Co zakreslit a co ne View history


Reálný svět obsahuje mnoho cest a objektů, u nichž máme přirozené nutkání zachytit je do mapy a udělat ji tak co nejpřesnější. Zároveň je však třeba mít na paměti, že tvoříme navigační systém pro motorová vozidla a ani z dlouhodobého hlediska se Waze nechce stát turistickou navigací atp.

Ne vše nakreslené v mapě je vždy viditelné v samotné navigaci. Zbytečné mapové detaily zatěžují servery a zvyšují drahý datový tok.

Vždy sjízdné cesty

Sjízdné cesty dostatečné délky jsou klíčovým prvkem navigačního systému. Patří sem silnice, po kterých projíždí běžní řidiči - dálnice, rychlostní silnice, nájezdy a sjezdy (rampy), ulice, příjezdové cesty k větším budovám (firmy, nákupní centra, bytové domy) a k parkovištím, cesty vedoucí přes čerpací stanice atd.

Novým editorům doporučujeme se nejprve věnovat svému okolí a takové cesty doplnit, případně upravit tvar stávajících cest. Ostatní prvky mapy nemají tak vysokou hodnotu. Zachycení silnic je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, být při editaci pečlivý a dodržet základní pravidla Značení cest.

Při editaci je nutné využít Google Street View a správně zachytit jednosměrky, zákazy vjezdu či průjezdu (používáme typ Soukromá cesta) a korektně povolit odbočení na obou koncích nového segmentu. Pomocí restrikcí (na segment nebo na odbočení) je možné zachytit detailní podmínky průjezdnosti, např. zákaz vjezdu nákladních vozidel, průjezdnost ulice např. jen v určitém časovém intervalu atp.

Street View je dobrý pomocník, ale jeho záběry mohou být zastaralé. Aktuální stav nemusí odpovídat fotkám na Street View. V takovém případě je dobré u čerstvých segmentů kontaktovat editora problematického segmentu a situaci probrat s ním.

Daleko nejlepší pro správnou editaci je místní znalost poměrů. Pokud místem pravidelně jezdíte nebo poblíž bydlíte, jsou vaše místní znalosti přesně to, co systém Waze potřebuje, aby mohl nabídnout kvalitní mapy.

Nesjízdné a obtížně sjízdné cesty

Mapový editor nabízí typ cesty Nezpevněná (Unpaved). Jedná se o v zimě neudržované cesty, mohou mít uprostřed pás trávy, po dešti mohou být rozblácené (není to však podmínkou, takové cesty mohou být i asfaltové), častokrát využívané jen zemědělci a lesníky, případně po nich vedou turistické nebo cyklistické trasy.

Waze nabízí možnost se nechat po takových úsecích navigovat, případně je z navigace vyřadit. Podpora ve Waze je tedy obstojná a zdálo by se, že zakreslování těchto cest nic nebrání.

Je však důležité si uvědomit, co taková cesta přinese řidiči. Pokud po nějaké cestě projede párkrát za rok traktor a dál už nic, pak je vysoce pravděpodobné, že cesta bude v natolik špatném stavu, že běžný automobil na ní bude trpět, pokud už vůbec bude schopen se někam dostat - takové cesty často končí "mezi poli", resp. nesjízdným nájezdem na nějakou další cestu.

Obrázky ukazují typickou situaci, kdy v mapovém editoru vidíme na pohled jasnou polní cestu, která však v reálném pohledu prakticky neexistuje a nikoho by ani nenapadlo jet tudy autem:

Ne každá polní cesta je při jízdě autem vidět

Jako nezpevněnou cestu doporučuje zakreslovat např. rozbité příjezdové cesty k zemědělským družstvům, panelové cesty, lze tolerovat i asfaltované cesty pro zemědělce a lesníky, různé příjezdové cesty k tábořištím a odlehlým turistickým ubytovnám - zkrátka cesty, kde si dokážete představit, že někdy někdo autem pojede a bude chtít být navigován - třeba bude chtít do nějakého odlehlého kempu.

