Železničné priecestia View history

Železničné priecestie
Železničné priecestie

Železničné priecestie je kríženie cesty so železnicou. Z pohľadu Waze je to kríženie cestného segmentu so segmentom typu Železnica.

Pravidlá editácie železničných priecestí sa práve upravujú.

Ak je železničné priecestie v mape označené, užívatelia prechádzajúci priecestím dostanú v aplikácii upozornenie.

Značenie železničných priecestí

Priecestia, ktoré do mapy zakresľujeme môžu byť:

  • aktívne (zabezpečené), ktoré sú vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením (ďalej len „PZZ“) a označené dopravnými značkami,
  • pasívne (nezabezpečené), ktoré sú označené iba dopravnými značkami.

Dopravné značenie: A25, A26, A27a-b, A28a-b, A29a-b, A30a, A30b, P2 a nové Výstražný kríž a Priecestie.

Vzor ZDZ: A25 A26 A27b A28b A29b A30a A30b Výstražný kríž Priecestie

Na Slovensku je každé priecestie identifikované písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom, ktoré sa obvykle nachádza na zadnej strane dopravného označenia.
Do mapy nezakresľujeme priecestie pre električky.

Spôsob zadávania do mapy

Umiestnenie ikon
Umiestnenie ikon

Každé železničné priecestie vytvárame s dvomi ikonami:

  • V menu Vrstvy zapneme zobrazenie vrstvy Železničné priecestia, alebo stlačte Shift + x,
  • v menu Cesty zvolíme voľbu Železničné priecestie,
  • ikonu Ikona Železničné priecestie pridáme do mapy v strede križovania cesty a železnice,
  • Ikona má mať cestu natočenú v smere príjazdu k priecestiu, tak ju správne natočíme uchytením za červený bod, ktorý sa objaví po kliknutí.
  • druhé označenie vytvoríme podobne ale s opačným natočením s tým, že druhá ikona bude umiestnená cez prvú. Takto dosiahneme, že v klientovi sa bude zobrazovať iba jedna ikona s výstrahou pre obidva smery príjazdu.

Pri priecestiach, ktoré sú rozľahlé nad 30 m je odporučené umiestniť dve ikony, každú na miesto krajných koľají.

Rozľahlé priecestie nad 30 m
Rozľahlé priecestie nad 30 m

Označenie železničných priecestí neovplyvňuje výpočet navigačnej trasy ani výpočet ETA.

Oprávnenie zadávať železničné priecestia majú iba editori úrovne L4 a vyšší, preto sú automaticky uzamknuté na úroveň 4.

Zobrazenie v klientovi

Zobrazenie v klientovi
Zobrazenie v klientovi

Na mape sa v klientovi zobrazí na mieste priecestia jedna ikona v prípade rozľahlých priecestí dve ikony. Na území mimo SR môže byť zobrazenie iné.

Ak je železničné priecestie v mape označené, užívatelia navigovaní cez priecestie dostanú ca 500 m (1/3 míle) pred prejazdom priecestím v aplikácii upozornenie.

Zobrazovanie priecestí ako aj upozornenia je možné v nastavení aplikácie vypnúť.


Pozri tiež