Křižovatky View history


Méně je více

Při tvorbě křižovatek libovolného tvaru a uspořádání je třeba mít vždy na paměti, že občas musíme přimhouřit oko nad tím, jak křižovatka skutečně vypadá a jak ji zakreslíme do mapy. Cílem je zachytit realitu v co nejjednodušší podobě. Komplexní řešení zvolit až když je to nutné k uspokojivému vyřešení složité skutečnosti.

Základy

Co je křižovatka

K vytvoření křižovatky potřebujeme:

 • Dva nebo více segmentů.
 • Bod, kde se segmenty protnou (tedy vznikne samotná křižovatka).
 • Zakázaná a povolená odbočení pro všechny příjezdové a odjezdové cesty do a z křižovatky.
Vybraná křižovatka, kterou lze editovat.
Křižovatku nelze editovat (např. kvůli zámku segmentů).
Neuložená křižovatka.

Křižovatka tvaru T

Nejjednodušší křižovatkou je pravoúhlé křížení přímé silnice s jinou silnicí. Do mapy ji zakreslíme podle skutečnosti.

Ostrý úhel

Mnoho silnic se nekříží pravoúhle. Nováček nakreslí podle skutečnosti dvě silnice svírající ostrý úhel:

Ostrý úhel křížení způsobí chybné navigační pokyny

Vznikne problém. Kvůli ostrému úhlu bude navigace dávat z jihu příkaz "Zůstaňte vpravo" místo vhodnějšího "Odbočte vpravo". Pokud bude přímá silnice silnicí I. třídy, dostanete matoucí hlášení "Sjeďte vpravo". Někdy bude navigace mlčet, protože navigační server zjistí příliš ostrý odbočovací úhel. V našem případě by navigace ze severu odmítla navigovat doleva.

Navigace musí poskytovat zřetelné navigační pokyny "Odbočte vlevo"/"Odbočte vpravo". Proto upravíme tvar křižovatky. Silnice by měly svírat úhel přibližně 90°. Přidáme aspoň jeden geometrický bod tažením zvýrazněného středu segmentu myší na vhodné místo u křižovatky. Více bodů většinou není třeba. Získáme křižovatku, která se chová jako pravoúhlá křižovatka a vypadá jako ve skutečnosti:

Přidání geometrického bodu vytvoří kolmé napojení cest

Následující křižovatka poskytuje správné navigační pokyny a je umístěna tak, že nehrozí automatická detekce falešného problému "cesty jsou od sebe příliš vzdáleny":

Obtížné nastavení šipek

Sjezd z dálnice obvykle vyžaduje dodatečné geometrické body, protože obvykle svírá s původní cestou malý úhel:

Zatím nezmíněným nedostatkem tohoto způsobu kreslení je obtížné nastavení povolení odbočení klikáním na překrývající se šipky:

Přidáním geometrického bodu a nastavením úhlu na asi 30° budou šipky lépe přístupné:

Klávesovou zkratkou S dojde k Separaci šipek. Šipky se přeskupí a dá se na ně pohodlně klikat.

Křižovatka se chová, jak bychom očekávali. Zvětšený úhel usnadní klikání na šipky a zaručí soulad mapy se skutečností.

Křižovatka tvaru +

Uvedené postupy jdou použít i na kolmou čtyřramennou křižovatku.

Pokud se cesty kříží v jiném než pravém úhlu, měli bychom se snažit tuto "nepravoúhlost" co nejvíce potlačit.

Ve velkém přiblížení přidáme geometrické body u středu křižovatky, jeden z každé strany šikmé ulice, aby bylo napojení přibližně kolmé. To zajistí správný úhel křížení, který bude nepostřehnutelný a křižovatka bude vypadat přesně jako ve skutečnosti.

Tady je příklad ze skutečnosti. Je přiblížen, aby bylo dobře vidět řešení pomocí dodatečných geometrických bodů:

Po úpravě bude křižovatka poskytovat jasné navigační instrukce pro všechna odbočení a cesty budou na první pohled napojeny jako ve skutečnosti.

Nastavení hlasových instrukcí

Pokud nejsou odbočení správně nastavena, nedostaneme správné navigační pokyny. Na typ navigačních pokynů má vliv:

 • úhly mezi segmenty,
 • jména segmentů a
 • typ segmentů.

Geometrie

Používáme hlavně jen několik základních typů a úhlů:

 • Přibližně 90° úhel příjezdu vůči odjezdu = instrukce Odbočte.
 • Úhel příjezdu vůči odjezdu je mezi 20° a 30°:
  • pokud je odbočení na silnicích III. tř. nebo nižších = instrukce Zůstaňte vlevo/vpravo,
  • probíhá-li odbočení na sjezdech či nájezdech (Rampách) a/nebo na silnicích II. tř. a vyšších = Sjeďte vpravo / Zůstaňte Vlevo.
 • Úhel příjezdu vůči odjezdu přibližně = žádná navigační instrukce.

Pravidla geometrie mají pár výjimek, protože ta není jediným faktorem pro hlasové instrukce. Vliv má jméno segmentu a jeho typ.

Uvedené úhly určují rozdíl mezi "odbočte" a "zůstaňte". Hraniční úhel 45° je "nebezpečný". Úhel 44,5° dá jiný příkaz, než 45,5°.

Pokud chceme u křižovatky typu Y jasně určit přímý směr a odbočku, tak nám nepomůže nulový úhel jedné větve a např. 5° u druhé. Musíme křižovatku upravit tak, aby přímý směr měl 0° a odbočka svírala úhel třeba 20°. Instalujte skript, který zobrazí úhly mezi segmenty a vyhněte se hraničním hodnotám úhlů.

Takto jde upravením jediného geometrického bodu změnit chování navigace na křižovatce.

Jméno a typ segmentu

Algoritmy hlášení nejsou založeny jen na tvaru spojení segmentů, ale i na jménu a typu připojených segmentů. Navigace pravděpodobně dá příslušné hlášení, když mají segmenty různá jména. Jména a typy segmentů zadáváme podle pravidel. Neměníme je kvůli hlášením.

Vynucení hlasových příkazů

Od prosince 2016 přibyla do WME možnost změnit pro každý směr hlasový příkaz bez ohledu na geometrii, jména a typ segmentů. Vynucení hlasových pokynů používejte jen ve výjimečných případech.

Více informací najdete na stránce Nastavení hlasových instrukcí.

Obtížné odbočení

Nastavením Obtížného odbočení by mělo zabránit navigování přes nebezpečné křižovatky v případě, že je v aplikaci povolena volba Omezit obtížné křižovatky. Funkce není vyladěná a může způsobit problémy při hledání nejvhodnější trasy.

Obtížné odbočení nenastavujeme, protože může způsobit nepředvídatelné chování při navigaci.
Nastavení obtížného odbočení

Výjimky v zadání Obtížného odbočení je nutné projednat s editory L4+ a křižovatku označit vysvětlujícím komentářem.

Běžné ulice

Křižovatky tvaru Y

U křižovatek tvaru písmene Y musíme pečlivě zvážit, jak ji nakreslit s ohledem na správné navigační pokyny. Pro navigační instrukce jsou zásadní jména segmentů a jejich geometrie.

Zde vidíme víceproudou silnici, která se od křižovatky směrem na západ jmenuje "Main Street" a od křižovatky na východ "Atlantic Avenue". Jméno "Main St" zůstává "obyčejné" silnici, která pokračuje v přímém směru.

Takto by situaci asi popsal každý, ale technicky vzato je "Main St" dokonalou přímkou a "Atlantic Ave" se od ní odděluje. Pokud bychom to takto ale zakreslili do mapy, vznikne zásadní problém:

Protože víceproudá a obyčejná silnice mají stejné jméno, jsou navigačním systémem považovány za rovné pokračování. Je navozen dojem, že by řidiči neměli dostat navigační pokyn kvůli nulovému úhlu mezi oběma "Main St".

V dané situaci by většina řidičů potřebovala, aby za přímý směr byla považována víceproudá silnice s různými jmény. Abychom to jasně sdělili systému, musíme upravit geometrii všech tří segmentů:

Nyní téměř rovně vede víceproudá silnice "MainSt" s "Atlantic Ave", protože jsme upravili jejich úhel do přibližně nulové hodnoty. Obyčejná silnice "Main St" odbočuje ve zhruba pravém úhlu. Navigační systém to pozná a pro jízdu po "Main St" dá příkaz "odbočte vpravo", zatímco pro jízdu po víceproudé silnici od západu na východ nezazní žádný navigační pokyn - přesně tak, jak to většina řidičů očekává.

