מדיניות זכויות יוצרים

מדיניות חברת Waze") waze") היא לכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וקניין רוחני אחר. בהתאם לסעיף 512 ל- Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C., ה-"DMCA" מינתה נציג waze (כמפורט להלן) לקבלת הודעות בדבר הפרה נטענת של זכויות יוצרים בשירות שלה ("שירות waze"). לתשומת לבך, אנו אוכפים מדיניות המאפשרת סיום בנסיבות המתאימות של מנויים אשר הינם מפרים חוזרים ונשנים.

אם הינך מאמין, כי העבודה שלך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, או כי זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו באופן אחר, נא המצא לנציג זכויות היוצרים של waze את המידע הבא בהתאם להוראות ה-DMCA:

  1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המורשה לפעול מטעם הבעלים של זכויות היוצרים או זכות הקניין הרוחני האחרת;
  2. תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר שלפי טענתך הופרו;
  3. תיאור אודות המקום בשירות waze, בו נמצא החומר שלטענתך מהווה הפרה, עם די פרטים כך שנוכל למצוא אותו בשירות waze; המצאת URLים בגוף הדוא"ל הינה הדרך הטובה ביותר לסייע לנו לאתר תוכן באופן מהיר
  4. הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;
  5. הצהרה ממך, לפיה הינך מאמין בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני, או החוק;
  6. הצהרה ממך, הניתנת תחת אזהרה של עדות שקר, כי המידע הנ"ל בהודעה שלך הינו מדויק, וכי הינך בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני או מורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים או הקניין הרוחני.

הנציג של waze להודעת טענות בדבר הפרת זכויות היוצרים או קניין רוחני אחר, ניתן להשגה כדלקמן:

טל עמית-עברי

וייז מובייל בע"מ (Waze Mobile Ltd)

יגאל אלון 98, קומה 29, תל אביב 6789141 ישראל

טלפון: 972-74-746-6453+

פקס: 972-3-761-7171+

דוא"ל: copyright@waze.com 

כמו כן, נא שים לב כי לפי סעיף 512(f) ל-DMCA, כל אדם אשר מטעה ביודעין ובאופן מהותי, כי חומר או פעילות מהווה הפרה, עשוי להיות כפוף לאחריות.  

הודעה שכנגד 

אם הינך מאמין, כי החומר שפרסמת הוסר בטעות, וכי יש לך את הזכות לפרסם את החומר, הינך רשאי לבחור לשלוח לנו הודעה שכנגד.  על מנת שתהא אפקטיבית, על ההודעה שכנגד להיות מסמך בכתב המומצא לנציג שמונה מטעמנו, אשר כולל, באופן מהותי, את האמור להלן (נא היוועץ ביועץ המשפטי שלך או ראה 17 U.S.C., סעיף 512(g)(3), על מנת לאמת את הדרישות הללו):


  1. חתימה אלקטרונית או פיזית של המנוי.
  2. זיהוי החומר אשר הוסר, או אשר הגישה אליו נחסמה, והמקום בו החומר הופיע לפני שהוסר או לפני שהגישה אליו נחסמה.  המצאת URLים בגוף הדוא"ל הינה הדרך הטובה ביותר לסייע לנו לאתר תוכן באופן מהיר;
  3. הצהרה ממך, הניתנת תחת אזהרה של עדות שקר, כי המנוי מאמין בתום לב, שהחומר הוסר או נחסם כתוצאה מטעות או זיהוי מוטעה של החומר שיש להסירו או לחוסמו.
  4. שם, כתובת ומספר טלפון של המנוי, וכן הצהרה לפיה המנוי מסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט הפדרלי המחוזי במחוז השיפוט שבו ממוקמת הכתובת, או אם כתובת המנוי הינה מחוץ לארצות הברית, למחוז השיפוט בו ניתן למצוא את ספק השירות, וכי המנוי יקבל את הגשת כתבי בית הדין מהאדם שמסר הודעת הפרה או נציג של אדם כאמור.

הודעה בכתב כאמור יש לשלוח לנציג הממונה שלנו, כדלקמן:

טל עמית-עברי

וייז מובייל בע"מ (Waze Mobile Ltd)

יגאל אלון 98, קומה 29, תל אביב 6789141 ישראל

טלפון: 972-74-746-6453+

פקס: 972-3-761-7171+

דוא"ל: copyright@waze.com


נא שים לב כי לפי סעיף 512(f) ל-DMCA,  כל אדם אשר מטעה ביודעין ובאופן מהותי, כי חומר או פעילות, הוסרו או נחסמו מפאת טעות או זיהוי מוטעה, עשוי להיות כפוף לאחריות.