Stejně jako v předchozím textu platí - místní znalost je nejlepší. To, co dle Street View může vypadat jako nejodlehlejší cestička na světě, může být v reálu obstojně využívaná zkratka, kterou v zimě obec pilně prohrnuje a udržuje průjezdnou a její využití ušetří řidiči deset minut času.

Pro pěší

Waze nepotřebuje pro navigování chodníky, cestičky v parcích atp. Neumí s nimi pracovat, jejich jediným smyslem je umožnit lepší porovnání skutečnosti s navigací (jedu kolem parku - tak ta plocha bude v klientu zeleně). Na druhou stranu i "obal prodává" a moderní navigace nabízí slušivé grafické zpracování, které lidé ocení. Chceme lidem dát, co chtějí. Ale ne za cenu problémů, chyb a neúměrného zvýšení datového toku.

Waze nabízí dva typy segmentů pro pěší, o kterých má význam výjimečně kreslit: Stezka pro chodce (Walking Trail) a Pěší zóna (Pedestrian Boardwalk).

Cesty v parcích

V zásadě platí, když už, tak zakreslujeme pouze nejdůležitější cesty ve velkých parcích, čímž opticky v klientu rozbijeme jednolitou plochu a vypadá to lépe. Pro tento účel použijeme segment typu Stezka pro chodce.


Chodníky

Chodníky ve městech do Waze nekreslíme. Zvlášť to platí pro chodníky souběžné se silnicemi a vedoucí v jejich blízkosti. Neustále s tím vedeme boj u nových horlivých editorů. Nedělejte to, nemá smysl mít nakreslené všechny stezky vedoucí někdy dokonce až k jednotlivým domovním vchodům. Výjimkou jsou pojmenované ulice, které jsou v celé délce např. pěšími zónami nebo jakkoliv jinak jsou autům nedostupné (tedy vlastně "nic než chodník"). Ty mohou být v klientu vyhledávány jako navigační cíl, nebo by editor chtěl zadat popisná čísla, která se vážou na pojmenovanou ulici. Takové segmenty nastavíme na typ Pěší zóna.

Editor map nabízí i exotické segmenty typu Schodiště (Staircase), které nejsou ani teoreticky sjízdné. Tyto segmenty nezakreslujeme. Výjimkou je, když jde o zvláštní, jedinečný, důležitý prvek. Schodiště vždy konzultujte se zkušenými editory v diskuzním fóru.

Zakreslování krajiny

Situace je podobná jako s městskými parky. Navigace se bez těchto dat obejde, nicméně v řadě případů se jedná o významné orientační body a lákadlo pro nové Wazery.

Pamatujme, že klientská aplikace nebude zobrazovat žádné krajinné prvky, pokud nemají alespoň jeden rozměr větší než 40 m. Nemá smysl kreslit malé plochy a přehánět to s detaily.

Lesy

Zakreslení lesa je snadné. Nekreslete každý strom u silnice a vyhněte se maniakálnímu huštění geometrických bodů. Není třeba zachytit každou větvičku, která trčí z lesa. Navigace zobrazí les na malém displeji, kde se detaily neprojeví. V databázi jsou body uložené a představují zbytečné bobtnání dat, zátěž na infrastrukturu včetně zpomalení přenosu dat při navigaci.

Cílem je vystihnout obrys plochy s minimem geometrických bodů

Zmenšení počtu geometrických bodů neznamená, že les má byt zakreslený nepřesně. Proto při jeho tvorbě v editoru zvolte přiměřené zvětšení, které umožní kopírovat obrys lesa.

Kopírujte dobře okraj lesa

Při kreslení neukončujte okraj lesa nad středem segmentu. V případě budoucí editace lesa nebo silnice to ztíží uchopení geometrických bodů v editoru.

Geometrické body nepatří na cestu

Nezakreslujte dlouhá úzká stromořadí. Pokud navazují pod určitým úhlem na silnici kterou projíždíte, budí v klientovi dojem boční silnice která ve skutečnosti neexistuje.

Nesnažte se zakreslit obrovský les jako jednu plochu. Od určité velikosti je úprava v editoru obtížná a nebo nemožná. Obrovský les rozdělte na dva nebo více dílů které se budou dotýkat, nebo lehce překrývat.

