Page 1 of 1

שינוי כלל מתי לא מכניסים שם עיר במקטע בתוך עיר

PostPosted: Sat Sep 22, 2018 8:53 pm
by yaacobyy
לידיעתכם, הוכנס שינוי בכללים לגבי הכנסת שם יישוב במקטע הנמצא בעיר. במקום לאסור הכנסת שם יישוב כאשר הסוג הוא מחבר, כעת אסור להכניס שם יישוב כאשר שם המקטע הוא לצורך הנחיה (ל-...). כמובן שתמיד מחוץ ליישוב לא נותנים שם יישוב כמו קודם. השינוי הוא בוויזופדיה כאן בנקודה השלישית בכתובת.
השינוי הוכנס כדי מצד אחד למנוע תוצאת חיפוש של שם שהוכנס לצורך הנחיה גם אם זה לא מחבר, ומצד שני לאפשר שיוך לעיר כאשר יש מחבר בתוך עיר שאין לו שם (למשל במחלף בתחום העיר).
הערה: אין צורך ב"מבצע" לתיקונים על פי השינוי בכלל.