Neprůjezdné cesty

Neprůjezdnými cestami rozumíme takové cesty, které mají pouze jedno napojení na ostatní cesty v okolí (stejnou cestu se na ně dostanete a stejnou cestou z nich musíte i odjet). Tyto cesty představují někdy pro navigační systém docela výzvu, ačkoliv pro lidi jsou velice jednoduché.

Slepé ulice

Slepé ulice (neprůjezdné, uzavřené atp.) jsou segmenty cesty, které končí bez napojení jednoho z konců na další průjezdný segment.

V editoru můžete pro slepou ulici použít jakýkoliv segment, který odpovídá kategorii skutečné silnice. Může to být soukromá cesta, cesta na parkovišti nebo ulice.

Každý slepý segment by měl být na konci zakončen ukazatelem křižovatky (kroužek "uprostřed konce" segmentu). V tomto případě to samozřejmě neznamená křižovatku, je to spíše vizuální potvrzení a hlavně takto ukončené segmenty mohou být správně zpracovávány navigačními servery Waze. Editor vkládá tyto ukončovací značky automaticky, takže u nových segmentů to není nutné kontrolovat. Můžete ale narazit na mnoho segmentů vytvořených v minulosti, kdy tento kroužek na konci chybí. Pak je nezbytné jej doplnit - nejjednodušeji to jde napojením dalšího segmentu, následně smazáním tohoto pomocného segmentu a uložením.

Slepá ulice v editoru

Ukončení silnice by mělo samozřejmě odpovídat reálné situaci, tj.místu, kam můžete přijet autem. Doporučujeme umístit konec silnice tak, aby vzdálenost mezi kroužkem a všemi okraji cesty okolo byla přibližně stejná:

Toto umístění zaručí, že v případě navigace na konec segmentu může řidič pomyslně přejet kroužek a poskytnout tak zpětnou vazbu navigačnímu serveru, že bylo dosaženo konce segmentu.

Cul-de-sac

V češtině nemáme pro výraz cul-de-sac ekvivalent. Používá se standardní označení "slepá ulice". Postupně se toto stavební řešení začíná objevovat i u nás. Proto je důležité jej správně mapovat. Jedná se o rozšířený konec slepé ulice v obytné zástavbě, aby bylo možné pohodlné otáčení a případně i parkování automobilů.

Skoro vždy bychom měli cul-de-sac kreslit jako slepou ulici, přičemž koncový segment by měl být umístěn v pomyslném středu celé rozšířené plochy.

Důležité je, aby se "kolečko" na konci nedotýkalo okraje vozovky. Mohlo by to zmást navigaci. Waze považuje segment za projetý, pouze jsou-li projety oba jeho konce (obě "kolečka"). Umístěním tečky doprostřed usnadníme serveru i řidiči se s touto situací vypořádat.

Výjimkou je ostrůvek uprostřed cul-de-sac jako na kruhovém objezdu. Je-li ostrůvek dostatečně malý, měli bychom i nadále zakreslovat segment stejně, tzn. ukončit jej na ostrůvku.

Zkušenosti ukázaly, že v tomto případě je lépe umístit "kolečko" na "nejvzdálenější okraj" ostrůvku ke středu silnice. To dá řidiči šanci "projet kolečko".

Může se stát, že celé zakončení cesty je velmi rozlehlé a ostrůvek uprostřed je velký. Poté je výhodnější nakreslit smyčku (viz níže).

Pokud si nejste jisti, co je vhodnější, postavte se na konec příjezdové cesty ke smyčce a rozhlédněte se. Vypadá to spíše jako dvě rozcházející se cesty, nebo zřetelně vidíte, jak se za ostrůvkem opět spojují? Pokud převládá pocit, že jde o dvě rozcházející se cesty, je lépe vyřešit situaci smyčkou. V opačném případě použijte standardní zakončení ve stylu slepé ulice.

Smyčky

Smyčky jsou cesty, do kterých lze vjet, neotáčet se a dojet na stejné místo, odkud jste vyjeli.

Pro editování je potřeba dodržet pravidlo, že segment cesty nesmí začínat a končit stejným uzlem (kolečko). Pokud by pravidlo nebylo dodrženo, bude mít navigační systém potíže dát správnou informaci pro nájezd i výjezd ze smyčky. Smyčku je nutné rozdělit dodatečnými uzly.

