Místa View history


Tato stránka se netýká míst kategorie Adresa, kterým je věnována samostatná stránka.

Místa jsou ve Waze synonymem pro systém tzv. Point of Interest (POI), tj. míst na mapě, která mohou být vyhledávána. Máme dva typy míst:

Místo typu Bod
Bod se v aplikaci nezobrazuje, ale je v ní vyhledatelné. Tabulka níže uvádí příklady míst typu Bod.
Místo typu Plocha
Plocha (slangově označovaná Landmark) má všechny vlastnosti shodné s místem typu Bod, ale navíc se v aplikaci zobrazuje. Základní pravidlo pro kreslení Plochy: Pokud místo není významné tak, aby poskytovalo orientaci řidičům, pak by nemělo být kresleno jako "Plocha".
Výjimku tvoří čerpací stanice, které mají svá vlastní pravidla.

Místa se v editoru kreslí pomocí menu , které má volby pro kreslení obou typů míst. Plošná místa kreslíme jako mnohoúhelník, kdy poslední bod potvrdíme dvojklikem. Bodová místa se pouze umisťují pomocí myši. Obdobně jako geometrické body u míst typu Plocha je možné místo typu Bod chytit a posunout.

Při zakreslování míst dbejte na správnost informací, nejlépe získaných z oficiálního webu subjektu. Místa zakreslujeme alespoň s názvem, nejlépe však s kompletními informacemi. Místo bez názvu je zbytečné. Výjimku tvoří lesy, rybníky, řeky, které nemají svůj název a pouze dokreslují mapu.

Bod

Místo typu Bod je v editoru zobrazeno ikonami:

Standardní označení.
Vybraný Bod změní barvu a tvar.
Editovaný a neuložený Bod.
Bod čekající na schválení.

Umístění Bodu

Místo typu "Bod" je určeno pro místa o malé rozloze a místa uvnitř větších celků. Dříve bylo nutné body v editoru dávat k segmentu, kam má být řidič navigován. Nyní má i bodové místo zaměřovač.

Plocha

Plocha je vykreslována jako mnohoúhelník. Podobně jako u segmentu můžete upravovat jeho tvar pomocí geometrických bodů. Všechny Plochy jsou v editoru zobrazeny v nevybraném stavu růžově a ve stavu vybraném modrozeleně.

Místo typu Plocha
Místo typu Plocha
Místo typu Plocha. Editovaná neuložená Plocha. Vybraná Plocha.

Posun

Objekt typu Plocha je možné posunout tažením ikony .

Rozlehlost

Některá místa typu Plocha se skládají z více budov, prostor, prostranství, silnic a parkovišť. V takových případech (a obzvlášť to platí v situacích, kdy tyto objekty tvoří jednotný komplex nebo kampus se svou vlastní identitou) zakreslíme Plochu přes všechny podobjekty (mapujeme "linii plotu"). Navigace pak vhodně vykreslí dané místo a zobrazí jej dobře při různé úrovni zvětšení.

Pokud je cílovým místem v podstatě jediná stavba či budova, jejich hranice nejsou přesně viditelné, pak je přijatelné zachytit je tak, jak je pocitově vnímáme.

Místní typy "Čerpací stanice" a "Parkoviště" potlačují automatickou detekci problémů v mapě a vždy by měly být zakresleny tak, aby pokrývaly alespoň sjízdné úseky těchto ploch. Více informací k parkovištím.

Překryv

V případě některých obzvláště rozlehlých Ploch je vhodné vytvořit další "podPlochu" uvnitř nich. Například se jedná o budovy v nemocničním areálu, případně velké obchody v nákupním parku. V takovém případě klient Waze zobrazí jen jméno "vnořeného" objektu a nezobrazí jeho hranice. Uživatelé tak v klientu neuvidí přesnou pozici těchto vnořených Ploch. Vidí jen jméno - popisek vnořené Plochy, bez možnosti přiřadit jej přesněji v jednolité ploše větší Plochy.

Plocha s vnořenými místy typu Bod
Plocha s vnořenými místy typu Bod

Budoucí verze Waze klienta budou nejspíš umět vykreslovat překrývající se Plochy užitečněji. Do té doby může být výhodnější použít pro vnořená Místa raději typ "Bod", pokud není důležité to, aby se jméno menšího místa objevilo i v klientské aplikaci. Jakmile bude možné zobrazovat více překrývajících se Ploch, pak nejspíš dojde ke konverzi vnořených míst typu Bod na místa typu Plocha.

Zaměřovač

 • Místo má "zaměřovač" , na který bude navigace navádět.
 • U Ploch jde zaměřovač umístit dovnitř Plochy, ale i mimo do vyznačeného prostoru.
 • Zaměřovač dáváme na nejlepší příjezdovou cestu k danému místu, popř. na místo, kde je nejlepší možnost zaparkování. Pokud to jde, umístěte zaměřovač na sjízdný segment (tj. ne na stezku pro chodce, pěší zónu, schodiště, železnici a ranvej).

Přepnutí mezi bodem a plochou

Nakreslené místo jde změnit na jiný typ:

 • Označit místo.
 • V navigačním panelu vlevo vybrat v sekci TYP příslušné tlačítko:

Vykreslování v klientu

Místa typu Bod nejsou vykreslovány ani v Live Map a ani v klientských zařízeních, ale je možné je vyhledávat. Stav od června 2014.

Nastavení navigačního bodu pro Místo

Místo typu Bod

Místo typu Bod by mělo ležet na segmentu, kam má být řidič navigován, případně co nejblíže. Na obrázku je Bod poměrně daleko od cíle navigace na ulici Národní. Je ale umístěn co nejblíže cíle ("sedí" na kraji budovy, které se týká) a zároveň dostatečně daleko od ulice Na Perštýně. Z umístění je také jasné, která budova je do mapy zanesena.

Umístění bodu dále od cesty
Umístění bodu dále od cesty
Bod před vybráním. Bod po vybrání zobrazuje polohu zaměřovače.

Místo typu Plocha

Příklad Plochy (rozlehlého parku). Vstup do parku je na východní straně. Druhý obrázek je detail východní strany s nastaveným navigačním zaměřovačem.

Kombinace typů Plocha a Bod

Existují situace, kde je vhodné použít oba typy Míst. Například nákupní centra, která jsou označena typem Plocha, zatímco jednotlivé obchody v nich jsou označeny typem Bod.

Plocha s vnořenými místy typu Bod
Plocha s vnořenými místy typu Bod
Nákupní centrum jako kombinace místa typu Plocha a Bodů

Vícenásobné kategorie

 • Místo může mít více kategorií.
 • První zadaná kategorie je Primární kategorií.
 • Primární kategorie se zobrazuje tmavším odstínem modré barvy.
 • Primární kategorie určuje, zda použít typ Bod nebo typ Plocha.

Název Místa

U míst téměř vždy vyplňujeme názvy míst. Výjimkou, kdy nezadáváme název, jsou např. krajinné prvky bez jména.

Dlouhé názvy v názvu místa zkracujeme, protože chceme mít přehlednou navigaci. Používáme zkratky míst. Oficiální názvy zadáváme do alternativního názvu, ve kterých Waze vyhledává také.

Dočasně uzavřeno

Dočasně uzavřenému místu (např. kvůli rekonstrukci) doplníme na začátek názvu text [uzavřeno] a mezeru, např. [uzavřeno] Lidl. Otvírací hodiny je třeba natavit na Po-Ne, 0:00-0:01. Pokud známe, uvedeme na první řádek popisu důvod a (nebo) termín ukončení uzavření, např. Uzavřeno z důvodu rekonstrukce do 31.12.2020. Z důvodu dočasného uzavření neměníme kategorii místa.

Po skončení uzavření místa je nutno uvést název, popis a otevírací dobu do původního stavu.

Adresa a další detaily Místa

Ke každému Místu (Bod i Plocha) do popisu zadávejte co nejvíce ověřených údajů. Především jméno, správnou kategorii (nebo více kategorií) a úplnou adresu.

Úplná adresa

 • U adres, které obsahují číslo popisné, zadat číslo popisné. Např. 1254.
 • U adres, které obsahují číslo popisné a číslo orientační s případným znakem [a-z], zadat číslo popisné jako první a číslo orientační jako druhé s případným znakem. Čísla oddělit lomítkem /. Např. 1254/54 nebo 1254/54a.
 • U adres s číslem evidenčním uvést za číslem text čev. Např. 1234 čev.
 • U adres, které obsahují číslo evidenční a číslo orientační s případným znakem [a-z] zadat nejprve číslo evidenční, lomítko a pak číslo orientační s případným znakem. Např. 1234/10 nebo 1234/10a.
 • V případě, že neexistuje název ulice, doplnit nezlomitelnou mezeru (ve Windows na klávesnici zadat alt+0160). Neplatí, když není adresní číslo zadáno (neznáme je a nebo neexistuje).