Editor při zakreslení lesa automaticky vyplní do adresy obec která mu je nejblíže. Les vhledem ke své rozloze může zasahovat do katastru více obcí a proto je tato informace matoucí. Proto v adrese u položky Město zatrhněte Nic s stiskněte tlačítko Potvrdit. To platí pro lesy bez ohledu na velikost a jejich umístění.

Les nesmí mít zadanou obec a ulici

U lesa v blízkosti státní hranice zkontrolujte a případně upravte v adrese položku Země podle státu ve kterém je umístěn. Automatické vyplnění ze strany editoru nemusí být vždy správné.

Les zasahující do více států rozdělte v místě státní hranice a u každé části vyplňte správně v adrese položku Země.

Rybníky, jezera

Téměř vše řečené výše u lesů platí i zde. Vyvarujeme se zadávání "každé kaluže", příliš detailnímu vykreslení obrysu. Do mapy přidáváme pouze celoroční a stabilní vodní plochy.

V adrese u položky Obec vyplňte obec nebo město pod jehož katastr spadají. V případě nejasnosti zatrhněte Nic.

Řeky

Vodní toky jsou významným orientačním prvkem na mapě. Kreslíme významné vodní toky v co největší délce a bez přerušení silnicemi. Nekreslíme každý potůček. Soutoky řek a vyústění do vodní plochy kreslíme s mírným překryvem dvou ploch.

V místě napojování vodních ploch musí být malý překryv

Každý tok musí mít jméno podle oficiálních zdrojů. Jestli je název řeky stejný se jménem obce, doplňujeme před název toku slovo řeka (např. řeka Jihlava). Adresa řeky musí zůstat prázdná (smažte město).

Kreslení řek zjednodušuje skript WME Street to River PLUS. Umí přidat novou řeku a prodloužit stávající.

Podrobné informace o řekách.

Pole

Zakreslování polí jde už přes hranici toho, co dává smysl. Pokud vidíte na mapě krajinný prvek typu Pole, je povoleno jej okamžitě smazat.

Železnice

Klient od verze 3.9.7 železnici zobrazuje, nenabízí ale navigační funkcionalitu s železnicí související (varování před přejezdem atp.). Jedná se o podstatný prvek v mapě který zakreslujeme.

Železnici zakreslujeme do mapy jako Železnice (Railroad) se zámkem L2. Je možné, že se v editoru setkáte se starším způsobem zakreslování jako "Walking Trail" (Stezka pro chodce) s výškou "-5" a zámkem L4. Tyto úseky opravte.

U železnice nevyplňujte položku Obec (zatrhněte Nic) a do Ulice zapište Železnice číslo_tratě a nebo jen Železnice. Číslo tratě zjistíte například na Seznam železničních tratí v Česku – Wikipedie. Pozor, tento seznam obsahuje i tratě neprovozované a nebo zrušené. Číslo trati nepoužívej v případě, že se jedná o trať neprovozovanou. Zrušené tratě nezakresluj.

V případě, že se jedná o železniční vlečku, do položky Ulice zapište žel. vlečka nebo žel. vlečka Název. Smysluplné je zakreslovat vlečky které se na stejné úrovni kříží se silnicí, tj. v místě křížení je žel. přejezd. Ostatní s rozvahou.

Bylo dohodnuto, že prozatím nebudeme spojovat železnice v místě úrovňového křížení se silnicí, tj. v místě žel. přejezdu. To platí i v případě, že to editor označuje jako chybu.

Tramvaje

Tramvajové koleje obvykle nekreslíme kvůli nepřehlednosti mapy. Přesto může být užitečně některé tramvajové koleje v mapě mít jako orientační body. Tramvajové tratě kreslíme do mapy jako Železnice (Railroad).