V ideálním stavu je možné na smyčku napojit další segment navazující cesty, který se postará o rozdělení smyčky na více částí. Pokud najdeme smyčku pouze s méně než třemi segmenty, je nutné vložit dodatečné uzly. Nezáleží, kam uzly na smyčce umístíme.

Smyčka rozdělená na tři segmenty

Začínající editoři si často myslí, že tyto uzly jsou zbytečné a mažou je. Především u velkých nepravidelně tvarovaných smyček, kde není na první pohled zřejmé, že se jedná o smyčku. Vhodným řešením je najít další cestu, která ze smyčky vychází, a tuto zanést do mapy. Tím vznikne standardní trojramenná křižovatka, kterou již nikdo nebude náhodně mazat.

WME může silně vzdorovat, když se budete pokoušet napravit špatně zakreslenou smyčku - tedy takovou, která začíná i končí na stejném uzlu. Pokud začne editor při ukládání hlásit chyby, vyzkoušejte následující kroky:

Pokud smyčka i silnice k ní vedoucí mají stejné jméno:

 • Vyberte smyčku a silnici.
 • Klikněte na ikonku mostu, která se objeví (to odpojí jeden konec smyčky od druhého).
 • Rozdělte smyčku.
 • Znovu připojte odpojený konec smyčky.
 • Potvrďte všechna relevantní odbočení.

Pokud se smyčka a silnice k ní vedoucí jmenuje různě:

 • Nakreslete nový segment, který bude napojen ke spojnici příjezdové silnice a smyčky.
 • Pojmenujte tento segment přesně podle smyčky.
 • Vyberte smyčku a tento nový segment.
 • Klikněte na ikonu mostu , která se objeví (to odpojí jeden konec smyčky od druhého).
 • Rozdělte smyčku.
 • Znovu připojte odpojený konec smyčky.
 • Potvrďte odbočení.

Video na Youtube EN ukazuje druhou metodu v praxi.

Kruhové objezdy

Podrobný popis editace rondelů najdete na stránce kruhové objezdy.

Jednoúrovňové spoje

Až na výjimky není dovoleno nastavovat tyto segmenty jako typ Rampa. Dávejte také pozor na správné nastavení omezení pro odbočení v každém jednotlivém uzlu.

Vidličky

Kreslíme jednoduše. Proto je doporučeno vidličky nekreslit. Zvlášť, když segmenty leží na malém prostoru. Pokud je vidlička pro navigování třeba (např. jsou na nich názvy ulic/cest, jednotlivé segmenty jsou dlouhé a vidlička zjednoduší navigaci), musíš pečlivě nastavit úhly kvůli správným hlasovým pokynům. Také musíš správně nastavit červené šipky na segmentech, aby navigace vedla po správných segmentech:

1 - chybí šipky, 2 - nastavení šipek na prvním segmentu, 3 - konečný stav

Pokud nejsou na vidličce zakázaná některá odbočení (1), mohla by navigace při jízdě po Hlavní odbočit na Vidličku a pak se po druhém vedlejším segmentu vrátit na Hlavní. Proto je nutné na všech segmentech "trojúhelníku" křižovatky postupně (2) zakázat odbočení dovnitř (3).

Motýlkové křižovatky

Křižovatka tvaru "motýlek" zjednodušuje a zároveň poskytuje optimální možnosti nastavení křížení dvouproudová a obousměrné silnice.

Redukcí křižovatky na jediný průjezdný bod získáme kontrolu nad U-turny (otočení o 180°) a vyvarujeme se krátkých segmentů, které mohou křižovatku zkomplikovat a přinést problémy s určením trasy.

První řešení, které se namane, je obkreslit skutečný stav a vytvořit křižovatku ve tvaru "H", kdy se každý jednosměrný "proud" kříží s obousměrnou silnicí. Tato křižovatka neumožňuje zakázat U-turn z jedné jednosměrné silnice na druhou, protože střed písmene "H" musí zůstat průjezdný pro křižující obousměrnou silnici. Pokud je střed písmene H kratší než patnáct metrů, měl by systém Waze zakázat U-turn, ale v minulosti se délka měnila a nelze na ni spoléhat.

Dodatečný segment ve středu "H" navíc přináší nežádoucí složitost. Pokud se v křižovatce mění jméno obousměrné komunikace, musí být segment ve středu háčka ponechán beze jména. Jméno bude získávat dynamicky podle směru, kterým bude řidič projíždět. To ale mj. znesnadní budoucí hromadné operace v editoru.

Waze má potíž s určením průměrné rychlosti na krátkém segmentu, zejména pokud jej řidič neprojede celý. To se může stát hlavně na velkých křižovatkách. Na příkladu výše by střed písmene "H" byl zakreslen v celé trase téměř přesně vertikálně, zatímco odbočující auto by spíše najíždělo v úhlu 45 stupňů. Připočtěte k tomu nepřesnost GPS a rozlehlost křižovatky, zjistíte, že pro některé akce na křižovatce vlastně auto vůbec daný segment neprojede, byť přes něj bude navigováno.

Dávejte pozor na geometrii, pokud použijete motýlkovou křižovatku. Použijete-li příliš výrazné úhly (nad 45°), bude řidič jedoucí rovně po jednosměrné silnici dostávat chybné pokyny ke změně směru.

Je-li střed písmene "H" dostatečně dlouhý a/nebo dovoluje řidičům, aby se na něm zastavili a čekali na průjezdnou silnici, pak nemusí být motýlkové křížení použito. V takových případech musí být segment dost dlouhý na to, aby byl použit. Obvykle se tak děje v případech, kdy jednosměrné silnice jsou příliš daleko od sebe a odchylka při jejich propojení do jediného uzlu by byla příliš velká.

Rampy (nájezdy)

Rampy mají ve Waze zvláštní význam. Používají se k mimoúrovňovému spojování dálnic, silnic I. a II. třídy k silnicím.

Kdy použít rampy

Použití ramp je vhodné (a nutné), jsou-li dodržena tato pravidla:

 1. Spojované silnice se kříží "nad sebou" a nevzniká tak klasická křižovatka tvaru +.
 2. Alespoň jedna silnice je
  • Dálnice
  • Silnice I. třídy
  • Silnice II. třídy
  • Rampa

Nejsou-li požadavky dodrženy, jedná se asi o klasickou jednoúrovňovou křižovatku EN, kde se nepoužívají rampy. Existuje ale několik výjimek EN, kdy je rampu nutné použít.

Rampy kreslit jednoduše

Pravidlo jednoduchosti platí i zde a jednodušší je lepší. Pokud nejsou části rampy příliš daleko od sebe, stačí nakreslit segment napojený v jednom bodě. I když se v místě nachází zatravněný, betonový nebo namalovaný ostrůvek, tak to není důvod k větvení rampy:

Pokud se cesty doširoka rozchází, je třeba rampu rozdělit, i když ostrůvek chybí:

Křížení dálnic a silnic I. a II. třídy

Jedná se o křižovatky třech nejvýznamnějších typů cest ve Waze. Informace o značení cest.

Sjezd (Exit)

Obvyklé je přímé pokračování a navigační pokyn jen pro opuštění silnice sjezdem.

Vzhled

Abychom docílili základní situace se sjezdem, musí platit následující:

 1. Vjezdový a jeden výjezdový segment musí být jedním ze tří typů silnice Dálnice, Silnice I. třídy, Silnice II. třídy.
 2. Vjezdový a výjezdový segment musí pokračovat v přímém směru s odchylkou jednotek stupňů.
 3. Druhý výjezdový segment musí být typu Rampa
 4. Výjezdový segment typu Rampa musí svírat úhel přibližně 20°-30° vůči výjezdovému segmentu za předpokladu, že je splněn bod 2.

Při splnění podmínek bude použit pokyn "Sjeďte vpravo/vlevo", pokud vede trasa sjezdem. Pokud má řidič pokračovat přímo, pokyn nedostane.

Pojmenování

Segmenty Dálnice/Silnice I. třídy/Silnice II. třídy by měly mít stejné jméno před i po křížení s rampou. Protože při rychlostním provozu je důležité poskytovat přesné a jednotné informace, stanovili jsme pravidla pro pojmenování ramp.

Rozdělení rychlostních komunikací

Rozdělením rychlostní komunikace máme na mysli situaci, kdy Dálnice/Silnice I. třídy/Silnice II. třídy je rozdělena na dva další segmenty stejného "rychlostního" typu a řidiči není zřejmé, který směr je považován za přímý.

