Teede tüübid History

(Redirected from Teede tyybid)

Teede tüübid

Maanteede liigitamisel kasutatatakse maanteaameti teede klassifikatsiooni, muudel juhtudel vastavalt kohalikele tingimustele. Teede nimetamisel tuleb välja kirjutada ka liigisõnad "tee", "põik", "puiestee", "allee" ja "maantee", aga mitte “tänav”. Alati lühenda liigisõnad “maantee” (mnt) ja “puiestee” (pst); nende lõppu punkti ei käi.

 •  Põhimaantee  - Magistraaltee, mis ühendab suuremaid linnu ja piiripunkte. Ing k Freeway.

Nimetamine: Nurksulgudes numbrid 1...11 ja 92.

Näiteks [92]
 •  Ramp  - Maanteede eraldi aeglustus- ja kiirendusradadega peale- ja mahasõidud

Nimetamine: nime lahtrisse loetleda kõik suunaviidal reaalselt kirjasolevad asulanimed koos teenumbritega, mis antud maha- või pealesõidule kehtivad. Linna nime ei sisestata.

Näiteks Tallinn / Kose (2/E263)

Alternatiivnimeks lisada maantee number, millelt mahasõit toimub.
 •  Tugimaantee  - Magistraaltee, mis ühendab linnu omavahel ja linna põhimaanteega. Ing k Major Highway.

Nimetamine: nurksulgudes kahekohalised numbrid.

Näiteks [25]
 •  Kõrvalmaantee  - Riigimaantee, mis ühendab linna alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega. Ing k Minor Highway.

Nimetamine: nurksulgudes kolmekohalised numbrid, mis on lühendatud ametlikest viiekohalistest numbritest. Alternatiivseks nimeks panna nurksulgudes viiekohaline number.

Näiteks [215]
 •  Peatänav  ja  Tänav  - Linnatänavad ja kohalikud teed. Ing k Primary Street ja Street.

Märgitakse olenevalt tänava suurusest ja tähtsusest kas Primary Street või lihtsalt Street. Siin on veidi mänguruumi ja see käib osaliselt tunde järgi. Rusikareegel on see, et Primary Street on läbisõidutee. Street võiks olla ainult kohaliku liikluse jaoks ning mitte kasutatav kahe kõrgema kategooria tee vaheliseks liikluseks.

Nimetamine: tänava nimi ja kindlasti tuleb lisada ka asula nimi. Tänava nime puudumisel tuleb lisada märge "puudub".
 •  Kitsas tänav  - kitsad, ühe sõidurajaga tänavad (ing k Narrow Street), kus mahub korraga sõitma vaid üks sõiduauto või mootorratas ning kuhu parema meelega ei sõidaks. Välja arvatud juhul, kui see annab olulise ajavõidu. Antud teetüübi lisamisel arvestada, et sellel on väike penalty (v.a mootorratastele), mis võib mõningal juhul marsruudi blokeerida. Ehk siis mitte kasutada tiheda liiklusega teel ning umbteel. Enne lisamist konsulteerida mõne vanema toimetajaga.
Nimetamine: tänava nimi ja kindlasti tuleb lisada ka asula nimi. Tänava nime puudumisel tuleb lisada märge "puudub".
 •  Pinnastee  (ing k Off-road / not maintained)

Põlluteed, metsateed ja muud pinnasteed, mille läbimine olenevalt aastaajast ja sõidukist on raskendatud. Kobedama autoga (nt maastur) peab see tee siiski läbitav olema. Tavalise kruusatee puhul kasutada  tänavat  koos märkega "Checkbox c.png Mustkatteta"!

 •  Parklatee  (ing k Parking Lot Road)
 • Kõik parkla- ja hooviteed, mis pole liiklusmärkide järgi mõeldud läbisõitmiseks.
 • Tankla teed
 • Õuealas asuvad teed ja tänavad. Sellisel juhul ei pakuta navigeerimist läbi õueala, mis on Liiklusseadusega keelatud.
Nimetamine: parklateedele üldiselt nime ei panda, v.a õuealaks määratud tänavad.
 •  Eratee  (ing k Private Road)

Tee, mis on liiklusmärgiga piiratud ligipääsuga, näiteks asutuste territooriumid ja eravaldused. "Private Road" tüüpi märgime ka vaid ühe talu/eramu juurde viivad teed.

Nimetamine: erateedele üldiselt nime ei panda.
 •  • • • • Laev • • • •   - Praami- ja laevaliinid. Ing k Ferry.

Sellele teetüübile võib peale panna ajalise piirangu, kui see eksiteerib, ja kuna Eestis on kõik sellised liinid tasulised, siis tuleb need teed märkida ka tasuliseks.

Nimetamine: mõttekriipsuga eraldatud linnade nimed, mille vahel vedu toimub.

