23 Whitney Pl

23 Whitney Pl, New York, United States