Čo zakresliť a čo nie View history

Tu sa dozviete, ktoré informácie sú na mape pre navigáciu Waze dôležité a ktoré sú nepodstatné.

Reálny svet obsahuje veľa ciest a objektov, pri ktorých máme prirodzenú potrebu zachytiť ich do mapy a urobiť tak mapu čo najpodrobnejšou. Je však potrebné mať na zreteli, že tvoríme navigačný systém pre motorové dopravné prostriedky a Waze nemá ambíciu stať sa turistickou navigáciou alebo navigáciou pre chodcov.

Na druhej strane, Waze používa niekoľko obmedzení, usmerňujúc čo a za akých podmienok bude viditeľné v mobilnej aplikácii. Netreba zabúdať ani na zbytočnú záťaž serverov a prenosovú kapacitu internetového pripojenia pri prenose veľkého množstva informácií.

Prioritou sú zjazdné cesty

Zjazdné cestné komunikácie sú kľúčovým prvkom navigačného systému. Patria sem cesty, po ktorých denne jazdí množstvo vodičov - diaľnice, rýchlostné cesty a ich nájazdy a zjazdy (rampy), ulice, príjazdové cesty k väčším objektom (firmy, farmy, nákupné centrá, kampusy, bytové domy) a k parkoviskám a cesty vedúce cez čerpacie stanice.

V zásade môžeme povedať, že dokiaľ nie sú na mape vo vašej oblasti zakreslené všetky takéto cesty, potom odporúčame prednostne sa venovať práve ich zakresleniu. Nič z ostatných prvkov nemá tak vysokú hodnotu. Zachyteniu týchto prvkov do mapy preto venujte zvláštnu pozornosť, pričom dodržujte základné pravidlá označovania ciest na Slovensku.

Pre zodpovednú editáciu je najlepšia miestna znalosť pomerov - ak daným miestom pravidelne prechádzate alebo blízko bývate, potom sú vaše miestne znalosti presne to, čo systém Waze potrebuje k tomu, aby mohol vodičom ponúknuť kvalitné mapy.

Streetview náhľad
Streetview náhľad

Počas editácie ciest v WME je vhodné využívať aj streetview náhľad aby ste správne zachytili jednosmerné ulice, zákazy vjazdu či zákazy prejazdu (používame typ "Súkromná cesta" (Private Route)) a korektne nastavili šípky pripojenia na obidvoch koncoch editovaného segmentu. Pomocou obmedzení je možné presne určiť podmienky prejazdnosti - zákaz vjazdu určitého typu vozidiel a časové obmedzenia.

S ohľadom na aktuálnosť obrazových dát Streetview, náhľad nemusí vždy zobrazovať skutočný stav.

V prípade, že máte pochybnosti, je dobré kontaktovať autora alebo posledného editora segmentu a situáciu prebrať s ním.

Nezjazdné alebo ťažko zjazdné cesty

Mapový editor ponúka typ cesty "Poľná alebo lesná cesta" (Dirt road/4x4 trail). Jedná sa o cesty obyčajne v zime neudržiavané, môžu byť s pásom trávy uprostred, po daždi môžu byť zablatené (takéto cesty môžu byť aj asfaltové), častokrát využívané len k presunu poľnohospodárskej techniky medzi poliami, lesníkmi na zvážanie vyťaženého dreva, prípadne po nich vedú turistické alebo cyklistické trasy.

Poľná cesta
Poľná cesta

Mobilná aplikácia Waze umožňuje po takýchto cestách navigovať, alebo ich z navigácie vylúčiť pomocou voľby v nastaveniach aplikácie. Zakresľovaniu takýchto ciest nič nebráni. Tu je ale vždy dôležité zvážiť, ako takáto cesta na mape prospeje vodičovi. Napríklad cesta, ktorá končí niekde v lese a pri nej sa nenachádza žiadny potenciálny cieľ jazdy je pre navigáciu nepodstatná. Iný význam môže nadobudnúť napr. poľná cesta, ktorá je charakteristickým krajinotvorným prvkom a môže pomôcť vodičovi pri vizuálnej orientácii.

Ako poľné cesty sa odporúča zakresľovať rozbité príjazdové cesty k poľnohospodárskym družstvám, panelové cesty, asfaltové cesty pre poľnohospodárov a lesníkov, rôzne príjazdové cesty k táboriskám a odľahlým turistickým ubytovniam. Tak ako v predchádzajúcom aj tu platí - miestna znalosť je rozhodujúca.

Chodníky v mestách, cestičky v parkoch

Navigácia Waze využíva pre stanovenie správneho času ETA aj chodníky vedúce od štartu, resp. k navigačnému cieľu. Ďalším zmyslom kreslenia nezjazdných prvkov je poskytnúť vodičom lepšiu vizuálnu orientáciu pomocou porovnávania reality s mapou. Tu je dobré mať tiež na zreteli, že pekne graficky spracovaná mapa robí navigáciu užívateľsky prívetivou.

Waze aktuálne ponúka tieto typy segmentov pre peších:

 • Chodník (Walking Trail),
 • Pešia zóna (Pedestrian Boardwalk),
 • Schodisko (Staircase).

Chodníky paralelné s cestami a v ich bezprostrednej blízkosti niekedy spôsobujú pri navigácii problémy, preto dobre zvážte kreslenie takýchto prvkov.

Výnimkou sú ulice, ktoré sú v celej dĺžke pešími zónami, alebo nejak inak sú autom nedostupné a môžu byť v aplikácii vyhľadávané ako navigačný cieľ, prípadne by tu editor mohol pridať popisné čísla domov (tieto sa vždy viažu na konkrétnu ulicu). Takéto segmenty nastavíme oko typ Pešia zóna.

Vo veľkých parkoch zakresľujeme iba najdôležitejšie cestičky. Pre tento účel použijeme segment typu Chodník. Ak je cesta pre peších v skutočnosti napojená na cestu pre autá, potom musí byť napojená aj na mape.

Schodisko je typ segmentu, ktorý nemôže byť použitý na jazdu autom, ale sa jedná o významný, orientačne dôležitý a charakteristický prvok.

Pošty

Poštový úrad je jednou zo základných inštitúcií obce, preto je aj často vyhľadávaným a cieľovým miestom. Pomenovaniu a umiestneniu pošty do mapy je potrebné venovať dostatočnú pozornosť.

 • Ak má pošta samostatnú budovu, vytvorte miesto ako plochu, inak ako bod.
 • Zvoľte osobitnú kategóriu Pošta.
 • Pomenujte ako Pošta. Ak v obci existujú viaceré pošty, obvykle sú označené číslom. Toto číslo uvádzajte do mena, napr.:
Pošta 8.

Názov obce nepatrí do názvu, ale do adresy. Ak je potrebné uviesť dlhšie pomenovanie, použite Pridať alternatívny názov.

 • Vyplňte adresu, podľa ktorej je pošta vyhľadateľná v aplikácii.
 • Vhodné je vypniť Otváracie hodiny na karte Viac informácií.

Na správne pomenovanie môže pomôcť Zoznam pôšt na Slovensku [1].

Železnice

Mobilná aplikácia Waze železničné trate na mape zobrazuje od verzie 3.9.7. Od r.2020 aplikácia Waze zobrazuje aj Železničné priecestia.

Železničnú trať zakresľujeme do mapy ako Železnica (Railroad) a uzamykáme na úroveň 4. Na miestach, kde železničná trať križuje cestu nevytvárame uzol (Junction). Pri železniciach nevyplňujte položku Mesto ale zaškrtnite Žiadne. Pri adrese do kolonky Ulica zapíšte ŽSR číslo_trate, alebo len ŽSR.

Ako pomôcka na zistenie čísla trate slúži napríklad Zoznam železničných tratí na Slovensku na Wikipédii [2].

Kompy

Prievozy alebo kompy na riekach sú súčasťou dopravného systému a predstavujú špeciálny druh ciest. Zakresľujeme ich do mapy podobne ako cesty. Viac na samostatnej stránke Kompy.

Letiská

Letiská sú miesta, ktoré predstavujú v teréne výrazný orientačný prvok, preto by nemali chýbať ani na mape Waze. Pravidlá ich vytvárania nájdete na stránke Letiská.

Krajinotvorné prvky

Podobne ako pri mestských parkoch, pre navigačné trasovanie nie sú tieto dáta podstatné, ale v mnohých prípadoch sa jedná o významné orientačné body a miesta, ktoré umožňujú vizuálne priblížiť prostredie mapy reálnej krajine.

Pamätajte, že aplikácia zobrazí len krajinotvorné prvky, ktoré majú dostatočnú veľkosť, (Najmenej jeden rozmer väčší než 48,8m. Viac.) nemá teda význam preháňať to s detailami.

Lesy

Zakreslenie lesnej plochy je jednoduché, len je potrebné sa vyhnúť zakresľovaniu malých skupín stromov, či jednotlivým stromom. Ani tu nemá význam preháňať detailné hranice lesa s nadmerným počtom geometrických bodov. Je potrebné si uvedomiť, že navigácia bude dáta publikovať na relatívne malej ploche displeja, kde sa množstvo detailov nezobrazí.

Zníženie počtu geometrických bodov neznamená, že les má byť zakreslený nepresne. Preto pri jeho tvorbe v editore zvoľte primerané zväčšenie, ktoré vám umožní kopírovať jeho hranice.

Nesnažte sa zakresliť obrovský les ako jednu plochu. Od určitej veľkosti je úprava v editore obtiažna alebo nemožná. Obrovský les rozdeľte na dve alebo viac častí, ktoré sa budú dotýkať alebo mierne prekrývať.

Pri kreslení lesa vedľa cesty umiestite okraj lesa mimo segment cesty. Toto v prípade budúcej úpravy lesa alebo cesty umožní ich jednoduchšie uchopenie.

Nezakresľujte dlhé, úzke stromoradie; ak naväzuje pod určitým uhlom na cestu ktorou prechádzate, budí v klientovi dojem bočnej cesty, ktorá v skutočnosti neexistuje.

