18A Đường Nguyễn Văn Giai

18A Đường Nguyễn Văn Giai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam