Rýchlostné obmedzenia View history

Od marca 2016 je do aplikácii Waze (v.4) pridaná funkcia upozornenie na najvyššiu dovolenú rýchlosť.

Upozornenie v aplikácii
Upozornenie v aplikácii

Upozornenie funguje vo vybraných krajinách [1] podľa nastavení v navigačnej mape Waze. V editore mapy je teda možné upraviť atribút cestného segmentu Najvyššia dovolená rýchlosť (Speed limit) pre každý smer jazdy zvlášť, podľa oficiálne platných rýchlostných obmedzení, ktoré sú dané platnou legislatívou a dopravnými značkami v teréne.

Zadávanie rýchlosti

Nastavenie najvyššej dovolenej rýchlosti

Waze je primárne určené pre použitie v bežných osobných vozidlách (s hmotnosťou do 3 500 kg).

Všeobecná právna úprava definuje pre vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg tieto rýchlostné limity:

 • 20 km/h v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
 • 50 km/h v obci
 • 90 km/h mimo obce + diaľnice a rýchlostné cesty v obci
 • 130 km/h diaľnice a rýchlostné cesty mimo obce

Rýchlostné obmedzenia dané dopravnými značkami v teréne sú nadradené všeobecne platným rýchlostným obmedzeniam. Poloha hlásenia najvyššej povolenej rýchlosti je vymedzená začiatkom a koncom segmentu (segmentov) ktorému je pridaná. Pre správne umiestnenie na mape je rozhodujúca poloha dopravného označenia v teréne:

Na diaľnici a rýchlostnej ceste vymedzená značkami IP23a a IP23b, resp. IP22a a IP22b.

V obci rýchlosť vymedzená značkami IS36a a IS36b,
V miestnej časti obce vymedzená značkami IS36c a IS36d.

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vymedzenej dopravnými značkami IP28a a IP28b, resp. IP25a a IP25b, resp. IP26a a IP26b.

V zóne s dopravným obmedzením vymedzenej dopravnými značkami IP24a a IP24b.
Najvyššia dovolená rýchlosť upravená dopravnými značkami B31a, B31b.

Pri zadávaní rýchlostí pamätajte, že platnosť dopravnej značky, ktorá určuje najvyššiu dovolenú rýchlosť, sa ukončuje:

 • dopravnou značkou "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti" (B 31b) alebo "Koniec viacerých zákazov" (B 39),
 • dopravnou značkou určujúcou inú najvyššiu dovolenú rýchlosť (B 31a),
 • na vzdialenejšej hranici križovatky,
 • dopravnou značkou určujúcou začiatok obce (IS 36a), koniec obce (IS 36b), začiatok miestnej časti obce (IS 36c) a koniec miestnej časti obce (IS 36d).

Pravidlá platné pre územie SR

 1. Údaje o najvyššej povolenej rýchlosti zadávame cestným segmentom na základe skutočnosti a miestnej znalosti pomerov.
 2. Zadávame iba rýchlostné obmedzenia, ktoré sú trvalé. Nezadávame dočasné miestne obmedzenia. Výnimkou sú dlhotrvajúce obmedzenia - viac ako 6 mesiacov. (napr. stavebné obmedzenia, dočasné dopravné značenie býva osadené na stĺpiku s červeno-bielym lakovaním).
 3. Ak sú značky IS36a a IS36b, resp. IS36c a IS36d od seba vzdialené viac ako 50 metrov je potrebné vytvoriť dva uzly. V editore môžete použiť meranie vzdialenosti.
 4. Využívajte už existujúce križovatky. Ak je rýchlostná dopravná značka do vzdialenosti 30 metrov od križovatky, zvážte rozdelenie segmentu. Preferované riešenie je využiť existujúci segment, rozdelenie segmentu je potrebné v takýchto prípadoch vedieť zdôvodniť. V editore môžete použiť meranie vzdialenosti.
 5. Na kruhovom objazde nastavte v obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, v obytnej zóne 20 km/h a v zóne iného dopravného obmedzenia príslušnú rýchlosť. Ak je za každým vjazdom na kruhový objazd dopravnou značkou obmedzená rýchlosť, nastavte podľa dopravného značenia.
 6. Nedeľte segmenty na železničných prejazdoch a nevytvárajte na železničných prejazdoch uzol (junction), tzn. nezadávajte rýchlosti na prejazdoch.
 7. Nezadávame minimálne a doporučené rýchlosti.
 8. Nezadávame rýchlosti na poľných a lesných cestách.
 9. Nezadávame rýchlostné obmedzenia závislé od poveternostnej situácie. (Upravené dodatkovou tabuľkou pod značkou B31, alebo príslušným dodatkom na zónach IP24, IP25, IP26 a IP28).
 10. Nezadávame rýchlostné obmedzenia platné pre iné ako osobné automobily. (Upravené dodatkovou tabuľkou pod značkou B31, alebo príslušným dodatkom na zónach IP24, IP25, IP26 a IP28).
 11. Nezadávame rýchlostné obmedzenia časovo obmedzené. (Upravené dodatkovou tabuľkou pod značkou B31, alebo príslušným dodatkom na zónach IP24, IP25, IP26 a IP28).
 12. Ak náhodou na niektorom vjazde do zóny chýba značka, upravíme ako keby bola na začiatku vjazdu. (použijeme sedliacky rozum).
 13. Na segmentoch reprezentujúcich viacero súbežných jazdných pruhov, ktoré majú rôznu rýchlosť, budeme zadávať rýchlosť podľa pruhu s najvyššou rýchlosťou. Na odbočky z takýchto segmentov sa použije rýchlosť pruhu z ktorého sa na odbočku vchádza.
 14. V prípade spornej situácie je potrebné sa poradiť na fóre [2].
Upozornenie: S ohľadom na aktuálnosť obrazových dát Streetview náhľad nemusí vždy zobrazovať skutočný stav situácie.

Postup zadávania a zmena najvyššej povolenej rýchlosti

 1. Vyberte segment(y) s obmedzenou rýchlosťou. Pri výbere viacerých segmentov, tieto musia byť rovnakého typu.
 2. Zadajte najvyššiu povolenú rýchlosť v km/h, do príslušného poľa pre každý smer.
  Pre každý smer zadať rýchlosť zvlášť
  Pre každý smer zadať rýchlosť zvlášť
 3. Uložte zmenu.

Ak sa poloha dopravnej značky vymedzujúcej rýchlosť nezhoduje so začiatkom, alebo koncom cestného segmentu, v tomto mieste je potrebné segment rozdeliť. Viď delenie segmentov.

Najvyššiu dovolenú rýchlosť je možné zadať len na prejazdných segmentoch typu:

 •  Diaľnica a Rýchlostná cesta 
 •  Cesta I. triedy 
 •  Cesta II. triedy 
 •  Cesta III. triedy 
 •  Ulica 
 •  Rampa 
 •  Lesná alebo poľná cesta 
 •  Cesta na parkovisku 
 •  Súkromná cesta 

Rýchlosti nie je možné zadať na ostatných prejazdných segmentoch typu:

 •  • • • • Trajekt • • • •  

Na neprejazdných segmentoch rýchlosti samozrejme nie je možné zadať.

Ak je potrebné zmeniť segment s rýchlosťou na typ, ktorému nie je možné rýchlosť zadať, pred zmenou typu zmažte rýchlostné limity. Rovnako je to potrebné urobiť pri zmene segmentu na jednosmerný.

Segment môže mať rozdielne rýchlosti pre každý smer

Pomôcky na editovanie rýchlostí

Waze Speed Limit Button

Doplní do aplikácie Waze možnosť použiť ikonu rýchlosti ako tlačítko, pomocou ktorého je možné odosielať hlásenia o polohe dopravných značiek ovplyvňujúcich najvyššiu dovolenú rýchlosť. Popis inštalácie na Wazer.sk [3]. Webstránka projektu [4].

WME Speeds

Skript zvýrazňuje segmenty rôznou farbou podľa Najvyššej dovolenej rýchlosti nastavenej vo vlastnostiach. Umožňuje tak na mape WME rýchlo prehliadať cesty s dovolenými rýchlosťami. Viac v podrobnom návode.

WME Speedhelper

Zjednodušenie zadávania rýchlostí pomocou sady tlačítok. Skript ušetrí niekoľko kliknutí. Viac v návode.

Pozri tiež