Vzhled

Aby řidič dostal navigační instrukci pro obě větve, musí být splněny následující podmínky:

 1. Všechny segmenty musí být jedním ze tří typů rychlostních komunikací
 2. Každý ze tří  křížících segmentů se musí jmenovat jinak
 3. Dva "odjezdové" segmenty musí svírat úhel 20-30 stupňů vůči potenciálnímu přímému směru

Jsou-li tyto podmínky splněny, poskytne Waze navigační instrukci "Zůstaňte vlevo/vpravo" spolu s vypsáním jména patřičného odjezdového segmentu.

Pojmenování

Základním pravidlem je, aby měl každý ze tří spojených segmentů jiné jméno. Toho můžeme docílit dvěma způsoby:

 1. Použít čistě názvy silnic - pokud se všechny tři silnice i v reálu jmenují jinak, je řešení jednoduché. Pokud se "Silnice A" rozdvojuje do "Silnice B" a "Silnice C", pak krom správného pojmenování už není nic dalšího zapotřebí.
 2. Použít orientační (wayfinder) segmenty (viz. níže).  Pokud jedna z rozdvojených větví nese stejné jméno, jako výchozí větev, musíme vytvořit v místě rozdvojení unikátní pojmenování. Typicky se tak děje v situacích, kdy "Silnice X" se rozdvojuje na  "Silnici Y" a "Silnici X" pokračuje jako druhá větev.

Orientační (Wayfinder) segmenty

Složité a matoucí sjezdy a rozdělení silnic mohou vyžadovat úpravy, aby poskytovali přesné a spolehlivé informace, např.:

Změna jízdního pruhu v jiný typ
Trojproudová dálnice pokračuje dvěma pruhy a třetí pruh se mění na odbočovací.
Nekonzistentní značení
Silnice pokračuje jako číslovaná cesta, ale na dopravním značení je označena pouze jménem.
Směr není zřejmý
Například sjezd z rychlostní silnice je vlevo a pro pokračování v přímém směru zůstává vpravo.

V takových případech použijeme krátké orientační segmenty pojmenované podle nápisů na informativních směrových značkách. Použijeme segmenty Silnice I. třídy, Silnice II. třídy, Dálnice a nebo Rampa:

Silnice I. a II. třídy, dálnice
+ Je vykreslována bez přerušení.
- Dlouhého jméno udělá v mapě nepořádek.
- V editoru je orientační segment hůře viditelný, protože může splývat se zbytkem silnice.
Řešení bude dávat pokyny Zůstaňte vlevo/vpravo.
Rampy
+ Dlouhá pojmenování jsou korektně ošetřena.
+ Navigace je při jízdě po segmentu přiblížena a řidič vidí lepší detail.
- Může se zobrazit jako přerušená linie.
Navigace bude dávat pokyny Zůstaňte vlevo a Sjeďte vpravo.

V obou případech musí být oba odjezdové segmenty stejného typu a různého pojmenování oproti příjezdovému segmentu.

Rozdělení na dva stejné typy

Na obrázcích je dálnice X, ze které se odděluje dálnice Y. Rozdílným pojmenováním obou odchozích segmentů jsme získali shodu s informačními tabulemi u dálnice a poskytli navigaci zřetelné instrukce pro vydání navigačního pokynu.

Řešení za použití dálničních segmentů
Řešení za použití ramp

Sjezd

Pokud musí řidič včas zjistit, že jízdní pruh dálnice plynule přechází do sjezdu a zbylé pruhy pokračují jako dálnice, použijeme orientační segment na tento sjezd. Opět toho můžeme docílit oběma metodami. Nejprve si ukážeme rozdělení pomocí dálničních segmentů (pravý odbočovací segment zůstane nepojmenovaný a teprve návazný segment typu Rampa je korektně pojmenován podle informačních tabulí):

Totéž za pomoci ramp (pojmenování zůstává stejné jako výše):

Orientační segmenty mají být dlouhé 15-20 m. Snadno se kreslí a v navigaci neruší. Vždy by měl být delší než 5 m.

Rozdělení Rampy na dvě další

Samotná rampa může být rozdělena a pokračovat dvěma různými směry. V takovém případě budou vždy použity příkazy "Sjeďte vlevo/vpravo" se zobrazením jména segmentu, který musí řidič použít..

Vzhled

Pojmenování

Jsou-li rampy nepojmenované, bude automaticky zpětně použito jméno navazující rampy.  Na příkladu výše by to znamenalo, že pokud pojmenujeme obě "odjezdové" rampy, pak můžeme "příjezdovou" rampu nechat beze jména. Navigační instrukce, která vás bude poté z dálnice směrovat na tuto "příjezdovou" rampu, bude hlásit jméno té "odjezdové" rampy, kterou máte poté použít.