Co a jak kreslit:

 • Tramvajová trať je na samostatném tramvajovém tělese.
 • Lze kreslit koleje mezi obousměrnými segmenty - klient vykreslí trať nad silnici.
 • Jako orientační bod lze kreslit tramvajové smyčky ležící mimo komunikace.
 • Do názvu segmentu zadat tram (Ulice).
 • V případě přestupních terminálů místo "T" kreslit trojúhelník, vypadá lépe.
 • Pokud tramvajové těleso přechází na silnici, doporučujeme trať nakreslit k silnici.

Areály

Definici areálu najdeš na začátku stránky Areály. Nejčastěji se jedná o průmyslové, zemědělské, nemocniční, školní nebo rekreační areály. Ve Waze se zakreslují kvůli navigaci a také jako orientační místo v mapě.

Silnice které jsou za plotem nebo branou areálu zakreslujeme do mapy jako Soukromá cesta (Private Road). Až na výjimky nezakreslujeme:

 • silnice vedoucí přes trvale uzavřené brány nebo jiné zátarasy,
 • krátké příjezdy k jednotlivým budovám.

Obec do adresy jednotlivých příjezdových cest a silnic uvnitř areálu vyplňuj, jen když je areál uvnitř obce.

V místě areálu nakresli landmark (místo) typu plocha, který kopíruje jeho hranice, například oplocení. U areálů které mají velké budovy (alespoň jedna strana větší než cca 100 m) a je to vhodné kvůli orientaci a nebo v každé budově sídlí jiná firma, je možno zakreslit každou budovu jako samostatný landmark (místo). Menší firmy sídlící v areálu můžeš zakreslit landmarkem (místem) typu bod. U landmarku (místa) nezapomeň vyplnit:

 • Kategorie, která nejlépe vystihuje provozovanou činnost. V odůvodněných případech je možno použít i více kategorií.
 • Název podle oficiálního názvu firmy nebo instituce, která v areálu sídlí bez zkratky právní formy. Najdeš ho většinou na jejich www stránkách v části Kontakt. Můžeš také použít obchodní nebo živnostenský rejstřík.
 • V adrese položku Obec podle názvu obce ve Waze, pod kterou areál spadá. Platí to i v případě, pokud je areál mimo hranice obce z pohledu Waze, ale pod obec přísluší. Dále pokud existuje a lze zjistit, vyplň v adrese položky Ulice a Číslo domu.
 • Další položky viz Adresa a další detaily Místa

Pokud některé informace nejsou známé, nevyplňuj je. I v případě, že se o daném areálu nepodaří najít žádné informace, zakresli do mapy příslušné silnice a landmark (místo) typu průmysl, farma a nebo jiný vhodný.

Místa

Editor Waze nabízí od konce května 2014 celou řadu Míst (Places), které je možné na mapu umístit. Momentálně probíhá na diskuzním fóru ČR/SR debata o tom, jak nastavit pro ČR tento systém co nejefektivněji a informace budou doplněny. Aktuálně platné informace jsou dostupné vždy v tématu Místa.

Co do mapy nepatří

Tato kapitola je nyní diskutována v LC skupině. Znění se může měnit.

Ne každé místo patří do mapy. Vyhněte se především těmto editacím:

Duplicity
Před vytvořením místa ověřte, jestli už není v mapě nakreslené. V tom případě už nové místo do mapy nepatří. Pokud potřebujete přidat jiný název existujícímu místu, vložte jej jako alternativní název.
Doma/Práce
Místa jako Doma, Barák, U mě doma, Práce, Zaměstnání do mapy nepatří. Aplikace Waze má pro tento účel funkcionalitu Doma/Práce.
Soukromá místa
Neoficiální a často ani neexistující místa typu chlastačka, Moje doupě :-D, Moje holka (místa občasných setkání kamarádů, dočasná místa atp.).
Dopravní hlášení
Místa převážně zadávaná z aplikace jako nové místo, např. zácpa na D1, bouračka. Správné je použití funkce Hlášení.
Ulice/silnice jako místo
Pro názvy ulic a silnic se používá pojmenování ulic a značení cest.
Malá parkoviště
Do mapy kreslíme významná parkoviště.
Staveniště
Místa, kde probíhají stavební práce, je vhodné označovat pouze komentářem. Případně po dokončení stavby doplnit místo příslušné kategorie.