The oasis of Gourmet

4 Via Mercato Nuovo, Prato, Toscana, Italy