Příklad:  Rampy na obrázku výše jedou do měst "Levice" a "Pravice" a takto jsou i pojmenované. Rampa, která se rozděluje, pojmenovaná není. Řidič jedoucí po dálnici do Levice dostane příkaz "Sjeďte vpravo" a navigace zobrazí "Levice" a následně dostane příkaz "Sjeďte vlevo" a navigace bude stále zobrazovat "Levice".

Používání nepojmenovaných ramp je velmi výhodné, poskytuje řidiči vždy s předstihem informaci, který směr si má hlídat a kudy pokračovat. Podmínkou je pojmenování rampy konzistentně s informačními cedulemi a s pravidly stanovenými pro rampy v ČR (odkaz výše).

Komplexní dopravní uzly

Podívejte se prosím na Průvodce tvorbou komplexních dopravních uzlů EN, který poskytuje detailní informace k řešení standardních i méně standardních křížení používaných u rychlostních komunikací.

Zvláštní situace

Změny

Změnou rozumíme stav, kdy je třeba vytvořit "křižovatku ze dvou cest", tj. přidat "kroužek".

Tento stav je častý zejména v následujících případech:

 1. Změna názvu cesty.
 2. Hranice obce.
 3. Změna směru jízdy ("zjednosměrnění" atp.).
 4. Tvorba smyčky.
 5. Nutnost vnést penalizaci a "donutit" tak navigační systém k použití jiné cesty.

Na mapě můžete nalézt také "kroužky", které jsou jen pozůstatkem z dřívějších situací (smazání odbočující silnice, historická data způsobená importem ze starší verze editoru atp.).

Dokud jsme si jisti, že tento bod nemá v konkrétním případě smysl, můžeme jej prostě smazat. Zjednodušíme mapu a usnadníme výpočet optimální trasy. Zvažte, jestli není také dobré smazat nadbytečný geometrický bod, který se v místě smazaného "kroužku" automaticky vytvoří.

Nedokončené cesty

Pro správné navigační pokyny je někdy nutné přidat nesjízdný segment. Tento postup se třeba využívá u dočasného ukončení rozestavěné dálnice. Stavba dálnic probíhá etapově mezi sjezdy. Kdybychom vytvořili běžný dálniční segment, který plynule přechází do rampy, nedostaneme pokyn k opuštění dálnice bez ohledu na jména segmentů.

Stav, kdy je skutečná rampa v mapě zachycena jako sjezd, může být matoucí pro řidiče neznalé místních poměrů. Proto přidáme kousek nehotové dálnice, díky kterému vznikne uzel, který donutí navigaci vydat potřebný navigační povel.

Obdobně, když nechceme po navigaci příkaz "sjeďte" na konci, využijeme této metody a napojíme sjezd na dálnici jako jediný segment, kdy dálnice již nepokračuje dále.

Vždy je třeba hlídat průběh stavby, aby v budoucnu nenastal zmatek.

Posunuté cesty

Poměrně často v křižovatce narážíme na dvě protilehlé cesty vůči sobě mírně posunuté:

Pak je třeba zvážit tyto možnosti:

 1. Jsou silnice při jízdě naproti sobě? Pokud ano, zakresli křižovatku tvaru +.
 2. Jsou silnice při jízdě téměř naproti sobě? Vžij se do role navigátora. Řekl bys "pokračuj rovně", nebo "odboč vlevo a pak hned vpravo"? Pokud "pokračuj rovně", tak použij obyčejnou čtyřramennou křižovatku, kdy si můžeme pomoci dodatečným geometrickým bodem, abychom docílili žádaného pravoúhlého křížení. Na obrázku níže je záměrně přehnaný stav (běžně by byly pomocné geometrické body u křížení, aby nebyly příliš vidět):
 3. Mezi protilehlými cestami je velká vzdálenost a jako spolujezdec bychom řidiči poradili "odboč vlevo a pak hned odboč vpravo". Pak je nutné zakreslit cesty podle skutečnosti:

Velmi krátké segmenty mohou dělat problémy kvůli nepřesnosti GPS. Krátké segmenty vytváří automatická chybová hlášení a vedou ke zbytečnému přepočítávání trasy. Kreslete protilehlé silnice co nejdále od sebe (tlačte je k vzdálenějším obrubníkům):