומלץ לקרוא על פורומי הקהילה כדי להכיר את הפורום באופן כללי.
שימו לב, הפורומים מנוהלים ע"י קהילת משתמשי ווייז בארץ.
פורום זה מיועד לדיונים בנושאים הקשורים ל- וויזופדיה.
Post a reply

עדכון דף כללים לשמות כבישים במפה

Mon Jul 02, 2018 4:37 pm

לידיעתכם - הוכנס עדכון לוויקי בנושא כללים לשמות כבישים במפה.
השינוי הוא בכללים המנחים - בחריג הראשון לגבי אי הכנסת מקטע לצורך מתן הנחיה בפניה. החריג הורחב, ולהלן הסבר:

כשקיימת הנחיה של "היצמד" או "צא" (או שהוחלט כבר על הכנסתה)
חריג זה אינו אומר מתי מותר להכניס הוראת היצמד/צא, אלא רק דן במתן הנחיה על פי שילוט כאשר כבר יש הנחייה מסוג זה או כשכבר הוחלט להכניס הנחיה כזו (על פי כלל או כחריג מהכלל).

והיא נשמעת בזמן שהנהג רואה מולו שלט הדרכה ירוק או כחול
החריג אינו מתיר הכנסת הנחיה עם יעדים כשקיים שילוט, אבל כשנשמעת ההנחיה לא רואים את השלט (הוא נמצא כבר מאחור), וכמובן לא כאשר לא קיים שילוט.

המיועד לו
הכוונה היא שהשלט הוא אל הכביש שאליו ההוראה צא/היצמד.

עם רשימת יעדים
אם בשלט רשום רק מספר הכביש שאליו נכנסים, אזי החריג הזה לא תופס (כי בין כה וכה תישמע הנחיה מתאימה).


שאלות, הערות והארות יתקבלו בברכה.
Post a reply