فروشگاه ورزشی المپیک قاضوی

میدان مرکزی, Minudasht, Golestan Province, Iran