Pokud místo nepřísluší žádné obci či ulici, je nutné toto potvrdit zaškrtnutím odpovídajícího políčka.

Do pole Popis nepatří prázdné marketingové tlachy (progresivní, dynamická, mladý kolektiv), ale stručné a konkrétní informace.

Více informací

Telefonní číslo má být v mezinárodním formátu +420 xxx xxx xxx (bez mezer a jiných znaků). Tzv. modré nebo bílé linky (čísla začínající na 801899) zadáváme pouze pokud neexistuje běžné telefonní číslo se stejnou funkcí. Nezadáváme čísla pro tzv. audiotextové linky (čísla začínající na 90x).

Adresa webu by měla být ve tvaru www.domena.cz (bez http:// nebo https:// na začátku a případných neužitečných parametrů na konci).

Plocha nebo Bod?

Pokud Místo patří do více kategorií, je pro výběr typu Místo/Bod určující primární kategorie.

Skupina Kategorie Typ Poznámka
Služby motoristům Myčka Bod
Služby motoristům Místo nabíjení elektromobilů Bod
Služby motoristům Opravna / Prodejna autopříslušenství Bod
Služby motoristům Čerpací stanice Plocha Mnoho čerpacích stanic má prodejny, bankomaty atp. Primární kategorie je vždy Čerpací stanice; poté přidat ostatní vhodné kategorie.
Služby motoristům Parkoviště Plocha Do mapy kreslíme jen některé parkovací plochy.
Doprava Letiště Plocha Vyžaduje zvláštní pozornost
Doprava Most Plocha Kreslit pouze oficiálně pojmenované mosty (pokud není jménem mostu pojmenovaný mostní segment).
Doprava Autobusová zastávka Bod
Doprava Přívoz, trajekt Bod
Doprava Mimoúrovňová křižovatka Plocha Obvykle není důvod zakreslovat.
Doprava Přístav Plocha Rozhoduje velikost.
Doprava Stanice metra Bod
Doprava Stanoviště taxi Bod
Doprava Železniční stanice Plocha Rozhoduje velikost.
Doprava Tunel Plocha
Veřejné služby Hřbitov Plocha
Veřejné služby Radnice Bod
Veřejné služby Univerzita Plocha
Veřejné služby Kongresové centrum Plocha Záleží na velikosti.
Veřejné služby Soudní budova Bod
Veřejné služby Ambasáda / Konzulát Plocha
Veřejné služby Průmysl Oba Záleží na velikosti.
Veřejné služby Hasičská stanice Bod
Veřejné služby Státní správa Bod
Veřejné služby Nemocnice / Poliklinika Plocha
Veřejné služby Informační centrum Bod
Veřejné služby Mateřská škola / Jesle Bod
Veřejné služby Knihovna Bod
Veřejné služby Vojenský areál Plocha
Veřejné služby Kanceláře Oba Záleží na velikosti.
Veřejné služby Organizace / Sdružení Bod
Veřejné služby Policejní stanice Bod
Veřejné služby Vězení / Nápravné zařízení Plocha
Veřejné služby Pošta Bod
Veřejné služby Náboženské místo Bod
Veřejné služby Škola Plocha
Nákupy a služby Umění a řemesla Bod
Nákupy a služby Bankomat Bod
Nákupy a služby Banka Bod
Nákupy a služby Knihkupectví Bod
Nákupy a služby Autosalon Bod Záleží na velikosti.
Nákupy a služby Půjčovna aut Bod
Nákupy a služby Smíšené zboží Bod
Nákupy a služby Směnárna Bod
Nákupy a služby Obchodní dům Bod
Nákupy a služby Elektronika Bod
Nákupy a služby Móda a oděvy Bod
Nákupy a služby Květinářství Bod
Nákupy a služby Nábytek Bod
Nákupy a služby Dárkové předměty Bod
Nákupy a služby Posilovna Bod
Nákupy a služby Hobby market Bod
Nákupy a služby Klenotnictví Bod
Nákupy a služby Čistírna oblečení Bod
Nákupy a služby Trh Bod
Nákupy a služby Hudebniny Bod
Nákupy a služby Osobní péče Bod
Nákupy a služby Chovatelské potřeby / Zvěrolékař Bod
Nákupy a služby Lékárna Bod
Nákupy a služby Fotoateliér Bod
Nákupy a služby Obchodní centrum Plocha
Nákupy a služby Sportovní potřeby Bod
Nákupy a služby Supermarket / Potraviny Bod Samostatný obchod může být i typu Plocha, ale pokud stojí ve velkém nákupním areálu, je to typ Bod.
Nákupy a služby Bazén / Koupaliště Bod Koupaliště jako Plocha.
Nákupy a služby Hračkářství Bod
Nákupy a služby Cestovní kancelář Bod
Jídlo a pití Pekařství Bod
Jídlo a pití Bar Bod
Jídlo a pití Kavárna Bod
Jídlo a pití Cukrárna Bod
Jídlo a pití Rychlé občerstvení Bod
Jídlo a pití Občerstvení Bod
Jídlo a pití Zmrzlina Bod
Jídlo a pití Restaurace Bod
Kultura a volný čas Galerie umění Bod
Kultura a volný čas Kasíno Plocha Velká kasina, která slouží i jako hotely, jsou typu Plocha. Jinak Bod.
Kultura a volný čas Klub Bod
Kultura a volný čas Herna Bod
Kultura a volný čas Kino Bod
Kultura a volný čas Muzeum Bod
Kultura a volný čas Koncertní síň Bod
Kultura a volný čas Místo účinkování umělců Bod
Kultura a volný čas Závodní okruh Plocha
Kultura a volný čas Stadion / Sportoviště Plocha
Kultura a volný čas Zábavní park Plocha
Kultura a volný čas Divadlo Bod
Kultura a volný čas Turistická atrakce Bod Záleží na velikosti.
Kultura a volný čas ZOO / Akvárium Plocha Záleží na velikosti.
Ostatní Stavba Plocha Není nutno zakreslovat.
Ostatní Obydlí / Dům NENÍ Nezakreslujeme.
Ubytování Bed & Breakfast Bod
Ubytování Kempink Plocha Záleží na velikosti.
Ubytování Chalupa / Srub Bod
Ubytování Hostel Bod
Ubytování Hotel Bod
Volný čas venku Pláž Plocha
Volný čas venku Golfové hřiště Plocha
Volný čas venku Park Plocha
Volný čas venku Hřiště Bod
Volný čas venku Náměstí Bod
Volný čas venku Promenáda Bod Nejspíš nemá smysl vůbec zakreslovat.
Volný čas venku Vyhlídkové místo Bod
Volný čas venku Skiareál Plocha
Volný čas venku Sportovní plocha Bod
Krajinotvorné prvky Farma NENÍ
Krajinotvorné prvky Les Plocha Zakreslujeme pouze oficiální lesy, ne každý shluk stromů. Nedáváme/smažeme název obce.
Krajinotvorné prvky Ostrov Plocha
Krajinotvorné prvky Řeka / potok Plocha Vždy BEZ názvu obce.
Krajinotvorné prvky Moře / jezero / rybník Plocha