Editor pri zakreslení lesa automaticky vyplní do adresy mesto alebo obec, ktorá mu je najbližšie. Les svojou rozľahlou plochou môže zasahovať do katastra viacerých obcí a preto je táto informácia mätúca. Preto v adrese pri položke Mesto zaškrtnite Žiadne a tlačítkom Použiť potvrďte opravu. Toto platí pre lesy bez ohľadu na veľkosť a ich polohu.

Pri lesoch v blízkosti štátnej hranice skontrolujte a prípadne opravte v adrese položku Krajina podľa štátu v ktorom je situovaný. Automatické vyplnenie zo strany editora nemusí byť vždy správne. Les zasahujúci do viacerých štátov rozdeľte podľa línie štátnej hranice a každej časti vyplňte príslušnú krajinu.

Rybníky a jazerá

Rovnaké zásady ako pri lesoch platia aj pri vodných plochách. Do mapy pridávame iba vodné plochy, ktoré sú celoročné a stabilné vodné plochy - jazerá, plesá, vodné nádrže a rybníky. V adrese pri položke Mesto vyplňte obec, alebo mesto, pod ktorého kataster spadajú. V prípade nejasnosti zaškrtnite Žiadne.

Vodné plochy môžu obsahovať v popise označenie rybárskeho revíru v nasledujúcom formáte:

RR č. 2-0580-1-1.

Viac v diskusii [3].

Rieky

Na kreslenie riek odporúčame použiť pomocný skript Street to River PLUS, ktorý kreslenie riek zefektívni. Dokáže nielen pridať novú rieku ale aj automaticky rozšíriť existujúcu. Ani tu nemá význam kresliť veľa detailov.

Ak sa meno rieky zhoduje s názvom mesta alebo obce, doplňte slovo "rieka" pred jej názov. Napríklad v prípade rieky Myjava uveďte v editore názov:

rieka Myjava

Ako pomôcku pre správne názvy slovenských riek môžete použiť Zoznam riek na Slovensku na wikipédii [4].

Zásady týkajúce sa adresy a kreslenia hraničných riek platia rovnaké ako pri lesoch.

Polia

Polia do mapy Waze nezakresľujeme.

Areály

Areály sú priemyselné, poľnohospodárske, nemocničné, školské alebo rekreačné komplexy. Do mapy sa zakresľujú kvôli navigácii v prípade cesty do, z, alebo vnútri areálu a tiež ako orientačné miesto v mape.

Areál zakresľujeme ako miesto typu plocha ktorá kopíruje jeho ohraničenie, napríklad oplotenie. V areáloch, ktoré majú veľké budovy (aspoň jedna strana väčšia ako cca 48,8m) je možné zakresliť každú budovu ako samostatný objekt vo vnútri areálu. Je to vhodné na orientáciu v rozľahlých areáloch, alebo keď v každej budove chceme označiť sídlo samostatnej firmy. Menšie firmy v areáli môžeme zakresliť ako bod.

Vo vlastnostiach miesta je potrebné vyplniť:

 • Kategóriu, ktorá najlepšie vystihuje charakter areálu. Je možné súčasne použiť aj viac kategórií.
 • Meno podľa oficiálneho názvu spoločnosti alebo inštitúcie ktorá v areáli sídli.
 • Adresa, tu vyplňte položky Mesto, Ulica a Číslo domu.
 • Ostatné položky - podľa Vlastnosti miesta.

Aj v prípade, že sa o areáli nepodarí zistiť všetky informácie, zakreslite do mapy príslušné cesty. Cesty ktoré sú za hranicami, bránou alebo plotom areálu, zakresľujeme do mapy ako typ Súkromná cesta (Private Road).

Až na niektoré výnimky pri areáloch nezakresľujeme:

 • cesty vedúce za trvalo uzavreté brány alebo iné zátarasy,
 • krátke príjazdy k jednotlivým budovám.

Do adresy jednotlivých príjazdových ciest vnútri areálu vyplňujeme položku Mesto len v prípade, že je areál situovaný v katastri príslušnej obce.

Usadlosti

Nasledujúce znenie je predmetom aktuálnej diskusie: [5].

V niektorých prípadoch je vhodné usadlosti alebo samoty, ktoré nespĺňajú parametre obce, zachytiť na mape Waze.

Usadlosti, ktoré tvoria významný krajinotvorný prvok, označujeme ako miesto typu plocha s kategóriou Iné. Polygón plochy roztiahneme na všetky príslušné objekty usadlosti, správne pomenujeme a oficiálnu príslušnosť k obci vyznačíme v adrese v časti Mesto (pri pochybnostiach pomôže Mapka [6]).

Ostatné, menej významné usadlosti označujeme ako miesto typu bod, ktorý umiestnime do pomyselného centra usadlosti.

Cesty vedúce cez takéto usadlosti, ktoré nie sú ohraničené dopravnými značkami IS36a a IS36b, resp. IS36c a IS36d, označujeme v časti Mesto ako Žiadne.