Näiteks Tallinn–Helsingi
 •  |  |  |  |  | Jalgrada |  |  |  |  |  ja  |   |   |   |   | Kõnnitee |   |   |   |   |  (ing k Pedestrian Boardwalk ja Walking Trail)
NB! Kaardile ei kanta sõiduteega paralleelselt kulgevaid kõnni- ja kergliiklusteid!

Miks on üldse vaja mittesõidetavaid teid, kui Waze on mõeldud vaid sõidukitega liiklejatele, eks? Põhjuseid on kaks. Tegelikult kolm.

Esiteks. Waze kasutab kõnniteid selle aja arvutamiseks, mis kulub Sinu praegusest asukohast kuni pargitud autoni kõndimiseks juhul, kui auto sai viimati pargitud eemale Sinu praegusest asukohast. Kui kõnniteed puuduvad, siis kasutatakse teekonna kestvuse arvutamiseks sõiduteid. Täpselt seepärast ei kanta ka kaardile vahetult sõidutee ääres olevaid paralleelselt kulgevaid kõnniteid, sest see aeg tuleks praktiliselt sama sõiduteega ja lisaks oleks kaardil liigne risu.

Teiseks. Mõnikord pole võimalik sihtkohani sõita ja lõpuosa tuleb läbida jalgsi. See võib olla näiteks rada mõne monumendini, keset parki asuva kioskini või vanalinna baarini. Oluline on teada, et navigeerimisel arvestab Waze ainult WT segmente ning PB on vaid visuaalseks märgiseks.

Walking Trail ja Pedestrian Boardwalk erinevused

Kui WT on ühendatud sõidetava teega ning asub sihtkohale lähemal, kui mistahes sõidetav segment, siis navigeerib Waze kõnnitee ja sõidetava tee ühenduspunktini ning sealt edasi tuleks jätkata jalgsi. PB puhul võib rada minna ka täpselt sihtkohani, kuid Waze juhatab siiski vaid selle punktini sõidetaval teel, mis asub sihtkohale kõige lähemal.

Kolmandaks. Kõnniteed on vajalikud Carpool'i jaoks, et oleks võimalik arvutada kõndimisele kuluv aeg sinu asukohast kuni sõiduteenuse pakkujani. Jällegi, sõiduteega paralleelselt kulgevad kõnniteed on siinkohal tarbetud ja mõjuvad kaardil juhi jaoks häirivalt.

Nimetamine: enamasti nime ei panda, v.a kui pole teada konkreetne nimi või nimetus.

Näiteks Promenaad
 •  |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Raudtee |-|-|-|-|-|-|-|-|-|  (ing k Railroad) - Raudteede kaardistamisel on kolm eesmärki. Esiteks on see heaks orientiiriks navigeerimisel. Teiseks aitab see vältida vääraid liiklusandmeid juhul, kui raudtee kulgeb paralleelselt sõiduteega ning rongis kasutatakse Waze'i. Kolmandaks, kui raudtee ristub sõiduteega (samal kõrgusel), siis suudab Waze edukalt ennustada ka ajalisi viiteid raudtee ületamisel.
 • Raudteed kanname kaardile koos liini nimetusega, v.a Virumaa kaevandusliinid, millel konkreetne nimi puudub.
 • Tööstuslikud raudteed kanname kaardile ainult juhul, kui need ristuvad avaliku sõiduteega.
 • Sõiduteega ristumisel tekitada sinna ka ristmik - nii on liiklusandmete kogumine täpsem. Kui sõiduteel on juba 100m raadiuses ristmik või sõlmpunkt, siis jätta raudteega see tegemata.
 • Linna nimesid raudteedele panna ei tohi, kuna see rikub ära linnade piirid. Vt. Smudged city
 • Raudtee on kahesuunaline.

Nimetamine: mõttekriipsuga eraldatud linnade nimed, mille vahel vedu toimub.

Näiteks Tapa–Tartu
 •  █▕█▕█ Lennurada █▕█▕█  - Lennu- ja ruleerimisrajad (äpp neid hetkel ei kuva). Ing k Runway/Taxiway.

Sarnane raudteega, pole navigeeritav ja kasutatakse ainult visuaalse efekti saavutamiseks. Mitte kasutada sellistel radadel, kus sõidavad ka autod.

Märkused

 • Kui maantee läheb läbi asula, siis tema tüüp ei muutu ehk ta on ikka edasi Freeway, Major Highway vms. Kuna navigeerimisel eelistatakse alati "kiiremaid" teid, siis suure maantee vahele tänava paigutamine lõhub ära navigeerimise. Samuti, kui asulas on maanteele omistatud tänava nimi, siis tuleb maantee nimeks panna tänava nimi ja alternatiivseks nimeks maantee number.
 • Teede ühendamisel ringteedega või pöörete jaoks eraldi radade joonistamisel peab arvestama, et nende tüüp poleks kunagi "madalam" kui ühendatud teede endi tüübid.
 • Jäätee - see on üks väärt tee ja Waze on siiani ainuke süsteem, kus neid reaalselt kasutada saab. Jääteed tuleb ühendada maanteede jätkuna ja tema klass peaks ka sama olema. Jäätee nimi panna stiilis "Jäätee: Haapsalu–Noarootsi", alternatiivne nimi võiks olla ingl. keeles "Ice road: Haapsalu–Noarootsi". Jälgida tuleb, et jäätee ja maantee vahel oleks ühendustee vähemalt street klassiga. Jääteele tuleb märkida ka kellaajalised piirangud. Kui jäätee suletakse, siis tuleb tee kategooriaks panna "Runway / Taxiway".
Suurte kinniste alade (kaevandused, elektrijaamad, lennuväljad) teede puhul märgitakse ainult sissepääsud "private road" lõikudega. Muud sellel alal asuvad teed joonistatakse samamoodi nagu mujal.


Teede atribuudid

Mustkatteta

Kui tee on kruusatee ning selle tüüp on maanteede või tänavate klassifikatsioonis, siis tuleb sellele lisada märge "Checkbox c.png Mustkatteta". Selle abil rakendab Waze kasutaja sätteid (näiteks kasutaja ei taha kruusateedele juhendamist). Muude sõidetavate teede korral see mõju ei avalda seega pole vaja välja märkida.

Tunnel

Tunnelites on teadupärast kehv või puuduv GPS-levi ja seega pole võimalik ka tavapärasel moel liiklusandmeid salvestada. Waze arvutab keskmise kiiruse tunnelis vastavalt tunnelisse sisenemise ja väljumise aja järgi, mis tähendab aga seda, parema tulemuse saavutamiseks tuleks neid segmente mitte poolitada.

Läheduses on HOV

Kasuta seda märget juhul, kui antud segmendi kõrval asub teine eraldatud segment ühistranspordi jaoks. See tagab korrektse ETA arvutamise ka ebatäpse GPSi korral. Ei ole soovitatav kasutada linnades ja lühikeste lõikude puhul. Enne lisamist konsulteeri kogukonnaga!

Tasuline tee

Tänasel päeval puuduvad Eestis tasulised teed ehk toll roads ja seega seda märget sõiduteedele ka ei lisata. Erandina märgime neid vaid praami- ja laevateedele, millel küsitakse üleveo eest tasu.

Lukustamine

Minimaalsed tasemed segmentide lukustamiseks.

Tee tüüp Luku tase
 Freeway  4
 Ramp  Suurim luku tase, millega ramp ühendatud
 Major Highway  4
 Minor Highway  3
 Primary Street  1 (Automaatne)
 Street  1 (Automaatne)
 Private Road  1 (Automaatne)
 |-|-|-|-|-|-|-|-|-| Railroad |-|-|-|-|-|-|-|-|-|  3
 • • • • Ferry • • • •   4

Muud tähelepanekud

Maanteenumbrite prioriteedid

Teedel tuleb kasutada võimalikult kõrge prioriteediga teenumbrit. Eesti maanteedel kasutatavate numbrite prioriteedid on kahanevas järjekorras:

 • Euroopa teenumber (E-number, näiteks "[E20]")
 • kohalik teenumber (näiteks "[2]" või "[230]")
 • tee nimi (näiteks "Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa")

E-teede võrgustik

E-teedel ja eriti just teisel pool Eesti riigipiiri jätkuvatel teedel peab olema alternatiivnimeks määratud E-number. E-number peab olema ilma nurksulgudeta ja ilma asulanimeta.

Lühendatud numbrid

Lühendatud (kolmekohaline) number on Maanteaameti pikast ametlikust numbrist olulisemaks tehtud põhjusega, et kõik teeviidad kasutavad ainult lühikesi numbreid. Lisaks hoiab see kaardivaadet puhtamana. Korduvad numbrid erinevate teede juures pole probleem - täpselt samamoodi võib olla sama tänavanimi mitmes asulas ja see üldjuhul kedagi segadusse ei aja.

Sidekriips ja mõttekriips

Maanteede nimedes olevate asulanimede vahel tuleb kasutada mõttekriipsu “–” (en dash). Mõttekriipsu ja asulanime vahel ära kasuta tühikuid. Liitnimedes (Keila-Joa, Kilingi-Nõmme jne) kasutatakse sidekriipsu “-”. Kuigi tegemist on erinevate kirjavahemärkidega, võivad need (eriti väiksema fondi puhul) tunduda ühesugused. Sidekriips on klaviatuuril tavaline miinus. Mõttekriipsu saamine on erinevates operatsioonisüsteemides erinev.

Windows: <Alt> + 0150
Linux: <Ctrl> + <Shift> + U ja seejärel sisesta numbrid 2, 0, 1, 3 või X11 all <Multi_key> <minus> <minus> <period>
Mac: <Alt> + <minus>