Chung Cu 4s

77 Đường Số 17, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam