Označovanie ciest na Slovensku View history

Každá cesta prechádzajúca krajinou má označenie podľa svojho významu.

Tabuľka označenia ciest vo Waze

Typ cesty (sk) Typ cesty (en) WME Typ cesty na Slovensku
Diaľnica Freeway
Diaľnice (Dx a Rx) a cesty pre motorové vozidlá
Cesta I. triedy Major Highway
Cesty I. triedy
Cesta II. triedy Minor Highway
Cesty II. triedy
Hlavná cesta (III. tr.) Primary Street
Cesty III. triedy, ostatné kvalitné cesty mimo obcí a ostatné hlavné ťahy v mestách
Ulica Street
Ulice a ostatné cesty
Úzka ulica Narrow Street
Veľmi úzke uličky a cesty
Off-road / Neudržiavané Off-road / Not maintained
Lesné a poľné cesty
Rampa Ramps
Nájazdy, zjazdy a mimoúrovňové križovatky
Cesta na parkovisku Parking Lot Road
Parkoviská, odpočívadlá, čerpacie stanice apod.
Súkromná cesta Private Road
Neverejné komunikácie, zakázaný vjazd, prejazd zakázaný.
Kompa Ferry  • • • • . • • • •   Kompa, prievoz cez rieku alebo trajekt.

Ostatné neprejazdné komunikácie:

Chodník Walking Trail Chodníky a cestičky pre peších.
Pešia zóna                            Pedestrian Broadwalk        Promenády, korzá a pešie zóny.
Schodisko Stairway Významné schody a schodiská.
Železnica Railroad Železnice a vlečky.
Ranvej Runway/Taxiway Pristávacia, vzletová dráha, pojazdové a odstavné komunikácie na letiskách.           

Diaľnice

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Seznam Mapy.Cz
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Cesty pre motorové vozidlá

Cesta pre motorové vozidlá – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou 311 a 312. Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Až na niektoré výnimky ich označujeme rovnako ako diaľnice.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Seznam Mapy.Cz
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Cesty I. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Seznam Mapy.Cz
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Cesty II. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps
Seznam Mapy.Cz
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Cesty III. triedy

Cestu, ktorá má spravidla miestny význam označujeme štvormiestnym číselným značením. Staršie päťmiestne značenie (resp. 6-miestne), podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy, je vhodné uviesť do alternatívneho názvu. Dohodnuté označovanie podľa CDB [1],

Na Slovensku, z dôvodu zahrnutia ciest III. triedy do dlhších trás, majú cesty III. triedy nastavenú preferenciu trasovania. Preferenciu majú nastavené cesty III. triedy, ktoré sú napojené na iné cesty III. alebo vyššiej triedy. Nastavenie preferencie trasovania bolo na Slovensku realizované v lete roku 2018.

Nezjazdné cesty III. triedy sú prekategorizované na Off-road / Neudržiavaná. Viac v diskusnom fóre.

Kategóriu III. triedy majú aj cesty medzi obcami, kde je možné ísť rýchlejšie ako 70 km/h, aj keď v skutočnosti nie sú cestami III. triedy. Je to z dôvodu zobrazenia cesty v aplikácii pri nastavení automatického zoomovania podľa rýchlosti jazdy. Takéto cesty nemajú nastavenú preferenciu.

Viac v diskusnom fóre.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
Seznam Mapy.Cz Nie je možné rozpoznať oproti bežným cestám.
OpenStreetMap
TomTom Route Planner

Rampy

Nájazdy a výjazdy z diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj mimoúrovňové križovatky, označujeme ako Rampa (Ramps) a pomenúvame ich nasledovne:

 • Ak výjazd má číselné označenie:

exit + číslo výjazdu » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit 66 » Hlohovec, Jaslovské Bohunice
 • Ak výjazd nemá číselné označenie:

exit » označenie prvých cieľov na výjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit » Piešťany, Horná Streda
 • Ak výjazd je prejazdom na inú diaľnicu/rýchlostnú cestu (z D1 na D2):

exit + označenie diaľnice na ktorú sa odbočuje » označenie prvých cieľov na smerovej tabuli, napr.:

exit D2 » Brno (CZ), Malacky

Názov rampy sa nezobrazuje na mape, zobrazuje sa len v navigačných inštrukciách.

Ulice (Street)

Ulica (Street) označujeme všetky cesty ktoré nie sú Hlavnou cestou (III. tr.) alebo Lesnou alebo poľnou cestou. Ak je ulica v obci, pomenujeme ju príslušným názvom v políčku Ulica (Streetname).

Viacjazyčné pomenovanie

V oblastiach, kde je zastúpenie národnostnej menšiny 20 % a viac, je možné používať dvojjazyčné názvy ulíc. Ulica obsahuje vždy pomenovanie ulice v Slovenčine a alternatívne pomenovanie v jazyku národnostnej menšiny môže byť uvedené do Alternatívne názvy ulice:/Ulica.

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v slovenskom jazyku. Viac.

Úzke ulice (Narrow Street)

Tento článok je predmetom diskusie. Viac na diskusnom fóre: [2]

Úzke ulice sú obojsmerné ulice a cesty tak úzke, že obyčajne dovoľujú prejazd iba jediného automobilu. Oproti iným cestám môžu byť takéto cesty pre automobily ťažšie prejazdné, preto sú, počas výpočtu navigačnej trasy, takto označené cesty časovo znevýhodnené (penalizované). Penalizácia sa neuplatňuje, ak je v navigácii uvedený typ vozidla Motocykel.

Cesty na parkoviskách

Účelové cesty, ktoré vedú k alebo cez parkoviská, cez čerpacie stanice alebo odpočívadlá označujeme ako Cesta na parkovisku. Vo všeobecnosti takéto cesty nie je potrebné pomenovať. Meno zadávame len v prípade, že je pri takejto ceste potrebné očíslovať domy.

Cestou na parkovisku označujeme aj komunikácie na Čerpacích staniciach.

Off-road / Neudržiavaná

Typom Off-road / Neudržiavaná označujeme cestu ktorá má takú kvalitu, že užívatelia Waze obyčajne nemajú záujem, aby ich po takejto ceste navigácia viedla.

Na takýchto cestách sa obvykle nachádza hlboké blato, neusporiadané skaly, popadané stromy, konáre, brody cez struhy, potoky alebo rieky. Bežné auto, skúšajúc prejsť takýmto typom segmentu, tu môže zachytiť podvozok, uviaznuť, prípadne zlomiť poloos. Prevažná väčšina áut nie je schopná prejsť uvedené cesty. Takýto segment je vhodný výhradne pre jazdu na špeciálnom type terénnych aut.

Aktuálne Waze neplánuje v klientskej aplikácii podporovať špeciálne terénne autá 4x4, napriek tomu vývojári umožnili editorom takéto cesty zakresľovať, aby mohli byť zobrazené na mape. S takto označenými segmentmi sú spojené extrémne vysoké časové sankcie (penalty), takže v prevažnej väčšine prípadov nie sú odporučené na vytvorenie trasy. Výnimkou je, keď cieľ trasy leží na takomto segmente.

Súkromné cesty

Neverejné komunikácie, komunikácie s dopravnou značkou zákaz vjazdu, prejazd zakázaný ai.

Takto označujeme aj cesty v uzatvorených areáloch - cesty, ktoré sú "za bránou". K verejným komunikáciám pripojíme iba súkromné úseky prechádzajúce bránou, ktorá je obvykle otvorená alebo pri ktorej je obsluha. Viď. Areály.

Do mapy nekreslíme cesty v súkromných záhradách, málo významné cesty vedúce k rodinným domom a pod.

Kompy

Prievozy alebo kompy na riekach sú súčasťou dopravného systému a predstavujú špeciálny druh ciest. Zakresľujeme ich do mapy podobne ako cesty. Viac na samostatnej stránke Kompy.

Atribúty

Nespevnená

RoadPicN6.jpg
RoadPicN6.jpg

Pomocou zaškrtávacieho políčka Checkbox.png Nespevnená môže byť označený ktorýkoľvek zjazdný typ segmentu, ktorý nemá asfaltom, alebo betónom spevnený povrch, pričom cesta je obvykle udržiavaná v zjazdnom stave. Tento atribút je zvláštny v tom, že užívateľ si v nastavení aplikácie môže zvoliť, či bude alebo nebude navigovaný cez takto označený segment. Na mape je príslušný segment zobrazený s hnedočervenou prerušovanou linkou v strede, ktorá je viditeľná od 5-tej úrovne priblíženia:

Označenie segmentu týmto atribútom spôsobí:

 • ak je v mobilnej aplikácii zaškrtnuté Nespevnené cesty: Zakázať (štandartne), navigácia nebude vytvárať trasy prejazdu cez žiadny takýto segment. Výnimkou je, keď cieľ trasy leží na takomto segmente
 • ak je v mobilnej aplikácii zaškrtnuté Nespevnené cesty: Povoliť, navigácia bude v prípade potreby vytvárať trasy aj pomocou všetkých takýchto segmentov (ignoruje atribút Nespevnené)
 • ak je v mobilnej aplikácii zaškrtnuté Nespevnené cesty: Vyhnúť sa dlhým úsekom, navigácia bude v prípade potreby vytvárať trasy aj pomocou úsekov nespevnených ciest, ktoré sú kratšie ako 300 m (984 ft).

Tunel

Vedľa pruhu pre spolujazdu/HOV/BUS

Na Slovensku sa tento atribút nepoužíva (5/2018)

Zaškrtávacie políčko Checkbox.png Vedľa pruhu pre spolujazdu/HOV/BUS je vhodné zaškrtnúť pri cestách, ktoré majú samostatné paralelné segmenty a jeden zo súbežných segmentov je označený ako HOV alebo BUS pruh. Toto zohľadní GPS a časovú odchýlku pri výpočte trasy. Atribút nepoužívajte ak sú na segmente nastavené smerové (vpravo/vľavo) obmedzenia.

Ostatné

Pravidlá

 • Mimo obce do políčka Ulica (Street) dávame číselné označenie cesty (napr. "65").
 • V obci dávame do políčka Ulica (Street) názov ulice (napr. "Hlavná"). Ďalší názov cesty (napr. "65") je možné vložit do Alternatívne názvy ulice:/Ulica (Alternate Street name:/Street). Alternatívne názvy budú v budúcnosti pravdepodobne využité na vyhľadávanie a na zobrazovanie grafickej značky názvu cesty na mape (road shields).
 • Typ cesty Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) odporúčame na označenie hlavných ťahov v mestách podľa uváženia. Základným kritériom je prehľadnosť mapy, takže polovica cestičiek dediny označená ako Hlavná cesta (III.tr.) nebude tolerované.
 • Mimo mesta Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) označujeme všetky cesty, pokiaľ to nie je vyslovene zlá a rozbitá cesta, alebo lesná/poľná cesta.
 • Nepoužívame európske označenie hlavných ťahov .
 • Na kruhových objazdoch sa nevypĺňa pole Ulica (Street), zaškrtáva sa políčko Žiadne (No Street).

Výnimky z pravidiel

Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť zmenu kategórie cesty. Každú takúto zmenu je potrebné navrhnúť na prediskutovanie v komunite na SK: Žiadosti o úpravu ciest na Slovensku.

Dôvodom na zmenu kategórie môže byť:

 • Extrémne rozbitá cesta - je možné zmeniť na Lesnú alebo poľnú cestu (Dirt/4x4)
 • Trasovanie je na ceste nevyhovujúce - prednostne používame Trasovanie a Preferované (Routing preference), výnimočne aj zmenu kategórie.

Zoznam výnimiek

 1. Bratislava, Rovinka a Dunajská Lužná - cesty I. a II. triedy sú ponížené na úroveň cesty III. triedy, pričom úsek cesty I/63 od Dunajskej Lužnej po obchvat má nastavenú zvýšenú preferenciu
 2. Martin, na uliciach Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, Kohútova, Mudroňova, P.O.Hviezdoslava, Červenej armády, Ambra Pietra, Jilemnického (cesta I/65 vedúca cez centrum) z dôvodu správneho routingu neuvádzame alternatívny názov "65, Martin, Slovakia".
 3. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty II/507 pri Bytči v úseku od D1 po cestu I/10.
 4. Povýšenie (pomocou routing preferencies) cesty III/1291 cez Bukovú v celej dĺžke (Plavecký Peter - Trstín).
 5. Cesty I/16 a I/20 napriek tomu, že sú v teréne označené ako cesta pre motorové vozidlá označujeme vo WME ako cesta I. triedy.

Pozri tiež