Propojení s Google

Místo je možné propojit s Mapami Google. Wazer, který v hledání vybere propojené místo pocházející z Google, bude navigován na místo v našich mapách.

Po výběru místa v editoru se v levém sloupci zobrazí odkaz na propojení s Google:

Před zveřejněním funkce Propojení Waze spojilo velké množství míst s Mapami Google. Další místa mohou propojit editoři. Propojené místo pak vypadá takto:

Jak zadat propojení

Propojovat mohou jen editoři úrovní L3+. Pokud není místo propojeno, nebo je propojeno špatné místo (jde smazat křížkem u propojení), je třeba:

 • Vybrat místo.
 • Kliknout na odkaz Add linked Google place.
 • Postupně zadávat písmena názvu místa. V seznamu se začnou zobrazovat doporučené názvy:
 • Vybrat správný název.
 • Uložit.

Propojení vznikají také automaticky, pokud systém Waze nalezne dostatečnou shodu mezi Místem v mapě Waze a Google Mapami.

Aktualizace míst

V aplikaci nebo v editoru jde vytvářet nová místa a upravovat jejich detaily. V aplikaci lze také přidávat nové fotografie. Některé změny podléhají schválení:

Parkoviště

Parkoviště by mělo být veřejně přístupné a dostatečně velké. Kreslíme je jako místo typu plocha , která nezasahuje do silnice. Pro připojení k silnici používáme segment typu Ulička na parkovišti. Název parkoviště musí vždy začínat textem [P].

Podrobné informace k zadávání parkovišť.